AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 05-11-2019
Aflevering 41
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 19-09-2019, C-95/18, C-96/18
CiteertitelAB 2019/480
SamenvattingUitkeringen van het ouderdomspensioenstelsel of kinderbijslag
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 19 september 2019.#Sociale Verzekeringsbank tegen F. van den Berg e.a.#Verzoeken van de Hoge Raad der Nederlanden om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Sociale zekerheid van migrerende werknemers - Verordening (EEG) nr. 1408/71 - Artikel 13 - Toepasselijke wetgeving - Ingezetene van een lidstaat die binnen de werkingssfeer van verordening (EEG) nr. 1408/71 valt - Uitkeringen van het ouderdomspensioenstelsel of kinderbijslag - Woonlidstaat en werklidstaat - Weigering van toekenning.#Gevoegde zaken C-95/18 en C-96/18.
AnnotatorF.J.L. Pennings
UitspraakECLI:EU:C:2019:767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 29-07-2019, C-556/17
CiteertitelAB 2019/481
SamenvattingWeigering van het bevoegde semirechterlijke of administratieve orgaan om zich te schikken naar een beslissing van deze rechter.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 29 juli 2019.#Alekszij Torubarov tegen Bev?ndorl?si ?s Menek?lt?gyi Hivatal.#Verzoek van de P?csi K?zigazgat?si ?s Munka?gyi B?r?s?g om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Gemeenschappelijk beleid inzake asiel en subsidiaire bescherming - Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning van de internationale bescherming - Richtlijn 2013/32/EU - Artikel 46, lid 3 - Volledig en ex-nunc-onderzoek - Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel - Omvang van de bevoegdheden van de rechter in eerste aanleg - Geen wijzigingsbevoegdheid - Weigering van het bevoegde semirechterlijke of administratieve orgaan om zich te schikken naar een beslissing van deze rechter.#Zaak C-556/17.
AnnotatorA.M. Reneman
UitspraakECLI:EU:C:2019:626
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 25-09-2019
CiteertitelAB 2019/482
SamenvattingOmgevingsvergunning voor kap bomen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2017 heeft het college aan de gemeente Nijmegen een omgevingsvergunning verleend voor de kap van 62 bomen aan de Industrieweg in Nijmegen.
AnnotatorH.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3258
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 11-09-2019
CiteertitelAB 2019/483
SamenvattingVaststelling evenementenkalender
Samenvatting (Bron)Op 30 januari 2018 heeft de burgemeester de evenementenkalender 2018 vastgesteld.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-08-2019
CiteertitelAB 2019/484
SamenvattingBij de beoordeling van een beroep op het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht moeten drie stappen worden doorlopen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 oktober 2017 heeft de raad het bestemmingsplan "Spijkereiland en Blauwpolderkade" vastgesteld.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2949
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-08-2019
CiteertitelAB 2019/485
SamenvattingBij de beoordeling van een beroep op het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht moeten drie stappen worden doorlopen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring" vastgesteld.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2918
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 22-05-2019
CiteertitelAB 2019/486
SamenvattingWob documenten met betrekking tot parkeerbalans, althans parkeercapaciteit en parkeergebruik
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 december 2015 heeft het college een verzoek van de stichting op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) afgewezen.
AnnotatorH.S. ten Cate , C.A. Geleijnse
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1675
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 08-05-2019
CiteertitelAB 2019/487
SamenvattingSluiting woning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2016 heeft het college aan [wederpartij A], [wederpartij B] en [belanghebbende] kenbaar gemaakt dat het op 13 december 2016 spoedeisende bestuursdwang heeft toegepast door de woning aan [locatie] te Harderwijk met onmiddellijke ingang te sluiten.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1488
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-04-2019
CiteertitelAB 2019/488
SamenvattingRijbewijs ongeldig verklaard. Alcoholmisbruik.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 juli 2016 heeft het CBR het rijbewijs van [wederpartij] vanaf 20 juli 2016 ongeldig verklaard.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1339
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 04-09-2019
CiteertitelAB 2019/489
SamenvattingRijbewijs ongeldig verklaard. Alcoholmisbruik.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 maart 2017 heeft het CBR het rijbewijs van [appellant] met ingang van 31 maart 2017 ongeldig verklaard.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3002
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht Gezondheidszorg
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 03-10-2019, C2019.139
CiteertitelAB 2019/490
SamenvattingKlacht tegen psychiater. In 2016 is klager aangehouden op zijn scooter wegens rijden onder invloed van alcohol. Vanwege het hoge ademalcoholgehalte heeft een onderzoek plaatsgevonden door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). De psychiater die klager toen heeft onderzocht heeft geconcludeerd dat sprake is van alcoholmisbruik in ruime zin. Een jaar later heeft klager zich opnieuw laten onderzoeken in het kader van een “Eigen verklaringsprocedure”. Klager werd toen onderzocht door een psycholoog met de psychiater als superviserend psychiater. De psychiater concludeerde ook tot alcoholmisbruik in ruime zin. Volgens klager heeft de psychiater een verkeerde waarde gehecht aan de verhoogde CDT-waarde die bij klager is geconstateerd en voldoet de rapportage van de psychiater niet aan de daaraan te stellen eisen. Het Regionaal Tuchtcollege wijst de klacht af. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2019:251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Den Haag 22-03-2019
CiteertitelAB 2019/491
SamenvattingOp de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen zonder toelating.
Samenvatting (Bron)Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging. Op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen zonder toelating. In strijd met de Sanctierichtlijn Wet gewasbeschermingsmiddelen is overgegaan tot strafvervolging. Het primaat ligt bij de bestuursrechtelijke afdoening.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2019:634
Artikel aanvragenVia Praktizijn