Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 26-08-2019
Aflevering 8
RubriekArtikelen
TitelNog meer rechtsbescherming: oplossing of obstakel?
CiteertitelTBR 2019/106
SamenvattingIn dit artikel gaan de auteurs in op de vraag of de rechtsbescherming bij aanbestedingen tekortschiet. Is de aanbestedingspraktijk wel gebaat bij aanvullende rechtsbescherming en welke rol kan daarin worden weggelegd voor de Commissie van Aanbestedingsexperts?
Auteur(s)G.J. Huith , S.B. Groenwold
LinkVolledige tekst artikel (Croonadvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe toekomst van luchthaven Lelystad na de crash van het Programma Aanpak Stikstof
CiteertitelTBR 2019/107
SamenvattingIn dit artikel wordt stilgestaan bij de uitbreiding van luchthaven Lelystad, de toepasselijke natuurbeschermingswetgeving en de gevolgen van het oordeel van de Afdeling over het PAS voor de uitbreiding van luchthaven Lelystad.
Auteur(s)N. van Asten
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe bruidsschat en de satéprikker. Over het overgangsrecht in de Invoeringswet Omgevingswet en de mogelijke gevolgen van vernietiging van een omgevingsplan
CiteertitelTBR 2019/108
SamenvattingDe overgang van het huidige naar het nieuwe omgevingsrechtelijke stelsel van de Omgevingswet wordt gekenmerkt door specifiek overgangsrecht. In dit artikel worden onder meer dat overgangsrecht, de positie van nog lopende planprocedures, de bruidsschat, de omzetting van het tijdelijk deel naar het permanent deel, het ontbrekende overgangsrecht bij provinciale verordeningen en de gevolgen van vernietiging van een omgevingsplan besproken.
Auteur(s)R. Kegge , J.V. Vreugdenhil
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe PAS-uitspraken van de Raad van State. Van programma op krediet naar programma in diskrediet? (Deel II)
CiteertitelTBR 2019/109
SamenvattingIn dit artikel bespreekt de auteur de PAS-uitspraken (ECLI:NL:RVS:2019:1603, ECLI:NL:RVS:2019:1604) van de Afdeling bestuursrechtspraak en de gevolgen daarvan voor de praktijk. In dit deel wordt de uitspraak over beweiden en bemesten besproken, alsmede hoe op de korte en lange termijn het beste kan worden omgegaan met plannen en projecten die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden.
Auteur(s)R.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1603
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFinanciële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen in de Omgevingswet
CiteertitelTBR 2019/110
SamenvattingIn dit artikel wordt de mogelijkheid om afspraken te maken over financiële bijdrage voor ruimtelijke ontwikkelingen op grond van het huidige recht (artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de regeling in de Omgevingswet besproken.
Auteur(s)A.G. Bregman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 30-04-2019
CiteertitelTBR 2019/111
SamenvattingOmgevingsplan Hembrug
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 februari 2018 heeft de raad het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte "Chw Hembrug e.o." vastgesteld.
AnnotatorR. Benhadi , A.G.A. Nijmeijer
LinkVolledige tekst annotatie (milieurecht.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1398
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 29-05-2019
CiteertitelTBR 2019/112
SamenvattingWindpark N33
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2017 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aas aan innogy Windpower Netherlands B.V. (hierna: Innogy) een watervergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet verleend voor het lozen van mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van een nieuw te bouwen transformatorstation voor het windpark N33, deelgebied Eekerpolder, aan de Zevenwoldsterweg te Meeden.
AnnotatorH.P. Wiersema , K.M.G. Hamelink
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1781
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 09-07-2019
CiteertitelTBR 2019/113
SamenvattingBestemmingsplan De Nieuwe Wielewaal
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "De Nieuwe Wielewaal" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
LinkVolledige tekst annotatie (Soppegundelach.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2298
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 10-07-2019
CiteertitelTBR 2019/114
SamenvattingWeigering aanvraag ontheffing verbod provinciale verordening Fryslân
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2017 heeft het college van gedeputeerde staten het verzoek van het college van burgemeester en wethouders om ontheffing te verlenen van de Verordening Romte Fryslân 2014, zoals gewijzigd op 18 februari 2015, van de provincie Fryslân (hierna: de Verordening), afgewezen.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2357
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelHoge Raad 21-06-2019
CiteertitelTBR 2019/115
SamenvattingSchadeloosstelling gedoogplicht
Samenvatting (Bron)Belemmeringenwet Privaatrecht. Art. 1 en 3 BP. Opleggen gedoogplicht hoogspanningslijn. Omvat schadeloossteling tevens planschade? Aanvangsmoment wettelijke rente over schadeloosstelling.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
UitspraakECLI:NL:HR:2019:996
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 19-07-2019, 35.772/36.020
CiteertitelTBR 2019/116
SamenvattingDoorbuiging van een uitkraging van een pand door opgetreden boutslip in de verbindingen in de staalconstructie. Architect/constructeur enerzijds en aannemer/staalbouwer anderzijds in gelijke mate daarvoor aansprakelijk. Afwikkeling schadeposte
AnnotatorF.R.A. Schaaf
LinkVolledige tekst annotatie (ekelmansenmeijer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn