Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 11-07-2019
Aflevering 7491
RubriekRedactioneel
TitelDe burgemeesterů voorzitter van de raad?
CiteertitelGst. 2019/91
SamenvattingWie de bepalingen in de Gemeentewet over de inrichting en samenstelling van de gemeenteraad (Hoofdstuk II) goed bestudeert, valt wellicht iets bijzonders op. In sommige van die bepalingen zijn bevoegdheden toegekend aan de burgemeester, terwijl in andere artikelen ervoor gekozen is bevoegdheden toe te kennen aan de voorzitter van de raad.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEvenementen, een feest voor de gemeentelijke regelgever?
CiteertitelGst. 2019/92
SamenvattingGemeenten regelen evenementen doorgaans in de Algemene plaatselijke verordening, met een vergunningenstelsel en veelal een meldingsplicht voor kleinere evenementen. Daarnaast vervult het bestemmingsplan een belangrijke rol om te zorgen dat evenementen ook ruimtelijk aanvaardbaar zijn. Regelmatig worstelen gemeenten met de verhouding tussen beide regelingen, bijvoorbeeld omdat zowel de Algemene plaatselijke verordening (verder: APV) als het bestemmingsplan tot doel hebben om de geluidhinder door evenementen te beheersen.
Auteur(s)A.J.H. Treffers , S. Handgraaf
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de overheid
CiteertitelGst. 2019/93
SamenvattingMet het van toepassing worden van de AVG zijn voor overheden in Nederland nieuwe vragen gaan leven. Bijvoorbeeld de vraag wie nu precies verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de AVG. Die vraag is van belang, omdat vrijwel alle verplichtingen uit de AVG voor die figuur zijn. Belangrijk is daarbij ook de vraag; zijn er medeverantwoordelijken? Gedeelde smart is immers halve smart.
Auteur(s)R. Wiekeraad
UitspraakECLI:EU:C:2018:551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20-11-2018
CiteertitelGst. 2019/94
SamenvattingTerugbetaling staatssteun
Samenvatting (Bron)Arrest tot aanvulling op de voet van 32 Rv. Vordering tot terugbetaling staatssteun wordt alsnog toegewezen, de daarover gevorderde rente niet. Zie ook: ECLI:NL:GHARL:2018:9636
AnnotatorJ.W.M. Hagelaars , S. van der Heul
LinkVolledige tekst annotatie (Dirkzwager.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:10121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 07-11-2018, C-461/17
CiteertitelGst. 2019/
SamenvattingPassende milieueffectbeoordeling (Holohan e.a.)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 november 2018.#Brian Holohan e.a. tegen An Bord Pleanala.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van de natuurlijke habitats - Instandhouding van de wilde flora en fauna - Wegenbouwproject - Passende milieueffectbeoordeling - Omvang van de motiveringsplicht - Richtlijn 2011/92/EU - Effectbeoordeling van bepaalde projecten - Bijlage IV, punt 3 - Artikel 5, lid 3, onder d) - Reikwijdte van het begrip voornaamste alternatieven.#Zaak C-461/17.
AnnotatorS.D.P. Kole
Pagina95
UitspraakECLI:EU:C:2018:883
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 11-12-2018
CiteertitelGst. 2019/96
SamenvattingIntrekken en terugvorderen bijstand
Samenvatting (Bron)Intrekken en terugvorderen. Niet melden hennepkwekerij. Beroep op onschuldpresumptie. Hoger beroep tegen strafvonnis.
AnnotatorM.W. Venderbos
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:3937
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 09-01-2019
CiteertitelGst. 2019/97
SamenvattingOntheffing voor het stallen van voertuigen op de openbare weg
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 december 2012 heeft het college de aanvraag van Riksha voor een ontheffing voor het stallen van voertuigen op de openbare weg, afgewezen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 30-01-2019
CiteertitelGst. 2019/98
SamenvattingNadeelcompensatie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2016 heeft het college het verzoek van [appellante] om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorM.H.W.C.M. Theunisse
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-02-2019
CiteertitelGst. 2019/99
SamenvattingOpenbaarmaking van informatie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 januari 2017 heeft het college een verzoek van Praxis om openbaarmaking van informatie niet in behandeling genomen.
AnnotatorC.N. van der Sluis
LinkVolledige tekst annotatie (Overheidenopenbaarheid.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 13-02-2019
CiteertitelGst. 2019/100
SamenvattingOpenbaarmaking van informatie projectvergunningen voor het houden van dierproeven
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 februari 2016 heeft de CCD een verzoek van [appellant sub 2] om openbaarmaking van informatie gedeeltelijk ingewilligd.
AnnotatorM. Wever
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:440
Artikel aanvragenVia Praktizijn