AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 21-10-2019
Aflevering 39
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 14-03-2019, C-399/17
CiteertitelAB 2019/456
SamenvattingWeigering van TsjechiŽ om te zorgen voor de terugname van het mengsel TPS‑NOLO (Geobal), dat vanuit deze lidstaat naar Polen was overgebracht
AnnotatorJ.R.C. Tieman
UitspraakECLI:EU:C:2019:200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 11-09-2019
CiteertitelAB 2019/457
SamenvattingWob boeterapporten en inspectierapporten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 maart 2017 heeft de minister besloten op een verzoek van FNV op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob).
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 04-09-2019
CiteertitelAB 2019/458
SamenvattingUrgentieverklaring
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 augustus 2017 heeft het bestuur geweigerd [appellante] een urgentieverklaring voor een woning toe te kennen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3034
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 04-09-2019
CiteertitelAB 2019/459
SamenvattingUrgentieverklaring
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2018 heeft het college een aanvraag van [wederpartij] om een urgentieverklaring afgewezen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3019
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-07-2019
CiteertitelAB 2019/460
SamenvattingNamen van buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten wegens bronbescherming geweigerd vrij te geven
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2014 heeft de minister een verzoek van [appellant] om afschrift van de verslagen van het MT van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (hierna: BVD, thans: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (hierna: AIVD), over de periode van 1990 tot en met 1993 gedeeltelijk afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2352
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 04-07-2019
CiteertitelAB 2019/461
SamenvattingSubsidie voor bekostiging contra-expertise door onafhankelijke verzekeringsarts geweigerd
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2017 heeft de raad het verzoek van [appellante] om een subsidie voor het laten opstellen van een contra-expertise afgewezen.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 14-08-2019
CiteertitelAB 2019/462
SamenvattingFuncties in medisch opzicht geschikt?
Samenvatting (Bron)Het bestreden besluit berust op een deugdelijke medische grondslag. Er is dan ook geen aanleiding om een medisch deskundige te benoemen. Een drietal van de geselecteerde functies is in medisch opzicht geschikt voor betrokkene. De geselecteerde voorbeeldfuncties hoeven niet met betrokkene te worden besproken, vaste rechtspraak. Het verbod van reformatio in peius is geschonden nu de 24 kalendermaanden als bedoeld in artikel 60, derde lid, van de Wet WIA niet in acht zijn genomen. Uwv veroordeeld tot vergoeding van de wettelijke rente over de na te betalen uitkering. De redelijke termijn is met ruim negen maanden overschreden in de rechterlijke fase.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:2712
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 01-07-2019
CiteertitelAB 2019/463
SamenvattingIn geschil is de verdeling van het uitkeringsbudget voor 2015 voor gemeenten volgens een nieuw verdeelmodel, neergelegd in een algemeen verbindend voorschrift.
Samenvatting (Bron)Exceptieve toetsing van regelgeving, budget gemeenten, verdeelmodel 2015. In geschil is de verdeling van het uitkeringsbudget voor 2015 voor gemeenten volgens een nieuw verdeelmodel, neergelegd in een algemeen verbindend voorschrift. Geoordeeld wordt dat de bestuursrechter een algemeen verbindend voorschrift buiten toepassing kan laten (en het besluit waar de procedure over gaat vernietigen) als het voorschrift niet zorgvuldig is voorbereid of gebrekkig is gemotiveerd en de rechter om die reden dat voorschrift niet goed kan toetsen aan hogere regelgeving, de algemene rechtsbeginselen of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het nieuwe verdeelmodel bevat tekortkomingen die vooral de betrokken gemeente raakt, zodat het verdeelmodel in dit geval buiten toepassing moet worden gelaten. Het bestuursorgaan wordt opgedragen een nieuw besluit op bezwaar te nemen.
AnnotatorM. van Zanten
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:2018
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 26-06-2019
CiteertitelAB 2019/464
SamenvattingAfspraken in vaststellingsovereenkomst over verlening pgb
Samenvatting (Bron)De Raad is van oordeel dat de rechtbank op juiste gronden heeft overwogen dat het zorgkantoor bij de verlening van het pgb voor het jaar 2017 niet langer gebonden is aan wat in de vaststellingsovereenkomst is overeengekomen. Voor toekomstige jaren voorbehoud gemaakt in het geval van gewijzigde regelgeving. Uit protocol Uitvoering regeling meerzorg 2017 volgt dat in geval van (ernstige) gedragsproblematiek het CCE wordt ingeschakeld voor advies, waarna zorgkantoor definitief beslist over meerzorg. Weigering mee te werken aan onderzoek komt voor rekening en risico van appellante.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:2143
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 10-04-2019
CiteertitelAB 2019/465
SamenvattingMate van arbeidsongeschiktheid
Samenvatting (Bron)WGA-loonaanvullingsuitkering. Mate van arbeidsongeschiktheid onjuist vastgesteld. De door de Raad geraadpleegde deskundige heeft in het uitgebrachte rapport geconcludeerd dat er bij appellante meer beperkingen gelden voor het persoonlijk en sociaal functioneren dan door de verzekeringsartsen zijn vastgesteld. De verzekeringsarts heeft meegedeeld dat het rapport aanleiding geeft om de door de deskundige vastgestelde beperkingen gedeeltelijk in de FML over te nemen.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:1281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 15-11-2018
CiteertitelAB 2019/466
SamenvattingJuiste arbeidskundige beoordeling?
Samenvatting (Bron)Geen recht meer op ziekengeld. Zorgvuldig medisch onderzoek door de verzekeringsarts (bezwaar en beroep). Juiste arbeidskundige beoordeling.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2018:3668
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 14-05-2019
CiteertitelAB 2019/467
SamenvattingTabaksproduct gerookt in coffeeshop
Samenvatting (Bron)Overtreding van artikel 10, eerste lid, onder e van de Tabaks- en rookwarenwet. Niet handhaven van het rookverbod. Appellante twijfelt aan de waarnemingen van de toezichthouders van de NVWA. Het proces-verbaal biedt een voldoende grondslag voor de conclusie dat er een tabaksproduct is gerookt in de coffeeshop. Het nemen van monsters van de peuken was niet noodzakelijk.
AnnotatorC.M.M. van Mil
LinkVolledige tekst annotatie (hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:201
Artikel aanvragenVia Praktizijn