Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 26-04-2005
Aflevering 8
TitelSchadevergoeding en nadeelcompensatie wegens besluiten
CiteertitelJBa 2005/115
SamenvattingHet schadevergoedings- en nadeelcompensatierecht is volop in beweging. De contouren van deze rechtsgebieden tekenen zich af in de jurisprudentie. Zowel de burgerlijke rechter als de bestuursrechter doet regelmatig uitspraak over schadevergoeding wegens onrechtmatige besluiten en nadeelcompensatie wegens rechtmatige besluiten.
Auteur(s)B.A. Spaninks
Pagina114-117
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200407222/1
CiteertitelJBa 2005/116
SamenvattingBesluit. Feitelijke handeling.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 14 april 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groesbeek (hierna: het college) het verzoek van appellante van 27 januari 2003 tot het treffen van maatregelen ter voorkoming van het gebruik maken door onbevoegden van het gedeelte van het niet-openbare pad ten noorden van [locatie], dat in eigendom toebehoort aan appellante, deels geweigerd.
Pagina118-118
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200407018/1
CiteertitelJBa 2005/117
SamenvattingOnpartijdigheid. Vooringenomenheid. Belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 mei 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Breda (hierna: het college) [vergunninghouder] bouwvergunning verleend voor een dakopbouw op zijn woning aan de [locatie] te Breda.
Pagina118-118
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3257
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200407236/1
CiteertitelJBa 2005/118
SamenvattingZorgvuldige voorbereiding. Bezwaar.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2001 heeft de stadsdeelraad van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost van de gemeente Amsterdam (hierna: de stadsdeelraad) aan appellant geweigerd vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) ten behoeve van een woning met garageberging op het perceel [locatie] te Amsterdam.
Pagina118-119
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-04-2005, 200406398/1
CiteertitelJBa 2005/119
SamenvattingBelangenafweging. Redelijkheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 februari 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Kerkrade (hierna: het college) een parkeerverbod ingesteld in de Wilhelminastraat te Kerkrade aan beide zijden van de weg, waardoor uitsluitend parkeren in de vakken is toegestaan en tevens een stopverbod ingesteld aan beide zijden van de weg over een afstand van ongeveer tien meter vanaf de kruising met de Niersprinkstraat.
Pagina119-119
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3713
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200408371/1
CiteertitelJBa 2005/120
SamenvattingNieuwe aanvraag. Nieuwe feiten. Veranderde omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 december 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf (hierna: appellant) het verzoek van [verzoekster] om vergunning voor de aflevering van vuurwerk op 28, 30 en 31 december 2002 afgewezen.
Pagina119-120
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3262
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-04-2005, 200501283/1
CiteertitelJBa 2005/121
SamenvattingLegalisatie. Ontwerpbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 januari 2005, kenmerk 04.33661, heeft verweerder een verzoek van verzoekers om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot een melkrundveehouderij, gelegen op het perceel [locatie] te [plaats], afgewezen.
Pagina120-120
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200408572/1
CiteertitelJBa 2005/122
SamenvattingBevoegdheid. Handhaven. Concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 juni 2004 heeft verweerder, onder aanzegging van een last onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht, appellante - die het openluchttheater De Goffert exploiteert op het perceel Steinweg 2 te Nijmegen - gelast voorschrift 1.1.1 van de bijlage bij het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer (hierna: het Besluit) niet langer te overtreden. De dwangsom is vastgesteld op 5.000,00 per gebeurtenis. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op 15.000,00.
Pagina120-120
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200404645/1
CiteertitelJBa 2005/123
SamenvattingDwangsom. Termijnstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2003, kenmerk 02/4503, heeft verweerder aan appellant sub 2 lasten onder dwangsom als bedoeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd wegens overtreding van de artikelen 1.1a, eerste en tweede lid, en 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer en van de voorschriften 1, 4 en 10 van het hoofdstuk "Algemene voorwaarden" verbonden aan de bij besluit van 16 augustus 1978 krachtens de Hinderwet verleende oprichtingsvergunning respectievelijk de voorschriften 1, 2 en 9 van het hoofdstuk "Algemene voorwaarden" verbonden aan de bij besluit van 24 september 1985 krachtens de Hinderwet verleende uitbreidingsvergunning voor een mestkuikenhouderij op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummers []. Bij besluit van eveneens 11 december 2003, kenmerk 02/4503, heeft verweerder beslist op het verzoek van appellanten sub 1 om toepassing van bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen met betrekking tot deze inrichting. Daarbij is het verzoek gedeeltelijk ingewilligd onder verwijzing naar de bij genoemd besluit van 11 december 2003 aan appellant sub 2 opgelegde lasten onder dwangsom en is het voor het overige afgewezen.
Pagina120-121
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200406278/1
CiteertitelJBa 2005/124
SamenvattingDwangsom. Vrijheid van godsdienst. Artikel 9 EVRM.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard (hierna: het college) appellante gelast de op het perceel Brugseheide 12 te Valkenswaard (hierna: het perceel) aanwezige kruiswegstaties, kruis, poortpilaren, glazen kapel en kapeltoren af te breken en het gebruik van een deel van het perceel als parkeerplaats en van een kantoor op het perceel als kapel te beŽindigen, een en ander onder oplegging van zeven afzonderlijke dwangsommen.
Pagina121-121
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200406465/1
CiteertitelJBa 2005/125
SamenvattingDwangsom. Legalisatie. Gelijkheidsbeginsel. Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 november 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Uden (hierna: het college) appellante onder aanzegging van bestuursdwang aangeschreven het illegale gebruik, te weten de opslag van materialen en de aangebrachte verharding, van het perceel, kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nr. [], plaatselijk bekend [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel), te beŽindigen en beŽindigd te houden.
Pagina121-122
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3252
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-04-2005, 200407462/1
CiteertitelJBa 2005/126
SamenvattingBeroepschrift.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 september 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam (hierna: het college) aan appellante vrijstelling van het bestemmingsplan en bouwvergunning verleend voor het plaatsen van airco-units en aanvullende afvoerleidingen op het dak van het pand [locatie 1] te [plaats].
Pagina122-122
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3758
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-04-2005, 200407748/1
CiteertitelJBa 2005/127
SamenvattingEx tunc. Onderbouwing.
Samenvatting (Bron)De minister van Verkeer en Waterstaat heeft op grond van artikel 9, eerste lid, van de Spoedwet wegverbreding op 28 juni 2004 het wegaanpassingsbesluit betreffende de aanpassing van de rijksweg A27 op het traject Utrecht Noord - Knooppunt Eemnes, ter plaatse van het wegvak tussen km 83,1 en 97,9, vastgesteld. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft voorts op grond van artikel 10, eerste lid, van de Spoedwet wegverbreding in aansluiting daarop een verkeersbesluit voor de plaatsing en verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden, genomen. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op grond van artikel 10, eerste lid, van de Spoedwet wegverbreding op 8 juli 2004, kenmerk toek.FF2004C.146.kv, een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet verleend. Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben op grond van artikel 10, eerste lid, van de Spoedwet wegverbreding op 21 juli 2004, kenmerk 04.7539, een keurvergunning verleend voor het graven van watergangen ten behoeve van de aanleg van een plusstrook in de gemeenten Utrecht en Maartensdijk. Dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Eem hebben op grond van artikel 10, eerste lid, van de Spoedwet wegverbreding op 15 juli 2004, kenmerk 2004/4235, een keurvergunning verleend voor het afsluiten van een duiker. Het college van gedeputeerde staten van Noord-Holland heeft op grond van artikel 10, eerste lid, van de Spoedwet wegverbreding op 16 juli 2004, kenmerk 2004-11313, een ontheffing van de Provinciale milieuverordening Noord-Holland verleend.
Pagina122-122
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
Pagina124-124
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina124-124
Artikel aanvragenVia Praktizijn