AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 29-06-2019
Aflevering 27
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 08-05-2019, C-450/17 P
CiteertitelAB 2019/284
SamenvattingPrudentieel toezicht op kredietinstellingen (Landeskreditbank Baden-Württemberg)
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 8 mei 2019.#Landeskreditbank Baden-Wurttemberg - Forderbank tegen Europese Centrale Bank (ECB).#Hogere voorziening - Economisch en monetair beleid - Verordening (EU) nr. 1024/2013 - Artikel 6, lid 4 - Verordening (EU) nr. 468/2014 - Artikel 70, lid 1 - Prudentieel toezicht op kredietinstellingen - Taken opgedragen aan de Europese Centrale Bank (ECB) - Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme - Uitoefening van deze taken door de nationale bevoegde autoriteiten - ,Minder belangrijke' kredietinstelling - ,Bijzondere omstandigheden' ter rechtvaardiging van de indeling van een kredietinstelling als ,minder belangrijk'.#Zaak C-450/17 P.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:EU:C:2019:372
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 22-05-2019
CiteertitelAB 2019/285
SamenvattingWet openbaarheid bestuur declaraties van de Centrale Ondernemingsraad van de Landelijke Politie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 augustus 2016 heeft de korpschef een verzoek van [appellant] om informatie op grond van de Wet openbaarheid bestuur (hierna: Wob) afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1637
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-04-2019
CiteertitelAB 2019/286
SamenvattingGedoogbeslissing bouwwerk besluit tot handhaving?
Samenvatting (Bron)Op 6 juni 2016 heeft het college een persoonsgebonden gedoogbeslissing genomen voor een bouwwerk op het perceel van [appellant] aan [locatie] te Hoogeloon (hierna: het perceel).
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-04-2019
CiteertitelAB 2019/287
SamenvattingBestuurlijke boete woningcorporaties als woningen waarvan zij eigenaar zijn aan bestemming voor bewoning zijn onttrokken
Samenvatting (Bron)In de tussenuitspraak heeft de Afdeling overwogen dat voor een geslaagd beroep op het gelijkheidsbeginsel sprake dient te zijn van gelijke gevallen. Partijen zijn het erover eens dat aan woningcorporaties een bestuurlijke boete kan worden opgelegd als woningen waarvan zij eigenaar zijn aan de bestemming voor bewoning zijn onttrokken.
AnnotatorT.I. Oost
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 17-04-2019
CiteertitelAB 2019/288
SamenvattingWet openbaarheid van bestuur informatie die niet specifiek ziet op onder toezicht van DNB
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juni 2016 heeft DNB het verzoek van [appellante] om op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) informatie te verstrekken, afgewezen.
AnnotatorJ.A.F. Peters
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1236
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-04-2019
CiteertitelAB 2019/289
SamenvattingGeen urgentieverklaring. Woonsituatie en de psychische klachten niet ernstig genoeg
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2017 heeft het college een verzoek van [appellant] om een urgentieverklaring afgewezen.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 03-04-2019
CiteertitelAB 2019/290
SamenvattingVoorschot kindgebonden budget herzien
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 september 2017 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het voorschot kindgebonden budget van [wederpartij] voor 2017 herzien en vastgesteld op 2.109,00.
AnnotatorB.M.A. van Eck
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1046
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-02-2019
CiteertitelAB 2019/291
SamenvattingRijbewijs ongeldig verklaard op medische gronden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2017 heeft het CBR het rijbewijs van [appellant sub 2] ongeldig verklaard.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:528
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 07-11-2018
CiteertitelAB 2019/292
SamenvattingBestemmingsplan "Eemshaven Zuidoost" vastgesteld. Woon- en leefomgeving aangetast door het bedrijventerrein en de windturbines?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Eemshaven Zuidoost" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:3623
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-02-2018
CiteertitelAB 2019/293
SamenvattingSchadevergoeding vertraging bij de realisering van het bouwplan afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 maart 2014 heeft het college een verzoek van [appellant] om schadevergoeding afgewezen.
AnnotatorS.F.A. van Ravels , C.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2018:647
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCRvB
TitelCentrale Raad van Beroep 15-05-2019
CiteertitelAB 2019/294
SamenvattingGeschiktheid functies, arbeidsongeschiktheid.
Samenvatting (Bron)Met nader besluit is de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld op 43,88%. Juistheid medische grondslag. Arbeidskundige grondslag. CBBS. Geschiktheid functies. Rijbewijs niet noodzakelijk.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:1737
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 26-03-2019
CiteertitelAB 2019/295
SamenvattingBezwaar tegen uitkeringsspecificaties verschoonbaar te laat
Samenvatting (Bron)Bezwaar tegen uitkeringsspecificaties verschoonbaar te laat in verband met ontbreken rechtsmiddelenverwijzing. Verrekening inkomsten met 25% vrijlating op grond van art. 58 lid 3 PW. Beroep op vertrouwensbeginsel slaagt niet.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
LinkVolledige tekst annotatie (Schulinck.nl)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:1014
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 20-02-2019
CiteertitelAB 2019/296
SamenvattingFunctie horecamedewerkster op goede gronden als uitgangspunt genomen voor bepaling maatmaninkomen
Samenvatting (Bron)Deskundigenrapport geeft blijk van een zorgvuldig onderzoek. De deskundige heeft appellante zelf onderzocht en haar rapport uitgebreid, inzichtelijk en consistent gemotiveerd. Advies Gezondheidsraad ME/CVS is van algemene aard en gaat niet in op de individuele situatie van appellante. FML is in overeenstemming gebracht met conclusies deskundige. Terecht geconcludeerd dat een drietal van de geselecteerde functies onveranderd passend is en twee functies vervallen. Functie horecamedewerkster op goede gronden als uitgangspunt genomen voor bepaling maatmaninkomen. Uwv veroordeeld in de proceskosten.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:804
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 07-05-2019
CiteertitelAB 2019/297
SamenvattingNiet duidelijke en misleidende reclame-uiting rendementen?
Samenvatting (Bron)Hoger beroep. Boete wegens overtreding van artikel 4:19, tweede lid, van de Wet financieel toezicht. Niet duidelijke en misleidende reclame-uiting. Schending nemo tenetur-beginsel. Wilsafhankelijk materiaal. Beslistermijn artikel 5:51 Awb. Zienswijzegelegenheid boetevoornemen. Hoogte van de boete.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-02-2019
CiteertitelAB 2019/298
SamenvattingWet geneesmiddelenprijzen (Wgp). Vergelijkbaarheid van geneesmiddelen
Samenvatting (Bron)Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp). Vaststelling maximumprijs voor Copaxone. Vergelijkbaarheid van geneesmiddelen. Verweerder heeft bij de berekening van de maximumprijs voor Copaxone de prijzen van Glatirameeracetaat Mylan betrokken. Het betreft complexe geneesmiddelen, waardoor het niet mogelijk is om vast te stellen dat ene geneesmiddel dezelfde werkzame stof heeft als het andere geneesmiddel. Verweerder stelt dat Copaxone en Glatirameeracetaat Mylan vergelijkbare geneesmiddelen in de zin van artikel 1 lid 1 onder c van de Wgp zijn. Volgens verweerder is voldoende dat de beide geneesmiddelen met dezelfde bouwstenen op een dusdanige wijze worden geproduceerd dat de voorwaarden voor het ontstaan van de werkzame bestanddelen op gelijke wijze worden gecreëerd. Het College overweegt dat noch de tekst, noch de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 1 eerste lid onder c Wgp aanknopingspunten biedt voor de interpretatie van verweerder. De definitiebepaling eist uitdrukkelijk dat sprake is van dezelfde werkzame bestanddelen. Het beroep is gegrond. De besluiten worden vernietigd voor zover daarbij maximumprijzen voor Copaxone zijn vastgesteld.
AnnotatorW.S. Zorg , T.J. Jager
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:54
Artikel aanvragenVia Praktizijn