Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Europees Recht
Datum 25-10-2019
Aflevering 7-8
RubriekBrexit
TitelWightman en het soevereine recht om lid van de EU te blijven
CiteertitelNTER 2019, afl. 7-8
SamenvattingWightman bevestigt het unilaterale, soevereine recht van een lidstaat om een kennisgeving van uittreding in te trekken. Deze bijdrage bespreekt zowel dit recht op intrekking als de eventuele grenzen aan dit recht, waaronder wellicht misbruik van recht.
Auteur(s)A. Cuyvers
Pagina181-187
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
UitspraakECLI:EU:C:2018:999
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekConsumenten
TitelModernisering van het Europese consumentenrecht: meer vlees op het bot (II)
CiteertitelNTER 2019, afl. 7-8
SamenvattingIn dit artikel en de in de vorige aflevering van dit tijdschrift opgenomen bijdrage bespreekt auteur de vraag of de Moderniseringsrichtlijn in haar uiteindelijke vorm de in de New Deal-mededeling gedane belofte waarmaakt van modernisering en verbetering van de handhaving van het consumenten-acquis. Het eerste deel van deze bijdrage was gericht op de individuele en publiekrechtelijke handhaving van het consumentenrecht en op dynamic pricing en informatieverplichtingen voor online marktplaatsen. In dit tweede en laatste deel komen achtereenvolgens aan de orde: de vraag met wie de consument nu eigenlijk contracteert als de overeenkomst via een online marktplaats wordt gesloten, voorts enkele vereenvoudigingen voor handelaren en tenslotte de herziene regels voor de bedenktijd van consumenten. In de conclusie wordt de vraag of de Moderniseringsrichtlijn de in de New Deal-mededeling gedane belofte waarmaakt, beantwoord.
Auteur(s)M.B.M. Loos
Pagina188-192
LinkVolledige tekst voorstel (europa.eu)
LinkMeer over deze richtlijn (europa.eu)
LinkVolledige tekst artikel (uva.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEnergie
TitelVergeet de effectbeoordeling niet: het beginsel van energiesolidariteit en leveringszekerheid
CiteertitelNTER 2019, afl. 7-8
SamenvattingOp 10 september 2019 heeft het Gerecht van de Europese Unie arrest gewezen in zaak T-883/16, Polen/Commissie. Dit artikel bespreekt de belangrijkste elementen van het arrest, met name in het kader van het energiesolidariteitsbeginsel en de daaruit, aldus het Gerecht, voortvloeiende verplichting om een effectbeoordeling met betrekking tot de energieleveringszekerheid van andere lidstaten uit te voeren in het geval van vrijstellingsbesluiten op grond van de Derde Gasrichtlijn. Hierbij wordt onder meer besproken of het Gerecht met zijn interpretatie van dit beginsel de uitvoerende macht, dat wil zeggen de nationale regelgevende instantie en de Commissie, tot meer concrete actie heeft willen doen bewegen. Gerecht 10 september 2019, zaak T-883/16, Polen/Commissie, ECLI:EU:T:2019:567
Auteur(s)L.S. Reins
Pagina193-199
UitspraakECLI:EU:T:2019:567
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekInstitutioneel recht
TitelAnomalie of de aankondiging van een omwenteling? Het EU-stelsel van rechtsbescherming na Rimšēvičs
CiteertitelNTER 2019, afl. 7-8
SamenvattingIn de zaak Rimšēvičs vernietigde het Hof van Justitie voor het eerst een besluit van een nationaal overheidsorgaan. Het ging om het ontslag van de president van de Letse centrale bank. De vernietiging doorbreekt de klassieke bevoegdheidsverdeling tussen het Hof van Justitie en nationale rechters, maar is gebaseerd op een bijzondere bepaling uit het EMU-recht. Betreft het om die reden een geïsoleerd geval, of kan de uitspraak bredere implicaties krijgen? (HvJ 26 februari 2019, gevoegde zaken C-202/18 (Rimšēvičs/Letland) en C-238/18 (ECB/Letland), ECLI:EU:C:2019:139.)
Auteur(s)A. van den Brink
Pagina200-207
UitspraakECLI:EU:C:2019:139
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMededinging
TitelTerug van weggeweest: een verkenning van verticale prijsbinding in het Europese en Nederlandse mededingingsrecht
CiteertitelNTER 2019, afl. 7-8
SamenvattingMet de publicatie van de ‘Leidraad. Afspraken tussen leveranciers en afnemers’ onderstreept de ACM de nieuw ingeslagen weg met betrekking tot verticale prijsbinding: er zal meer aandacht bestaan voor en strenger worden opgetreden tegen verticale prijsbinding. Deze actievere handhaving staat duidelijk in contrast met het (prioriterings)beleid dat de ACM slechts vier jaar eerder uiteenzette in het Visiedocument over verticale afspraken. De nieuwe koers is mede ingegeven door de vlucht die internetverkoop heeft genomen en zorgt ervoor dat de ACM weer in pas loopt met de Commissie (en de rest van de EU-lidstaten).
Auteur(s)J.B. van der Blij , T.D.O. van der Vijver
Pagina208-215
LinkVolledige tekst artikel (bjutijdschriften.nl)
LinkVolledige tekst leidraad (acm.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStaatssteun
TitelStimulerende steunverlening volgens het arrest Eesti Pagar
CiteertitelNTER 2019, afl. 7-8
SamenvattingIn het arrest Eesti Pagar heeft het Hof van Justitie de taak van steunverleners bij beoordeling van het stimulerend effect van steunverlening afgebakend. Verder heeft het Hof van Justitie een verplichting voor steunverleners uitgesproken om op eigen initiatief alle consequenties te trekken uit niet-naleving van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, waaronder verplichte terugvordering met inbegrip van rente. In dat kader heeft het Hof van Justitie zich ook uitgelaten over het vertrouwensbeginsel, verjaring en de vordering van rente. Het arrest is voor de praktijk van belang omdat het meer duidelijkheid geeft over de toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening. HvJ 5 maart 2019, zaak C-349/17, Eesti Pagar AS/EAS, ECLI:EU:C:2019:172
Auteur(s)P.C. Adriaanse
Pagina216-223
UitspraakECLI:EU:C:2019:172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHet Unierecht komt eraan in strafzaken: bewijsuitsluiting verplicht bij Handvest-schending? Bespreking van het arrest Dzivev
CiteertitelNTER 2019, afl. 7-8
SamenvattingHet recht van de Europese Unie is lange tijd weinig populair geweest onder strafrechtadvocaten. Het was abstract, moeilijk te vinden, en betrof voornamelijk economische verhoudingen. In commune strafzaken vielen er nauwelijks verweren aan te ontlenen. Het Unierecht begint echter steeds relevanter te worden voor de algemene strafrechtspraktijk. In het arrest van 17 januari 2019 inzake Dzivev e.a./Bulgarije accepteerde het Hof van Justitie de uitsluiting van onrechtmatig verkregen tapgesprekken van de bewijsvoering. Betekent dit dat bewijsuitsluiting soms ook verplicht is, zoals sommigen beweren? Dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor de Nederlandse strafrechtpraktijk. Een bespiegeling naar aanleiding van het arrest. HvJ 17 januari 2019, zaak C-310/16, Dzivev e.a./Bulgarije, ECLI:EU:C:2019:30
Auteur(s)S.J. van der Woude
Pagina224-230
UitspraakECLI:EU:C:2019:30
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVrij verkeer
TitelRichtlijn (EU) 2018/958: helderheid over de vereiste evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan nieuwe reglementering van beroepen
CiteertitelNTER 2019, afl. 7-8
SamenvattingOp 29 juli 2018 trad Richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018, betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen, in werking. Zoals de titel doet vermoeden stelt deze richtlijn voorschriften vast voor een gemeenschappelijk kader om voorafgaand aan de invoering van nieuwe of de wijziging van bestaande reglementering van beroepen, de evenredigheid van die bepalingen te beoordelen. De lidstaten dienen de richtlijn uiterlijk op 30 juli 2020 te hebben omgezet. In deze bijdrage bespreekt auteur de richtlijn en haar invloed op de reglementering van beroepen binnen de Europese Unie. Richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen, PbEU 2018, L 173/25.
Auteur(s)T.J. Binder
Pagina231-236
LinkVolledige tekst richtlijn (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn