Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 25-09-2019
Aflevering 7494
RubriekRedactioneel
TitelHet Appingedamarrest: Europese democraticide
CiteertitelGst. 2019/121
SamenvattingOm verdere winkelleegstand in het centrum te voorkomen wilde het bestuur van de Groningse krimpgemeente Appingedam alléén volumineuze detailhandel toestaan op een nieuw bedrijventerrein. Een schoenendiscounter stelde beroep in bij de Afdeling bestuursrechtspraak, die dit voorlegde aan het EU-Hof van Justitie. Tot veler verrassing besliste dit in januari 2018 dat onder de Dienstenrichtlijn óók detailhandel valt, zelfs in zuiver interne situaties.
Auteur(s)J.M.H.F. Teunissen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2569
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe aanhouder wint? Demonstratieve kampementen in het licht van de Grondwet en het EVRM
CiteertitelGst. 2019/122
SamenvattingDe laatste jaren is het demonstreren met behulp van (semi)permanente kampementen in zwang geraakt. Enerzijds is het belangrijk in een democratische samenleving dat individuen en groeperingen ongehinderd, en op de door hen verkozen wijze, politieke en maatschappelijke kwesties onder de aandacht kunnen brengen. Anderzijds moet daarbij wel rekening gehouden geworden met de gerechtvaardigde belangen van anderen. Tentenkampen die voor langere tijd in de openbare ruimte aanwezig zijn, kunnen immers heel wat overlast veroorzaken. In deze bijdrage wordt besproken hoe gemeentebesturen deze afweging dienen te maken in het licht van de Grondwet en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan de vraag in hoeverre, en op welke manier de mogelijk lange duur van dergelijke demonstraties meespeelt in die afweging, en aan de kernrechtbenadering die door verscheidene auteurs is voorgesteld om deze problematiek het hoofd te bieden.
Auteur(s)L.C.J. van Apeldoorn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerschillende, veelal zelfstandige gebruiksfuncties in één gebouw: hoe zit dat met de regels over brandveiligheid?
CiteertitelGst. 2019/123
SamenvattingIn dit artikel wordt stilgestaan bij de wettelijke systematiek van en jurisprudentie over de gebruiksmelding van artikel 1.18 Bouwbesluit en de omgevingsvergunning brandveilig gebruik van artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder d Wabo. Daarbij wordt meer specifiek aandacht besteed aan de gebruiksmeldingsplicht in geval van een bedrijfsverzamelgebouw, waarbij sprake is van verschillend gebruik in één bouwwerk. Bij een meer praktische benadering zou hierbij naar onze mening een grotere rol kunnen worden toegekend aan de eigenaar of beheerder van een bedrijfsverzamelgebouw, tegen de achtergrond van artikel 1b Woningwet.
Auteur(s)M.A.J. West , F.A.R. van Vlijmen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-02-2019
CiteertitelGst. 2019/124
SamenvattingWie betaalt kosten toepassing bestuursdwang?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2016 heeft het college zijn beslissing om op 28 en 29 september 2016 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens de aanwezigheid van een uitgebrand voertuig met drugsafval, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college vermeld dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van de erven komen.
AnnotatorM.A.J. West
LinkVolledige tekst annotatie (feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-03-2019
CiteertitelGst. 2019/125
SamenvattingOmgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan, gebruik eengezinswoning voor kamergewijze verhuur
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 juni 2016 heeft het college aan [appellant] een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik van een eengezinswoning aan het [locatie] te Eindhoven (hierna: de woning) voor kamergewijze verhuur (hierna: de omgevingsvergunning voor afwijken).
AnnotatorY. Schönfeld
LinkVolledige tekst annotatie (tonnaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:944
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 03-04-2019
CiteertitelGst. 2019/126
SamenvattingVervoer inbrekerswerktuigen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2017 heeft het college [appellant] gelast om geen inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben op een openbare plaats in de gemeente Tilburg onder oplegging van een dwangsom van 2.500,00 per geconstateerde overtreding met een maximum van 10.000,00.
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1066
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-04-2019
CiteertitelGst. 2019/127
SamenvattingRijbewijs ongeldig verklaard
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2016 heeft het CBR het rijbewijs van [wederpartij] vanaf 20 juli 2016 ongeldig verklaard.
AnnotatorN.H. van Amerongen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 15-05-2019
CiteertitelGst. 2019/128
SamenvattingAanwijzing gebied op Schiphol waar aanbieden taxidiensten, met uitzondering van taxidiensten die vanuit een taxi worden aangeboden, verboden is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 januari 2017 heeft de burgemeester krachtens artikel 2:1G, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017 (hierna: de APV) een gebied op de luchthaven Schiphol aangewezen waar het aanbieden van taxidiensten, met uitzondering van taxidiensten die vanuit een taxi worden aangeboden, verboden is.
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-05-2019
CiteertitelGst. 2019/129
SamenvattingExtra raadsvergadering?
Samenvatting (Bron)Bij e-mail van 13 maart 2017 heeft de burgemeester een toelichting gegeven op het verzoek van [appellant A] en anderen aan de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad om een extra raadsvergadering te houden en de leden van de gemeenteraad het houden van deze extra raadsvergadering ontraden.
AnnotatorJ.L.W. Broeksteeg
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-05-2019
CiteertitelGst. 2019/130
SamenvattingVoorlopig voorkeursrecht gevestigd op locatie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 april 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: de Wvg) een voorlopig voorkeursrecht gevestigd op de [locatie] te Amsterdam (hierna: de locatie).
AnnotatorR.J. Lucassen
LinkVolledige tekst annotatie (CMS.law)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelWaarin vindt het verbod van reformatio in peius zijn grondslag?
CiteertitelGst. 2019/131
SamenvattingEen reactie op L.M. Koenraad, ‘Volledig op grondslag van het bezwaar’
Auteur(s)G.J. Stoepker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelHet verbod van reformatio in peius nader beschouwd
CiteertitelGst. 2019/132
SamenvattingEen reactie op de reactie van G.J. Stoepker
Auteur(s)L.M. Koenraad
Artikel aanvragenVia Praktizijn