Rechtsgeleerd Magazijn Themis

Uitgever Uitgeverij Paris
Tijdschrift Rechtsgeleerd Magazijn Themis
Datum 10-11-2019
Aflevering 5
RubriekRedactionele kanttekeningen
TitelDe functies van het vennootschappelijk belang
CiteertitelRM Themis 2019-5, p. 177
SamenvattingVerschillende bepalingen in Boek 2 BW schrijven voor dat bestuurders en commissarissen zich bij de vervulling van hun taak moeten richten naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Ook op andere plaatsen in Boek 2 BW komt het begrip ‘vennootschappelijk belang’ voor. Het begrip ‘vennootschappelijk belang’ prikkelt al decennia de nieuwsgierigheid van de vennootschapsjurist. Hoe laat zich de fascinatie voor het begrip ‘vennootschappelijk belang’ verklaren?
Auteur(s)M.J. Kroeze
Pagina177-178
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelParlementaire controle op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in Nederland
CiteertitelRM Themis 2019-5, p. 179
SamenvattingBij de externe controle op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn verschillende instanties betrokken. Een daarvan is het parlement, dat zowel in het openbaar als achter gesloten deuren beraadslaagt over het Nederlandse inlichtingenbestel. De besloten parlementaire controle wordt in hoofdzaak uitgeoefend door de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CIVD). De CIVD, die al ruim 65 jaar bestaat, is nooit een rustig bezit geweest. Van meet af aan is door politici en wetenschappers kritiek uitgeoefend op haar samenstelling en werkwijze. In deze bijdrage zet auteur uiteen hoe de parlementaire controle op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is georganiseerd.
Auteur(s)R.H.T. Jansen
Pagina179-194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHet criterium van stelselmatigheid in het gemoderniseerde Wetboek van Strafvordering: redelijke voorzienbaarheid als voorwaarde voor meer dan geringe en ingrijpende privacyinbreuken?
CiteertitelRM Themis 2019-5, p. 195
SamenvattingEen van de doeleinden van het project Modernisering Strafvordering is het tot stand brengen van een toekomstbestendig wetboek. Hierbij past als uitgangspunt om bepalingen en bevoegdheden zo veel mogelijk techniekonafhankelijk te formuleren en rekening te houden met de ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologieën. In dit verband, en met het oog op de opsporing in een steeds digitaler wordende omgeving, heeft de Commissie-Koops enkele aanbevelingen gedaan voor een toekomstbestendig criterium voor bevoegdheidstoekenning dat onderscheid maakt tussen opsporingsbevoegdheden die een geringe, meer dan geringe of zeer ingrijpende inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer. In deze bijdrage staat de vraag centraal of het genoemde criterium van stelselmatigheid überhaupt in staat is om de ernst van door opsporingshandelingen gemaakte inbreuken op de privésfeer adequaat te classificeren.
Auteur(s)S.L.T.J. Ligthart
Pagina195-202
LinkVolledige tekst artikel (researchgate.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEffectieve publiekrechtelijke handhaving van kartels: verklaren van de hoge percentages van procederen en succesvol procederen in Nederland
CiteertitelRM Themis 2019-5, p. 203
SamenvattingDe Nederlandse mededingingsautoriteit, tegenwoordig de Autoriteit Consument en Markt (ACM), kan aanzienlijke boetes opleggen voor inbreuken op het kartelverbod. Nadat de autoriteit haar eigen boetebesluit heeft heroverwogen in de bezwaarprocedure, staan beroep en hoger beroep open bij de Rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb). Als gevolg van het relatief hoge percentages succesvolle procedures tegen de boetes, lijken de juridische procedures voor het oplossen van geschillen (bezwaar, beroep en hoger beroep) in het geval van kartelboetes anders te functioneren dan op andere gebieden van het bestuursrecht. Deze observatie vormde het motief om een proefschrift te wijden aan het analyseren en verklaren van de hoge percentages van (succesvolle) rechtszaken in de Nederlandse kartelhandhaving en daarmee de factoren die deze afwijkingen beïnvloeden. In dit artikel worden door de auteur zelf de belangrijkste onderzoeksresultaten van dit onderzoek gepresenteerd.
Auteur(s)A. Outhuijse
Pagina203-214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelStaatsrecht en staatsmanskunde - Beschouwing naar aanleiding van R. Aerts, Thorbecke wil het. Biografievan een staatsmanR. Aerts, Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman, Amsterdam: Prometheus 2018, 885 p., ISBN 978-90-351-4479-8.
CiteertitelRM Themis 2019-5, p. 215
SamenvattingAerts’ biografie van Thorbecke met de titel "Tjhorbecke wil het" is een recent hoogtepunt in de hier nog relatief jonge traditie van wetenschappelijke politieke biografieën uit de geesteswetenschappen. Vroeger werd binnen het staatsrecht ook wel aan de historische en psychologische studie van de staatsmanskunst gedaan. Dat dit nauwelijks meer gebeurt, betekent echter niet dat de historische staatsmanskunst niet meer relevant zou zijn voor de tegenwoordige beoefening van het staatsrecht.
Auteur(s)G. Boogaard
Pagina215-220
Artikel aanvragenVia Praktizijn