Jurisprudentie Arbeidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht
Datum 19-10-2019
Aflevering 14
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Amsterdam 02-09-2019
CiteertitelJAR 2019/241
SamenvattingAVG, Schending persoonsgegevens werkneemster, Brief met informatie over arbeidsongeschiktheid, Immateriële schade.
Samenvatting (Bron)Uitkeringsinstantie UVW moet een werkneemster 250 euro schadevergoeding betalen omdat het onterecht informatie met de nieuwe werkgever van de werkneemster deelde over haar eerdere burn-out. Dat is in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2019:6490
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Limburg 17-09-2019
CiteertitelJAR 2019/242
SamenvattingIntegriteitsonderzoek ambtenaren wegens lekken conceptnotulen, E-mailonderzoek niet proportioneel qua opzet, omvang en wijze van uitvoering.
Samenvatting (Bron)Conflict tussen OR en de gemeente Maastricht. Centrale vraag: is onderzoek van e-mailboxen van OR leden toegestaan? Beslissing kantonrechter op grond van art. 96 Rv op verzoek van OR en de gemeente Maastricht.
AnnotatorI. Zaal
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2019:8373
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 14-08-2019, 7530241/MC EXPL 19-1275
CiteertitelJAR 2019/243
SamenvattingWerkgever mocht leasebedragen verrekenen na opzegging werknemer, Uitdrukkelijk akkoord met autoregeling en geen andersluidende toezegging.
AnnotatorC.C. Zillinger Molenaar
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 15-08-2019, 7955714 UE VERZ 19-232, 7924022 UV EXPL 19-168 MN/38632
CiteertitelJAR 2019/244
SamenvattingPgb-zorgverleenster niet langer geschikt voor functie, Ontbinding, Loonvordering, Loon ook verschuldigd over feestdagen, Wettelijke verhoging afgewezen.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 09-08-2019, 7911328\CV EXPL 19-6641
CiteertitelJAR 2019/245
SamenvattingSchorsing concurrentiebeding vooruitlopend op ontbinding, Ernstig verwijtbaar gedrag werkgever.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 15-08-2019
CiteertitelJAR 2019/246
SamenvattingOntslag op staande voet, Switch ter zitting naar berusting niet meer mogelijk, want ontslag was ingetrokken.
Samenvatting (Bron)niet ontvankelijk verklaring verzoekster. Oosv is ingetrokken. Daarmee is geen sprake van een te vernietigen ontslag. Verzoekster kon na intrekking oosv niet meer berusten in het ontslag.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2019:6526
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 29-08-2019
CiteertitelJAR 2019/247
SamenvattingSchending aanzegverplichting, Voortzetting arbeidsovereenkomst, Werkgever niet duidelijk over mogen doorwerken werknemer.
Samenvatting (Bron)Aanzegverplichting 7:668 BW. Verzoek aanzegvergoeding te laat gedaan (vervaltermijn). Partijen niet eens over nieuw contract. Tijdstip einde arbeidsovereenkomst. Sprake van voortzetting arbeidsovereenkomst 7:668 lid 4 BW nu werkgever in het midden liet of werknemer door mocht werken, en werknemer vervolgens weer werkte bij opdrachtgever. Ontbindingsverzoek afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2019:7136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 30-08-2019
CiteertitelJAR 2019/248
SamenvattingUitleg bonusregeling, Koppeling met bedrijfsresultaat, niet met individuele doelen, Recht op bonus arbeidsongeschikte werkneemster.
Samenvatting (Bron)Wg heeft criteria voor bonus vastgelegd in bonusbrief. Daaraan is voldaan, zodat wn recht heeft op bonus. Dat wn door ziekte en opheffing functie geen bijdrage heeft geleverd aan bedrijfsresultaten, maakt dat niet anders. Matiging wettelijke verhoging.
UitspraakECLI:NL:RBROT:2019:6939
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 05-09-2019
CiteertitelJAR 2019/249
SamenvattingOpnemen arbeidsvoorwaarden in tender voor aanbesteding, Belangengeschil, ESH van toepassing, Onaanvaardbare risico’s niet aannemelijk.
Samenvatting (Bron)De vordering van Schiphol strekte ertoe om de staking van beveiligers op Schiphol te verbieden. De voorzieningenrechter heeft de vordering van Schiphol afgewezen, zodat de staking door mocht gaan. Het vonnis gaat in op de vraag of hier sprake was van een belangengeschil danwel een rechtsgeschil dat niet onder het stakingsrecht van artikel 6 lid 4 ESH is gedekt. Ook stond de vraag centraal of Schiphol de door FNV gestelde voorwaarden al dan niet in haar aanbestedingseisen mocht opnemen
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2019:7598
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Amsterdam 25-06-2019, 200.232.731/01
CiteertitelJAR 2019/250
SamenvattingGeen opzegging af te leiden uit WhatsApp-berichten werkneemster, Voorwaardelijke ontbinding voor het geval arbeidsovereenkomst nog zou bestaan. (ECLI:NL:GHAMS:2019:2138 - Uitspraak is niet gepubliceerd op Rechtspraak.nl)
AnnotatorP. Hufman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam 10-09-2019
CiteertitelJAR 2019/251
SamenvattingUitleg begrip ‘pensioengerechtigde leeftijd’ in pensioenontslagbeding.
Samenvatting (Bron)Partijen zijn overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door werkneemster. Het geschil tussen partijen betreft de vraag wat de pensioengerechtigde leeftijd is, de AOW-leeftijd of de pensioenrichtleeftijd, zoals die volgt uit het pensioenreglement.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2019:3347
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13-08-2019
CiteertitelJAR 2019/252
SamenvattingKlachtplicht, Betaling loon en indeling in juiste functieschaal geen ‘prestatie’ in de zin van art. 6:89 BW.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak. Wwz. Klachtplicht. Aan werknemer is overeengekomen loon betaald maar werknemer stelt dat aan dit loon een verkeerde functie-indeling ten grondslag ligt. Klachtplicht ex artikel 6:89 BW ziet niet op loonbetaling en evenmin op functie-indeling. Bovendien is werkgever door late beroep op verkeerde functie-indeling niet benadeeld.
AnnotatorA.F. Bungener
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:6536
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 03-09-2019
CiteertitelJAR 2019/253
SamenvattingVerjaring schadevergoeding, Stuiting niet gedaan binnen zes maanden na einde procedure in Amerika.
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak. Verjaring. Stuiting. (Ex-)werknemer (Amerikaanse nationaliteit) vordert schadevergoeding van Nederlandse werkgever (behorend tot internationaal concern met moederbedrijf in VS). Verjaring is gestuit door aanhangig maken zaak bij de Amerikaanse rechter. Die zaak is geëindigd met en op datum van uitspraak Supreme Court, niet op datum inschrijving van die uitspraak ter griffie van de lagere rechter. De termijn van artikel 3:316 lid 2 BW (zes maanden) ving dus aan op datum uitspraak Supreme Court. De termijn van zes maanden (art. 3:316 lid 2 BW) is met twee dagen overschreden. Beroep op verjaring wordt op basis van alle omstandigheden van het geval - naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar geoordeeld.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:7114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 27-08-2019
CiteertitelJAR 2019/254
SamenvattingUitleg cao, Verschil juridische en feitelijke werkgever, Cao feitelijke werkgever van toepassing verklaard, Nakoming daarvan niet technisch onmogelijk.
Samenvatting (Bron)Maakt de bovenwettelijke werkloosheidsregeling deel uit van wat partijen zijn overeengekomen en kan werknemer zich hierop beroepen?
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2019:3181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 03-09-2019
CiteertitelJAR 2019/255
SamenvattingOvergangsregeling WNT, Werknemer heeft recht op volledige contractuele vergoeding, ondanks periode van afwezigheid zonder ziekte.
Samenvatting (Bron)Beëindigingsovereenkomst en WNT; art. 7:902 BW; maximale bezoldiging en overgangsrecht WNT, uitbetaling vakantiedagen en plafond WNT.
AnnotatorC.F.J. van Tuyll van Serooskerken
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2019:3267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 10-09-2019
CiteertitelJAR 2019/256
SamenvattingOvertreden geheimhoudingsbeding, Sturen van vertrouwelijke documentatie naar privé-e-mail, Relatiebeding en verbod nevenwerkzaamheden niet geschonden.
Samenvatting (Bron)Geheimhoudingsbeding. Uitleg van het beding, opgenomen in een arbeidsreglement. Aantal overtredingen. Aard van de in hoger beroep gevorderde voorziening.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2019:3324
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 11-09-2019, C-397/18
CiteertitelJAR 2019/257
SamenvattingGelijke behandeling bij handicap/chronische ziekte, Ziekteverzuim en lage productiviteit als ontslaggronden, Plicht werkgever tot aanpassen werkplek. DW tegen Nobel Plastiques Ibérica SA
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 september 2019.#DW tegen Nobel Plastiques Iberica SA.#Verzoek van de Juzgado de lo Social n? 3 de Barcelona om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Artikel 2, lid 2, onder b), ii), en artikel 5 - Verbod van discriminatie op grond van handicap - Werknemer die bijzonder gevoelig is voor beroepsrisico's in de zin van het nationale recht - Bestaan van een ,handicap' - Ontslag om objectieve redenen gebaseerd op criteria van productiviteit, multi-inzetbaarheid binnen de onderneming en ziekteverzuim - Bijzondere benadeling van personen met een handicap - Indirecte discriminatie - Redelijke aanpassingen - Persoon die niet bekwaam, in staat en beschikbaar is om de essentiele taken van de betreffende functie uit te voeren.#Zaak C-397/18.
AnnotatorE.L.J. Bruyninckx
UitspraakECLI:EU:C:2019:703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 18-09-2019, C-366/18
CiteertitelJAR 2019/258
SamenvattingWens tot aanpassing ploegendienst vanwege zorg voor kinderen, Geen recht op behoud aantal uren en hoogte loon. José Manuel Ortiz Mesonero tegen UTE Luz Madrid Centro
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 18 september 2019.#Jos? Manuel Ortiz Mesonero tegen UTE Luz Madrid Centro.#Verzoek van de Juzgado de lo Social n? 33 de Madrid om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 2010/18/EU - Herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof - Nationale regeling op grond waarvan de toekenning van ouderschapsverlof afhankelijk is gesteld van arbeidstijdverkorting met een evenredige salarisvermindering - Ploegendienst met een wisselend rooster - Verzoek van de werknemer om zijn werk in een vast werkrooster te verrichten teneinde voor zijn minderjarige kinderen te zorgen - Richtlijn 2006/54/EG - Gelijke kansen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep - Indirecte discriminatie - Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid.#Zaak C-366/18.
UitspraakECLI:EU:C:2019:757
Artikel aanvragenVia Praktizijn