Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 28-05-2019
Aflevering 5
RubriekAsbest
TitelRechtbank Midden-Nederland 08-03-2019
CiteertitelJBO 2019/140
SamenvattingGeld.
Samenvatting (Bron)spoedaanvraag bekostiging asbestverwijdering school; budgetovereenkomst; herstel constructiefout of calamiteit. artikel 76c Wvo; artikel 2 Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente De Bilt 2014 Partijen zijn verdeeld over de vraag of de kosten voor het verwijderen van asbest voor vergoeding in aanmerking komen. Zij komen voor vergoeding in aanmerking als ze vallen in ťťn van de uitzonderingscategorieŽn van de budgetovereenkomst. Eiseres betoogt dat sprake is van een constructiefout die tot een calamiteit heeft geleid waardoor verweerder de kosten dient te vergoeden. Verweerder is van mening dat de kosten opgevangen behoren te worden via de jaarlijkse vergoeding die in de budgetovereenkomst is overeengekomen. De rechtbank oordeelt dat uit de uitspraak van de ABRvS van 23 september 2015 niet is af te leiden dat asbesttoepassingen zijn aan te merken als een constructiefout. De rechtbank is verder van oordeel dat verweerder zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat geen sprake is van herstel van een constructiefout. Verweerder heeft terecht gesteld dat de schade die verbonden is aan het verwijderen van asbest niet wordt veroorzaakt door het materiaal zelf, maar omdat het verwijderd moet worden voor de bouwactiviteiten. Verweerder heeft de opgevoerde saneringskosten op juiste wijze al dan niet als calamiteit gekwalificeerd en aan eiseres terecht een vergoeding van 25.542,- heeft toegekend.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2019:1193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 03-04-2019
CiteertitelJBO 2019/141
SamenvattingAsbestsanering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 juli 2016 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan [wederpartij] een bestuurlijke boete opgelegd voor overtreding van de Arbeidsomstandighedenwet en besloten om de inspectiegegevens openbaar te maken.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1042
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Limburg 15-04-2019
CiteertitelJBO 2019/142
SamenvattingAsbestverwijdering.
Samenvatting (Bron)Eiseres, een asbestsaneringsbedrijf, heeft saneringswerkzaamheden uitgevoerd volgens een dNAA-protocol. Zij heeft de werkzaamheden uitgevoerd in risicoklasse 1, terwijl de werkzaamheden zijn geÔnventariseerd als werkzaamheden die vallen in risicoklasse 2 respectievelijk 2A. Door het protocol te volgen heeft eiseres niet voldaan aan wet- en regelgeving. Er is geen reden de Arboregeling wegens de kennelijke onredelijkheid ervan in dit geval buiten toepassing te laten. Er is ook geen reden gezien die tot toepassing van de hardheidsclausule had moeten nopen. Het beroep is ongegrond. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2019:3471
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 09-04-2019
CiteertitelJBO 2019/143
SamenvattingBestuurlijke boete.
Samenvatting (Bron)Bestuurlijke boete Msw, bevestiging van de uitspraak met verbetering van gronden, strijd met de onschuldpresumptie.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 09-04-2019
CiteertitelJBO 2019/144
SamenvattingProductiestelsel.
Samenvatting (Bron)Meststoffenwet, POR-regelingen, ontheffingen uitbreidingsverbod varkens en pluimvee vervallen, verzoek individuele ontheffingen te verlengen afgewezen, discretionaire bevoegdheid, geen strijd met vertrouwensbeginsel of evenredigheidsbeginsel, beroep op Golden Harvest-uitspraken slaagt niet.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:130
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 16-04-2019
CiteertitelJBO 2019/145
SamenvattingMelkvee.
Samenvatting (Bron)Fosfaatrechten: toekenning en herziening van fosfaatrechten met toepassing van de beleidsregel fosfaatrechten jongvee (Beleidsregel). Definitie van het begrip melkvee; de interpretatie van dit begrip in de Beleidsregel en in vervolg daarop in de besluitvorming komt niet overeen met de Meststoffenwet (Msw). Hetgeen verweerder heeft aangevoerd over de goedkeuringsbeschikking, waarin de Europese Commissie het fosfaatrechtenstelsel met de interne markt verenigbare staatssteun heeft geacht, doet hieraan niet af. Het jongvee waar het geschil op ziet, valt op grond van artikel 1, eerste lid, aanhef en onderdeel kk, onder 3į, van de Msw onder de definitie van melkvee. Verweerder had hiervoor dan ook fosfaatrechten moeten toekennen. Verweerder moet opnieuw beslissen op het bezwaar met inachtneming van de uitspraak.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCBB
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 23-04-2019
CiteertitelJBO 2019/146
SamenvattingOpmaken vervoersbewijzen.
Samenvatting (Bron)Boetes Meststoffenwet; mesttransporten; onjuiste VDM's; export van mest; feitelijk leidinggeven; boetebeleid om boetes voor medeplegen te verdelen over de overtreders; zelfvoorziende toepassing boetebeleid op boetes voor feitelijk leidinggeven
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:176
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 23-04-2019
CiteertitelJBO 2019/147
SamenvattingFosfaatreductie.
Samenvatting (Bron)Verdagingsbesluit niet op juiste wijze bekend gemaakt; beslistermijn is wel tijdig verlengd; ingebrekestelling prematuur; geen dwangsom verbeurd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:179
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 10-04-2019
CiteertitelJBO 2019/148
SamenvattingArcheologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Hoek van Holland Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:999
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 24-04-2019, 201810057/1/R3 en 201810057/2/R3
CiteertitelJBO 2019/149
SamenvattingArcheologie. (ECLI:NL:RVS:2019:1272 ; Deze uitspraak is niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl)
AnnotatorD. van der Meijden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 05-04-2019
CiteertitelJBO 2019/150
SamenvattingReactieve aanwijzing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2018 heeft het college besloten de raad van de gemeente Oss een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) ertoe strekkende dat de artikelen 3 en 4 van de planregels en de milieuzoneringslijst die is opgenomen in bijlage 1 bij de planregels geen deel blijven uitmaken van het bestemmingsplan "PartiŽle Herziening 3 Bedrijventerreinen Elzenburg-De Geer-Oss-2011", zoals dat door de raad bij besluit van 21 september 2018 is vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1079
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 10-04-2019
CiteertitelJBO 2019/151
SamenvattingGeurhinder, Gezondheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Ellecom, Eikenstraat ongenummerd, [locatie 1] en [locatie 2]" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1148
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 17-04-2019
CiteertitelJBO 2019/152
SamenvattingNatuurbegraafplaats.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Natuurbegraafplaats Landgoed Jachtslot de Mookerheide" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in omgevingsvergunningen
TitelRechtbank Midden-Nederland 01-04-2019
CiteertitelJBO 2019/153
SamenvattingOmgevingsvergunning (bouwen).
Samenvatting (Bron)Vovo en beroep. Omgevingsvergunning voor de bouw van 44 tijdelijke woonunits aan de Jozef Israelslaan in Almere. Verweerder heeft zich, gelet op de doelgroep en de oppervlakte van een woonunit, voor de te hanteren parkeernorm van 0,7 per woning in redelijkheid kunnen baseren op de kengetallen CROW. De planregels die zien op de bestemming Waarde-archeologie-1 strekken niet tot bescherming van de belangen van verzoekers, zodat de voorzieningenrechter niet toekomt aan een inhoudelijke bespreking van deze gronden. Er is geen reden voor het oordeel dat verweerder de aanvraag niet in behandeling heeft mogen nemen. Het beroep is ongegrond. Er is daarom geen reden om een voorlopige voorziening te treffen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2019:1343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 24-04-2019
CiteertitelJBO 2019/154
SamenvattingAfplaggen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2018 heeft het college van gedeputeerde staten krachtens de Ontgrondingenwet vergunning verleend aan Landschap Overijssel voor het ontgronden van de percelen, kadastraal bekend als kadastrale gemeente Weerselo, sectie M, nummers 3450, 3451, 3453, 3644 en kadastrale gemeente Lonnekermeer, sectie B, nummers 24, 972, 986, 987, 1002 en sectie AM, nummers 391, 651, 649 en 780 (allen gedeeltelijk) met als doel de uitvoering van PAS-maatregelen in Natura 2000-gebied Lonnekermeer en het ontwikkelen van nieuwe natuur in de omgeving van het Natura 2000-gebied Lonnekermeer.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 05-04-2019
CiteertitelJBO 2019/155
SamenvattingGeurhinder.
Samenvatting (Bron)Geurhinder in Helmond In deze zaak heeft GS maatwerkvoorschriften opgelegd aan Den Ouden (een mestverwerkingsbedrijf op een industrieterrein in Helmond). In deze uitspraak zet de rechtbank uiteen welke geurvoorschriften nu gelden voor het bedrijf en wat het aanvaardbaar hinderniveau is en hoe GS via het Activiteitenbesluit dit niveau kan proberen te bereiken. Een aantal geurvoorschriften uit de omgevingsvergunning van 5 december 2014 is blijven gelden als maatwerkvoorschrift. GS mag (voor het bepalen van een aanvaardbaar hinderniveau) aansluiten bij de omgevingsvergunning van 5 december 2014 en de Beleidsregel. Op basis van uitgevoerde geurmetingen mocht GS aannemen dat dit aanvaardbaar hinderniveau is overschreden en was hij bevoegd maatwerkvoorschriften te stellen. Het verplicht stellen van een terugkerend geuronderzoek gaat de rechtbank te ver. Maatwerkvoorschrift 1.1.6 is in strijd met de Beleidsregel. GS mag eiseres verplichten uitsluitend mestkorrels te produceren op maandag tot en met vrijdag. Gelet op de vele hindersignalen is er wel iets aan de hand op het bedrijventerrein waar eiseres ook is gevestigd. Het siert verweerder dat hij probeert de oorzaak hiervan te achterhalen en probeert er wat aan te doen. Eiseres kan wellicht het vertrouwen van de omwonenden terugwinnen door maatregelen te treffen. Als de omgeving geen onaanvaardbare geurhinder meer ondervindt, komt dat vertrouwen ook wel weer terug. Eerst zullen de mensen in de omgeving de geuremissie van eiseres wat minder moeten ruiken.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2019:1896
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 12-04-2019
CiteertitelJBO 2019/156
SamenvattingOmgevingsvergunning.
Samenvatting (Bron)Endotoxinen en volksgezondheid De rechtbank is van oordeel dat de gemeente Laarbeek de omgevingsvergunning voor een uitbreiding van een varkensbedrijf gedeeltelijk kon weigeren vanwege de toename van de uitstoot van endotoxinen. Op basis van een advies van de StAB concludeert de rechtbank dat de grenswaarde voor de uitstoot voldoende is onderbouwd en dat verweerder gebruik mocht maken van de Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid; Endotoxine toetsingskader 1.0. Verweerder heeft beoordelingsruimte bij het beslissen op een aanvraag omgevingsvergunning milieu. Deze beoordelingsruimte kan verweerder ook benutten om de risicos van uitstoot van endotoxinen te betrekken, ook in het geval er nog geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten over endotoxinen bestaan. Het gebruik van deze beoordelingsruimte kan ook leiden tot de gedeeltelijke weigering van de omgevingsvergunning. Het beroep van omwonenden tegen verlening van het resterende deel van de vergunning slaagt niet.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2019:1973
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 01-04-2019
CiteertitelJBO 2019/157
SamenvattingAanwijzing als monument.
Samenvatting (Bron)Einduitspraak. De portierswoning van landgoed Prattenburg is niet aangewezen als gemeentelijk monument. Volgens het college van burgemeester en wethouders van Rhenen wegen de financiŽle belangen van de eigenaar (onderhoud van de woning als monument zal te zwaar op het landgoed drukken) zwaarder dan het algemeen belang. De rechtbank acht dit besluit niet onredelijk.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2019:996
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 25-04-2019
CiteertitelJBO 2019/158
SamenvattingLD-slakken.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 13 december 2018 heeft het college aan Adviesbureau ExTerNum en N57 Holding B.V. een last onder dwangsom opgelegd in verband met de toepassing van LD-staalslakken op het perceel aan de Sliklandseweg nabij 4 (kruising Zwarte Dijk/N57) te Hellevoetsluis (hierna: het perceel).
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1374
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 03-04-2019
CiteertitelJBO 2019/159
SamenvattingVerontreiniging met PER en TRI.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 november 2017 hebben gedeputeerde staten ingestemd met het door Ardagh Aluminium Packaging Netherlands B.V. (hierna: Ardagh Aluminimum) ingediende evaluatierapport van de uitgevoerde sanering op het perceel Rozenstraat 19 te Veenendaal (hierna: het perceel).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1063
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 03-04-2019
CiteertitelJBO 2019/160
SamenvattingSaneringsbevel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 juni 2017 heeft het college aan [appellant] krachtens artikel 43, derde en vierde lid, van de Wet bodembescherming (hierna: Wbb) een saneringsbevel opgelegd.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1053
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 24-04-2019
CiteertitelJBO 2019/161
SamenvattingBodemsanering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 mei 2018 heeft het college vastgesteld dat op de locatie [locatie 1] te Schagerbrug kan worden uitgegaan van een geval van ernstige bodemverontreiniging en dat spoedige sanering niet nodig is en heeft het ingestemd met het voor de locatie door [vergunninghouder] ingediende deelsaneringsplan.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 28-03-2019
CiteertitelJBO 2019/162
SamenvattingLast onder dwangsom, Asbest.
Samenvatting (Bron)Het bezwaar richt zich tegen het besluit van het college van 18 oktober 2018, waarbij het college [verzoeker A] en [verzoeker B] onder oplegging van een dwangsom heeft gelast om een asbestinventarisatie-onderzoek te laten uitvoeren door een daartoe gecertificeerd bedrijf en indien asbest aanwezig is dit te verwijderen. [verzoeker A] en [verzoeker B] hebben hangende bezwaar de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:994
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 24-04-2019
CiteertitelJBO 2019/163
SamenvattingOvertreding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2016 heeft het college Melvert Agro B.V. onder dwangsom gelast om, voor zover hier van belang, sloopwerkzaamheden en het verwijderen van asbesthoudende materialen binnen het afgezette gebied op het aan Melvert Agro B.V. toebehorende perceel [locatie] te Erp te staken en gestaakt te houden (last 1, met een dwangsom van 5.000 euro ineens bij overtreding) en het afgezette gebied niet te betreden of te laten betreden (last 2, met een dwangsom van 2.000 euro per overtreding, met een maximum van 12.000 euro).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1365
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 03-04-2019
CiteertitelJBO 2019/164
SamenvattingGeluidhinder, Last onder dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2017 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen de inrichting van [bedrijf] aan de [locatie 1] te Lopik toegewezen en aan [bedrijf] een last onder dwangsom opgelegd wegens overschrijding van de in artikel 2.17, vijfde lid, onder b, van het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) opgenomen geluidgrenswaarden.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1034
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 17-04-2019
CiteertitelJBO 2019/165
SamenvattingOvertreding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2017 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen de opslag van mest op het perceel aan de [locatie 1] te Nijkerk, afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 24-04-2019
CiteertitelJBO 2019/166
SamenvattingLast onder dwangsom, Geurhinder.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2016 heeft het college aan [appellante] een last onder dwangsom opgelegd in verband met het verspreiden van geurhinder vanwege activiteiten in haar inrichting aan de [locatie] te Borgercompagnie, gemeente Veendam.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1363
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 03-04-2019
CiteertitelJBO 2019/167
SamenvattingInvordering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2017 heeft de staatssecretaris besloten tot invordering van een dwangsom van 7.500,00.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1047
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 03-04-2019
CiteertitelJBO 2019/168
SamenvattingVerontreinigde bodem.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2017 heeft het college [partij] onder aanzegging van bestuursdwang gelast de visueel waarneembare afvalstoffen te verwijderen en verwijderd te houden van het perceel [nummer] aan de Leidsevaart te Noordwijkerhout (hierna: het perceel).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1043
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafzaken bodembescherming
TitelRechtbank Overijssel 11-04-2019
CiteertitelJBO 2019/169
SamenvattingSchelpenwinning.
Samenvatting (Bron)Twee bedrijven uit Yerseke zijn veroordeeld tot hoge geldboetes omdat zij illegaal op schelpen visten in de Noordzee en Waddenzee. Een derde bedrijf uit Yerseke is veroordeeld wegens het witwassen van de schelpen, dat bedrijf verhandelde de illegaal gewonnen lading.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2019:1224
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Overijssel 25-04-2019
CiteertitelJBO 2019/170
SamenvattingTaakstraf.
Samenvatting (Bron)De rechtbank Overijssel veroordeelt een 35-jarige man tot een taakstraf van 240 uren voor valsheid in geschrifte en het medeplegen van valsheid in geschrifte. Naast de taakstraf legt de rechtbank de man een voorwaardelijke gevangenisstraf op van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar. De man heeft zogenoemde grondgebruikersverklaringen en vervoersbewijzen dierlijke meststoffen valselijk opgemaakt. Met deze valse documenten stelde hij in ruil voor een financiŽle vergoeding verschillende boeren in staat om een grotere hoeveelheid mest te verantwoorden dan waartoe zij op grond van hun werkelijke grondgebruik gerechtigd waren. Hierdoor is het Nederlandse fosfaatbeleid ondermijnd en is het milieu mogelijk aangetast, omdat niet meer kan worden vastgesteld welke hoeveelheid mest naar welke plaats is afgevoerd. De man bood zelf actief gebruiksruimte aan aan boeren zonder dat hij over die gronden beschikkingsmacht had. Zie ook: ECLI:NL:RBOVE:2019:1439 ECLI:NL:RBOVE:2019:1442 ECLI:NL:RBOVE:2019:1447 ECLI:NL:RBOVE:2019:1452 ECLI:NL:RBOVE:2019:1453
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2019:1429
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 25-04-2019
CiteertitelJBO 2019/171
SamenvattingVrijspraak.
Samenvatting (Bron)De rechtbank Overijssel spreekt een rechtspersoon vrij van valsheid in geschrifte wegens onvoldoende wettig en overtuigend bewijs. Zie ook: ECLI:NL:RBOVE:2019:1429 ECLI:NL:RBOVE:2019:1439 ECLI:NL:RBOVE:2019:1447 ECLI:NL:RBOVE:2019:1452 ECLI:NL:RBOVE:2019:1453
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2019:1442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Nederland 11-04-2019
CiteertitelJBO 2019/172
SamenvattingGevangenisstraf.
Samenvatting (Bron)Volgt.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2019:1542
Artikel aanvragenVia Praktizijn