Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 17-08-2019
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelHet vertrouwensbeginsel en de afstand tussen Kneuterdijk en Korte Voorhout
CiteertitelTO 2019, 2, p. 31
SamenvattingDit redactioneel gaat in op de uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Pagina31-33
LinkVolledige tekst artikel (akd.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe uitwerking van de Dienstenrichtlijn in het Nederlandse stelsel van ruimtelijke ordening
CiteertitelTO 2019, 2, p. 34
SamenvattingAuteurs gaan in op recente jurisprudentie van met name de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de vraag of de haar voorgelegde ruimtelijke voorschriften die economische activiteiten reguleren in overeenstemming zijn met de regels van het vrij verkeer, meer specifiek de vrijheid van vestiging en de Europese Dienstenrichtlijn 2006/123/EG. Zij gaan met name in op de vraag in hoeverre ruimtelijke voorschriften de vestiging van detailhandel kunnen reguleren door middel van brancheringsregelingen (de zaak Appingedam had namelijk betrekking op een brancheringsregeling voor de vestiging van detailhandel). Aan het slot van hun artikel geven zij een doorkijkje naar de toets aan de Dienstenrichtlijn onder het systeem van de Omgevingswet.
Auteur(s)M.R. Botman , D.S.P. Roelands-Fransen
Pagina34-42
LinkVolledige tekst artikel (Blogbestuursrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOmgevingsrecht en mobiliteit in ruimtelijke planvorming: meer samenhang is nodig
CiteertitelTO 2019, 2, p. 43
SamenvattingDe auteur onderzoekt wat de rol is van mobiliteitsvraagstukken bij gemeentelijke bestemmingsplannen en concludeert aan de hand van de bespreking van de jurisprudentie over de toepassing van de CROW-publicatie 317 bij de vraag hoeveel autoverkeer een ruimtelijke ontwikkeling genereert, dat een integrale beoordeling van de gevolgen van een ruimtelijke ontwikkeling op de mobiliteitsvraag en behoefte ontbreekt. In zijn artikel kijkt de auteur ook naar de (beperkte) rol van mobiliteit in de Omgevingswet en onderzoekt hij wat de verhouding is tussen de Omgevingswet en de Wet Infrastructuurfonds.
Auteur(s)J.R. van Angeren
Pagina43-51
LinkVolledige tekst artikel (Stibbeblog.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEvaluatie PKB Ruimte voor de Rivier: juridisch-bestuurlijke lessen voor toekomstige grootschalige infrastructurele overheidsprojecten
CiteertitelTO 2019, 2, p. 52
SamenvattingAuteurs bespreken de planologische kernbeslissing Ruimte voor de Rivier (PKB RvR) en geven antwoord op de vraag welke juridisch-bestuurlijke lessen voor toekomstige grootschalige infrastructurele overheidsprojecten getrokken kunnen worden. De PKB RvR is – anders dan vele andere door de overheid uitgevoerde grootschalige en ingrijpende infrastructurele projecten – vrijwel tijdig met het bereiken van de voorgenomen doelstellingen en binnen het oorspronkelijk budget uitgevoerd. Onderzocht zijn welke juridisch-bestuurlijke aspecten daaraan hebben bijgedragen. Auteurs gaan in op een zestal aspecten: decentralisatie en interbestuurlijke vormgeving, integraliteit van besluitvorming, participatie van burgers en marktpartijen, projectorganisatie, snelheid en coördinatie van besluitvorming, flexibiliteit in besluitvorming en kwaliteit van besluitvorming. De lessen zijn in de eerste plaats van belang voor toekomstige infrastructurele projecten ten behoeve van het overstromingsrisicobeheer, maar kunnen ook van belang zijn voor andere grote (infrastructurele) projecten, die bijvoorbeeld moeten worden uitgevoerd in het kader van de energietransitie, zoals de aanleg van windparken en zonnevelden en bijbehorende kabels en leidingen, of in het kader van de mobiliteit, zoals de aanleg en aanpassing van (spoor)wegen.
Auteur(s)M.N. Boeve , G.M. van den Broek , F.A.G. Groothuijse , A. Keessen , H.F.M.W. van Rijswick
Pagina52-64
LinkVolledige tekst artikel (UU.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn