AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 15-05-2019
Aflevering 20
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 17-10-2018, C-167/17
CiteertitelAB 2019/219
SamenvattingRecht om beroep in te stellen tegen een vergunningsbesluit (Klohn)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 oktober 2018.#Volkmar Klohn tegen An Bord Pleanala.#Verzoek van de Supreme Court om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Milieueffectbeoordeling van bepaalde projecten - Recht om beroep in te stellen tegen een vergunningsbesluit - Vereiste van een niet buitensporig kostbare procedure - Begrip - Toepassing ratione temporis - Rechtstreekse werking - Invloed op een definitief geworden nationaal besluit tot begroting van kosten.#Zaak C-167/17.
AnnotatorS.W. Haket
UitspraakECLI:EU:C:2018:833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-03-2019
CiteertitelAB 2019/220
SamenvattingRegistratie als kiezer afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Den Haag het verzoek van [appellant] om hem als kiezer te registreren voor de verkiezing van de leden van provinciale staten, afgewezen. [appellant] heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft in Nederland gewoond totdat hij in juni 2007 naar BelgiŽ is verhuisd. Bij e-mail van 11 februari 2019 heeft hij het college verzocht om hem als kiezer te registreren voor de verkiezing van de leden van provinciale staten op 20 maart 2019.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:754
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 06-02-2019
CiteertitelAB 2019/221
SamenvattingInschrijving arts BIG-register doorgehaald.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 oktober 2015 heeft de minister de inschrijving van [overledene] als arts in het register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (hierna: het BIG-register) per 1 oktober 2015 doorgehaald.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 16-01-2019
CiteertitelAB 2019/222
SamenvattingWob, rapport "De beoordeling van de RYB taxatiemethode op de Waddeneilanden"
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 juni 2016 heeft de minister besloten op een verzoek van de vereniging op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).
AnnotatorM.A.J. West , J. Massali
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 05-12-2018
CiteertitelAB 2019/223
SamenvattingVreemdelingenbewaring
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2018 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld.
AnnotatorP. Boeles
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3998
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-10-2018
CiteertitelAB 2019/224
SamenvattingOmgevingsvergunning dakopbouw op een bestaande woning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 mei 2016 heeft het college omgevingsvergunning verleend aan [vergunninghouder] voor het plaatsen van een dakopbouw op een bestaande woning op het perceel [locatie 1] te Amsterdam.
AnnotatorM. van Moorsel
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3287
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-08-2018
CiteertitelAB 2019/225
SamenvattingRecreatiewoonschepen verwijderen en verwijderd houden
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 29 oktober 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van Kampen [partij A] en [partij B], [partij C] en [partij D] onder oplegging van een dwangsom gelast om hun recreatiewoonschepen op de percelen aan onderscheidenlijk [locatie 1], [locatie 2] en [locatie 3] te IJsselmuiden te verwijderen en verwijderd te houden. [partijen] zijn eigenaren van de percelen. Ingevolge het tot 6 april 2011 ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitengebied, deel IJsselmuiden" rustte op deze percelen de bestemming "Recreatieve doeleinden". Bij brief van 12 januari 2010 aan [partij A] en [partij B], [partij C] en [partij D], alsmede met een publicatie op de website van de gemeente Kampen, heeft het college bekend gemaakt dat het voornemens is om de raad van de gemeente Kampen voor te stellen om de op de percelen rustende bestemming te wijzigen, waardoor het innemen van een ligplaats voor een recreatiewoonschip bij de betreffende percelen aan De Noord niet meer zal zijn toegestaan.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:2577
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 03-04-2019
CiteertitelAB 2019/226
SamenvattingIn aanmerking komt voor een IVA-uitkering?
Samenvatting (Bron)Gelet op de beschikbare medische informatie moet er thans van worden uitgegaan dat het Uwv niet in staat is het bestreden besluit alsnog van een voldoende motivering te voorzien. Daarom is er aanleiding zelf in de zaak te voorzien door te bepalen dat werkneemster met ingang van 27 november 2015 in aanmerking komt voor een IVA-uitkering.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:1246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 22-01-2019
CiteertitelAB 2019/227
Samenvatting (Bron)De rechtbank heeft terecht het besluit tot intrekking na opschorting op de grond dat appellante niet op gesprek is gekomen, vernietigd. Het is appellante gelet op de bijzondere omstandigheden niet te verwijten dat zij niet op de oproepen is verschenen. Daarbij speelt de bij het college bekende ziekte van appellante, haar briefadres en het niet duidelijk maken van de verlenging van de termijn van het briefadres een rol.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 15-01-2019
CiteertitelAB 2019/228
SamenvattingHerziening bijstand
Samenvatting (Bron)Herziening bijstand. Rechtszekerheidsbeginsel. Toeslag 20% in plaats van 10%.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 18-12-2018
CiteertitelAB 2019/229
SamenvattingOvertreding Besluit houders van dieren
Samenvatting (Bron)Last onder bestuursdwang, overtreding artikel 1.6, tweede lid, van het Besluit houders van dieren en artikel 1.7 onder d van het Besluit houders van dieren. Aantal ligplaatsen per rund.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:690
Artikel aanvragenVia Praktizijn