Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 16-07-2019
Aflevering 7
RubriekGastcolumn
TitelBouwspraak ter verbetering van bouwveiligheid
CiteertitelTBR 2019/88
SamenvattingIn deze gastcolumn gaat de auteur in op het gebruik van bouwspraak om de veiligheid op bouwplaatsen te verbeteren.
Auteur(s)S. van Gulijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet bevorderen van circulair bouwen. Een alternatief voorstel
CiteertitelTBR 2019/89
SamenvattingHet bevorderen van circulair bouwen wordt veelal gezocht in het beperken van de regels omtrent natrekking. In deze bijdrage wordt betoogd terughoudend om te gaan met ingrijpende wijziging van natrekkingsregels en de mogelijkheid van een ius tollendi, een wegneemrecht voor de leverancier van bouwmaterialen, verkend.
Auteur(s)P.J. van der Plank
LinkVolledige tekst artikel (houthoff.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet nieuwe vertrouwensbeginsel. Meer kansen voor de burger?
CiteertitelTBR 2019/90
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over het bestuursrechtelijke vertrouwensbeginsel. Naast de betekenis van de nieuwe lijn wordt tevens gekeken wat dit, gelet op vergelijkbare toepassing in het belastingrecht en civiele recht, in de toekomst kan gaan betekenen.
Auteur(s)N. van Triet
LinkVolledige tekst annotatie (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe PAS-uitspraken van de Raad van State. Van programma op krediet naar programma in diskrediet? (Deel I)
CiteertitelTBR 2019/91
SamenvattingIn dit artikel bespreekt de auteur de PAS-uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak en de gevolgen daarvan voor de praktijk.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelJuridische aspecten van de breedplaatvloeren problematiek - Een oproep tot verder denken
CiteertitelTBR 2019/92
SamenvattingToen de onderzoeken naar de breedplaatvloeren in najaar 2017 na de instorting in Eindhoven een aanvang namen, was ook duidelijk dat het kwestie van tijd zou zijn eer de juridische procedures op gang zouden komen. Inmiddels zijn er twee uitspraken gepubliceerd inzake geschillen ontstaan over het soort vloeren die in Eindhoven zijn toegepast. Gezien de omvang van de problemen en het groot aantal onderzoeken naar bestaande gebouwen met vergelijkbare vloeren, is de verwachting is dat er nog meer zullen volgen. Voor juristen is interessant welke juridische problemen in die twee recente uitspraken langs kwamen; en in het verlengde daarvan ligt de vraag aan welke onderwerpen in Tijdschrift voor Bouwrecht aandacht zou moeten worden besteed, nu niet onwaarschijnlijk is dat een groot aantal (bouwrecht) juristen de komende jaren hun handen vol zal hebben aan dit soort geschillen.
Auteur(s)E.M. Bruggeman , M.A.B. Chao-Duivis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten
TitelDe doe-het-zelvende overheid
CiteertitelTBR 2019/93
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op de ontwikkeling van inbesteden en de huidige stand van zaken ten aanzien van inbesteding van opdrachten door het Rijk en decentrale overheden.
Auteur(s)J.C. Binnerts
LinkVolledige tekst artikel (potjonker.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelResilient Partnership
CiteertitelTBR 2019/94
SamenvattingIn deze bijdrage bespreekt mr. A.G.J. van Wassenaer het proefschrift ĎAn interpretative approach to public-private cooperation in large infrastructure projectsí van Hans Ruijter.
Auteur(s)A.G.J. van Wassenaer
LinkVolledige tekst proefschrift (vu.nl)
LinkSamenvatting proefschrift (vu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 17-04-2019
CiteertitelTBR 2019/95
SamenvattingWindpark Hattemerbroek
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juli 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Windmolenpark Hattemerbroek" vastgesteld. Bij onderscheiden besluiten van 7 juli 2017 heeft het college van B en W aan [belanghebbende] een omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) voor het realiseren van de in het plan voorziene windturbines en heeft het college [appellant sub 3B]graaf en heemraden een watervergunning verleend. Bij besluit van 11 juli 2017 heeft het college van GS een vergunning en bij besluit van 1 mei 2018 een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) verleend ten behoeve van de bouw van de windturbines.
AnnotatorM. Rus-van der Velde , M.W. Holtkamp
LinkVolledige tekst annotatie (VBK.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 01-05-2019
CiteertitelTBR 2019/96
SamenvattingReactieve aanwijzing Zoeterwoude
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2018 heeft het college besloten de raad een aanwijzing te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) ertoe strekkende dat de plandelen met de bestemmingen "Groen", "Natuur", "Verkeer", "Water", "Wonen - Deellocaties" en "Wonen - Zwethof" geen deel blijven uitmaken van het bestemmingsplan "Zwethof 2018", zoals dat door de raad bij besluit van 6 september 2018 is vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 19-06-2019
CiteertitelTBR 2019/98
SamenvattingGefaseerde omgevingsvergunning Gemert-Bakel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Windpark Oude Maas" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1947
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 29-05-2019
CiteertitelTBR 2019/99
SamenvattingVertrouwensbeginsel handhaving Amsterdam
Samenvatting (Bron)Bij ongedateerd besluit, verzonden op 22 december 2016, heeft het college [wederpartij] onder oplegging van een dwangsom gelast de strijdigheid met wet- en regelgeving te beŽindigen door op het perceel [locatie 1] te Amsterdam de dakopbouw te verwijderen en het dak terug te brengen naar de laatst vergunde situatie of alsnog voor het dakterras, het hekwerk en de dakopbouw een complete aanvraag voor een omgevingsvergunning in te dienen en het reeds gerealiseerde in overeenstemming te brengen met de verleende vergunning.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 24-04-2019
CiteertitelTBR 2019/100
SamenvattingGedoogbeslissing Hoogeloon
Samenvatting (Bron)Op 6 juni 2016 heeft het college een persoonsgebonden gedoogbeslissing genomen voor een bouwwerk op het perceel van [appellant] aan [locatie] te Hoogeloon (hierna: het perceel).
AnnotatorH.P. Wiersema , V.J. Rakovitch
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1356
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Fiscaal bouwrecht
TitelHoge Raad 01-02-2019
CiteertitelTBR 2019/101
SamenvattingLeges omgevingsvergunning Groningen
Samenvatting (Bron)artikelen 139 en 217 Gemeentewet, legesverordening, bouwleges, bekendmaking Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV 2012).
AnnotatorR.T. Wiegerink
LinkVolledige tekst annotatie (feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2019:143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 14-01-2019, 72.141
CiteertitelTBR 2019/102
SamenvattingBevoegdheidsincident. Geen jaarrekening gedeponeerd als gedefinieerd in artikel 2:361 lid 1 BW. Dienstenrichtlijn. Toepasselijkheid artikel 6:230c BW. Voor-schot termijnfacturen.
AnnotatorJ.H.M. Spanjaard
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 15-03-2019
CiteertitelTBR 2019/103
SamenvattingNiet in kennis stellen onrechtmatig
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Besluitaansprakelijkheid. Bouwvergunning geweigerd. Miskenning dat reeds begunstigend besluit van rechtwege was verleend (art. 46 lid 4 Woningwet (oud)). Gronden voor en ingangstijdstip van aansprakelijkheid. HR 16 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ5980; HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX7579. Causaal verband met niet doorgaan bouwproject.
AnnotatorJ.E. van der Werff
UitspraakECLI:NL:HR:2019:353
Artikel aanvragenVia Praktizijn