AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 05-09-2019
Aflevering 33
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 04-10-2018, C-416/17
CiteertitelAB 2019/377
SamenvattingTeruggaaf van de onterecht ingehouden roerende voorheffing
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 4 oktober 2018.#Europese Commissie tegen Franse Republiek.#Niet-nakoming - Artikelen 49 en 63 VWEU en artikel 267, derde alinea, VWEU - Opeenvolgende belastingheffingen - Verschil in behandeling naargelang van de lidstaat van vestiging van de kleindochteronderneming - Teruggaaf van de onterecht ingehouden roerende voorheffing - Vereisten aan het bewijs van het recht op een dergelijke teruggaaf - Bovengrens aan het recht op teruggaaf - Discriminatie - Nationale rechter die in laatste aanleg uitspraak doet - Verplichting tot prejudiciele verwijzing.#Zaak C-416/17.
AnnotatorL. di Bella , R. Wouda
UitspraakECLI:EU:C:2018:811
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 05-07-2019
CiteertitelAB 2019/378
SamenvattingBewijslast verschoonbaarheid termijnoverschrijding bezwaar tegen boetebeschikking
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Artikel 6 EVRM. Artikel 6:7, 6:8 en 6:11 Awb, artikel 22j, aanhef en letter a, AWR, bewijslast verschoonbaarheid termijnoverschrijding bezwaar tegen boetebeschikking, Hoge Raad gaat om.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1102
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 15-03-2019
CiteertitelAB 2019/379
SamenvattingBesluitaansprakelijkheid
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Besluitaansprakelijkheid. Bouwvergunning geweigerd. Miskenning dat reeds begunstigend besluit van rechtwege was verleend (art. 46 lid 4 Woningwet (oud)). Gronden voor en ingangstijdstip van aansprakelijkheid. HR 16 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ5980; HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX7579. Causaal verband met niet doorgaan bouwproject.
AnnotatorA.H.J. Hofman , G.A. van der Veen
LinkVolledige tekst annotatie (openrecht.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2019:353
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 17-07-2019
CiteertitelAB 2019/380
SamenvattingHerregistratie arts
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2018 heeft de minister de aanvraag van [appellant] om herregistratie als arts in het register voor beroepen in de individuele gezondheidszorg (hierna: het BIG-register) afgewezen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2438
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 26-06-2019
CiteertitelAB 2019/381
SamenvattingSubsidie voor exploitatie muziek- en dansonderwijs
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 oktober 2016 heeft het college aan Stichting Artamuse een budgetsubsidie verleend van 1.193.621,00 voor de exploitatie van het muziek- en dansonderwijs in Sittard-Geleen voor het jaar 2016 en de subsidieaanvraag voor het overige afgewezen.
AnnotatorJ.R. van Angeren
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2022
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 26-06-2019
CiteertitelAB 2019/382
SamenvattingSubsidie Stichting Metropole Orkest
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2016 heeft de minister op de subsidieaanvraag van de Stichting Metropole Orkest beslist en over de periode van 2017-2020 een vierjaarlijkse instellingssubsidie van 12.177.472,00 verleend.
AnnotatorJ.R. van Angeren
LinkVolledige tekst annotatie (Stibbeblog.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1984
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 06-03-2019
CiteertitelAB 2019/383
SamenvattingUrgentieverklaring woningtoewijzing op medische gronden afgewezen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2016 heeft het college de aanvraag voor [appellant sub 1] om verlening van een urgentieverklaring voor woningtoewijzing op medische gronden, afgewezen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:733
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 20-02-2019
CiteertitelAB 2019/384
SamenvattingUitwerkingsplan "Limmer Linten fase 2a" vastgesteld
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 januari 2018 heeft het college het uitwerkingsplan "Limmer Linten fase 2a" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:539
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 06-02-2019
CiteertitelAB 2019/385
SamenvattingOmgevingsvergunning voor veranderen en in werking hebben van een bestaande inrichting en het bouwen van een KGA-depot te Eemshaven
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2017 heeft het college aan [appellante] een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en in werking hebben van een bestaande inrichting en het bouwen van een KGA-depot aan de [locatie] te Eemshaven (hierna: het perceel) en bepaald dat de vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.
AnnotatorA. Tollenaar
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:350
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 17-07-2019
CiteertitelAB 2019/386
SamenvattingVerleende omgevingsvergunning ingetrokken
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2017 heeft het college een aan [vergunninghouder] - de rechtsvoorganger van [appellante] - verleende omgevingsvergunning ingetrokken.
AnnotatorA. Tollenaar
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 12-06-2019
CiteertitelAB 2019/387
SamenvattingInlichtingenplicht geschonden en Uwv was gehouden boete op te leggen
Samenvatting (Bron)Intrekking en de terugvordering ZW-uitkering berusten op goede gronden. Vanaf het eerste contact dat appellant heeft gehad met de verzekeringsarts, moet het hem duidelijk zijn geweest dat er twijfels bestonden over de aard van de gestelde aandoening. Het Uwv heeft ook maatregelen genomen in verband met het door appellant onvoldoende meewerken aan het onderzoek naar de beperkingen. Het moet voor hem, mede gelet op de bevindingen van de geraadpleegde psychiaters, dan ook duidelijk zijn geweest dat er bij het Uwv vanaf dat moment, twijfels bestonden bij de rechtmatigheid van de hem verstrekte ZW-uitkering en dat op hem de verplichting rustte om hieromtrent de juiste inlichtingen te verschaffen. Appellant heeft de inlichtingenplicht geschonden en het Uwv was gehouden een boete op te leggen. Dee boete is, mede gelet op het feit dat appellant deze reeds volledig heeft betaald, passend en geboden.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:1922
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 19-06-2019
CiteertitelAB 2019/388
SamenvattingHet is nooit de bedoeling van de wetgever geweest dat de bestuursrechter oordeelt over besluiten tot uithuisplaatsing van minderjarigen in het kader van een ondertoezichtstelling en dat een beoordeling van dit soort besluiten door de bestuursrechter evenmin past in het rondom deze besluiten gecreŽerde systeem van rechtsbescherming waarin de kinderrechter een centrale rol had en heeft.
Samenvatting (Bron)Wetsgeschiedenis. Het is nooit de bedoeling van de wetgever geweest dat de bestuursrechter oordeelt over besluiten tot uithuisplaatsing van minderjarigen in het kader van een ondertoezichtstelling en dat een beoordeling van dit soort besluiten door de bestuursrechter evenmin past in het rondom deze besluiten gecreŽerde systeem van rechtsbescherming waarin de kinderrechter een centrale rol had en heeft. Besluit van 25 april 2016 niet vatbaar voor beroep, evenmin bezwaar op grond van artikel 7:1, eerste lid, van de Awb. Rechtbank heeft dat niet onderkend. Doende wat de rechtbank zou behoren te doen zal de Raad het beroep van appellante tegen het bestreden besluit gegrond verklaren, het bestreden besluit vernietigen en het bezwaar van appellante tegen het besluit van 25 april 2016 nietontvankelijk verklaren.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:2031
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 28-05-2019
CiteertitelAB 2019/389
SamenvattingGeen verschoonbare termijnoverschrijding.
Samenvatting (Bron)Niet tijdig ingediend bezwaarschrift. Geen verschoonbare termijnoverschrijding.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:1848
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 14-03-2019
CiteertitelAB 2019/390
SamenvattingBesluit niet op juiste wijze bekendgemaakt
Samenvatting (Bron)BeŽindiging WGA-loonaanvullingsuitkering, omdat de mate van arbeidsongeschiktheid is bepaald op minder dan 35%. Het besluit is niet op juiste wijze bekendgemaakt. Proceskosten en vergoeding griffierecht.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:818
Artikel aanvragenVia Praktizijn