Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 30-08-2019
Aflevering 7-8
RubriekKort & bondig
TitelDe negatieve verklaring voor recht omtrent pacht
CiteertitelTvAR 2019, afl. 7-8, p. 455
SamenvattingDat een verklaring voor recht wordt gevorderd dat tussen partijen een (reguliere) pachtovereenkomst bestaat, doet zich relatief weinig voor. De verklaring daarvoor is eenvoudig: wie meent pachter te zijn hoewel een schriftelijke pachtovereenkomst ontbreekt en reden heeft om daarover te procederen, zal in de regel doorpakken met een vordering tot schriftelijke vastlegging (art. 7:317 lid 2 BW). Die vastlegging baant ook de weg naar toetsing door de grondkamer (art. 1019t Rv en 7:321 lid 4 BW), welke toetsing door pachters zelden als een nadeel wordt ervaren.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina455
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Aanvullingswet grondeigendom en landinrichting: werk aan de winkel!
CiteertitelTvAR 2019, afl. 7-8, p. 457
SamenvattingOp 1 februari 2019 heeft de regering het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet zal de Omgevingswet, die op 1 januari 2021 zal worden ingevoerd aanvullen met regelingen voor het voorkeursrecht, onteigening, de inrichting van het landelijk gebied en kavelruil. Ook bevat het wetsvoorstel regels over verhaal van kosten die de overheid maakt voor het aanleggen van publieke voorzieningen zoals wegen, riolering, straatverlichting, groenvoorzieningen, trottoirs en lantaarnpalen. Een voor de agrarische praktijk belangrijk onderdeel van de Aanvullingswet betreft het onderdeel Ďlandinrichtingí, opgenomen in hoofdstuk 12 en, voor wat betreft enkele procedure bepalingen, hoofdstuk 16 van het wetsvoorstel.
Auteur(s)J.W.A. Rheinfeld
Pagina457
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (recht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWijzigingen van het onteigeningsrecht onder de Omgevingswet
CiteertitelTvAR 2019, afl. 7-8, p. 467
SamenvattingDe Aanvullingswet grondeigendom vult de Omgevingswet aan met regelingen inzake grondbeleidsinstrumenten. Tamelijk recent is de internetconsultatie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingsbesluit grondeigendom) afgerond. Dit besluit vult de algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet aan. De voorgestelde regeling voor onteigening in de Aanvullingswet grondeigendom verschilt aanzienlijk van de huidige procedure in de Onteigeningswet (Ow). Deze bijdrage signaleert en becommentarieert vier in het oog springende voorgenomen wijzigingen.
Auteur(s)J.A.M.A. Sluysmans , T. Rotscheid
Pagina467
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (Recht.nl)
LinkVolledige tekst artikel (Feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe kostenverhaalsregels in de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet: Is het resultaat na vier pogingen eenvoudig beter?
CiteertitelTvAR 2019, afl. 7-8, p. 472
SamenvattingDe in de Aanvullingswet grondeigendom opgenomen regels voor kostenverhaal vormen de resultante van vier pogingen om te komen tot een nieuwe wettelijke regeling. Daarbij valt op dat de kaders en uitgangspunten van de vier achtereenvolgende pogingen voor een wettelijke regeling onderling aanzienlijk verschillen. De zoektocht naar een nieuwe wettelijke kostenverhaalsregeling is daarmee niet eenvoudig gebleken.
Auteur(s)J.A.M. van den Brand
Pagina472
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (recht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom: een kritische beschouwing
CiteertitelTvAR 2019, afl. 7-8, p. 479
SamenvattingHet wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (hierna: Aanvullingswet grondeigendom), dat op 4 februari 2019 naar de Tweede Kamer is gestuurd, voorziet in een nieuwe integrale regeling van het wettelijke grondbeleidsinstrumentarium. Ook het publiekrechtelijk voorkeursrecht is daarin ondergebracht. De huidige Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) verdwijnt en keert in gewijzigde vorm terug als onderdeel van de Omgevingswet. In deze bijdrage wordt allereerst stilgestaan bij de voorgeschiedenis en de regeling van huidige Wvg. Vervolgens wordt ingegaan op de achtergrond van de integratie van de Wvg in de Omgevingswet. Daarna wordt de nieuwe regeling van het voorkeursrecht in de Aanvullingswet grondeigendom besproken, waarbij de nadruk ligt op de wijzigingen ten opzichte van de Wvg. Ik sluit af met een conclusie, waarbij ik zal ingaan op de vraag of de gestelde doelen met het wetsvoorstel worden bereikt.
Auteur(s)W.J.E. van der Werf
Pagina479
LinkVolledige tekst wetsvoorstel (Recht.nl)
LinkVolledige tekst artikel (Feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-11-2018 (Houweling/Damsteegt)
CiteertitelTvAR 2019/7992
SamenvattingOntbinding/beŽindiging pachtovereenkomst. Medepacht.
Samenvatting (Bron)7:376 en 370, 365 BW Ontbinding/beŽindiging pachtovereenkomst. Medepacht. Klein landbouwbedrijf in [plaats] met paardenpension. Bedrijfsmatige exploitatie? In licht van alle feiten en omstandigheden wel. Belangenafweging valt in voordeel pachter uit. Zoon voldoet nipt aan eisen voor opvolgend pachter.
AnnotatorD.W. Bruil
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:9971
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-12-2018 (Van der Schans/Van Loon)
CiteertitelTvAR 2019/7993
SamenvattingPachtovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Inzet van de zaak is in conventie vastlegging als reguliere pachtovereenkomst van goedgekeurde geliberaliseerde pachtovereenkomsten en in reconventie de betaling van achterstallige pacht. Complicatie is dat de vonnissen van de pachtkamer in eerste aanleg mede zijn gewezen door een deskundig lid dat op de datum van het wijzen van de vonnissen was gedefungeerd. Na tussenarrest hebben partijen ermee ingestemd om de vonnissen nietig te laten verklaren zonder terugwijzing naar de pachtkamer in eerste aanleg en de zaak verder bij het hof in volle omvang te behandelen. Het hof heeft de zaak behandeld als een procedure bij prorogatie. In conventie heeft het hof voor recht verklaard dat de geliberaliseerde pachtovereenkomst ter zake de tweede tranche geldt voor de duur van 12 jaren. Het hof heeft de vordering in reconventie ter zake achterstallige pacht en de overige vorderingen toegewezen.
AnnotatorB. Nijman
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:10571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Den Haag 29-01-2019 (Hoog Dalem)
CiteertitelTvAR 2019/7994
SamenvattingOnteigening
Samenvatting (Bron)onteigening; waarde onteigende; bodemverontreiniging; baatafroming o.g.v. art. 40e; gemist exploitatievoordeel; aftrek voordeel wegens voortgezet gebruik.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2019:158
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 25-06-2019 (Melkvee)
CiteertitelTvAR 2019/7995
SamenvattingFosfaatrechten. Melkvee. Meststoffenwet.
Samenvatting (Bron)Msw, fosfaatrechten, definitie melkvee, diercategorie 100, zoogkoe, diercategorie 120, jongvleesvee, diercategorie 101, diercategorie 102.
AnnotatorH.A. Verbakel-van Bommel
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2019 (Maatschap)
CiteertitelTvAR 2019/7996
SamenvattingLegitiem portie. Stelplicht.
Samenvatting (Bron)Heeft de zoon bepalingen uit de agrarische maatschapsovereenkomst geschonden en daardoor boetes aan zijn moeder en zusters verbeurd? Is door toetreding van de zoon tot de agrarische maatschap destijds sprake geweest van een gift of schenking?
AnnotatorT.J. Mellema-Kranenburg
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:3564
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-03-2019 (Avebe)
CiteertitelTvAR 2019/7997
SamenvattingUittreding coŲperatie
Samenvatting (Bron)Uittreding coŲperatie. Aantal akkerbouwers voldoen niet aan hun leveringsplicht van fabriekaardappelen jegens Avebe, wegens in hun ogen te lage aardappelprijzen. Hof acht geen reden aanwezig om de daarvoor opgelegde statutaire boete te matigen. Zij zeggen voorts hun lidmaatschap op en worden geconfronteerd met een aan Avebe te vergoeden vergoeding van 681 per door hen gehouden aandeel tenzij zij de aandelen tijdig aan derden overdragen. Hof acht deze regeling niet in strijd met artikel 2:60 BW. Wel is de regeling onduidelijk over de termijn waarbinnen de aandelen moeten worden overgedragen. Strijd met mededingingsrecht?
AnnotatorM.J. Flamman-Schuil
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:2670
Artikel aanvragenVia Praktizijn