AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 12-11-2019
Aflevering 42
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 12-07-2018, C-540/16
CiteertitelAB 2019/492
SamenvattingOngelijke mededingingsvoorwaarden tussen de marktdeelnemers
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 juli 2018.#UAB ,,Spika" e.a. tegen ?uvininkyst?s tarnyba prie Lietuvos Respublikos ?em?s ?kio ministerijos.#Verzoek van de Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Gemeenschappelijk visserijbeleid - Verordening (EU) nr. 1380/2013 - Artikel 16, lid 6, en artikel 17 - Toewijzing van vangstmogelijkheden - Nationale wetgeving die voorziet in een op objectieve en transparante criteria berustende methode - Ongelijke mededingingsvoorwaarden tussen de marktdeelnemers - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikelen 16 en 20 - Vrijheid van ondernemerschap - Gelijke behandeling - Evenredigheid.#Zaak C-540/16.
AnnotatorC.J. Wolswinkel
UitspraakECLI:EU:C:2018:565
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 15-03-2019
CiteertitelAB 2019/493
SamenvattingBesluitaansprakelijkheid
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Besluitaansprakelijkheid. Maatstaf voor condicio sine qua non-verband tussen onrechtmatig besluit en gestelde schade. HR 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:18 (UWV). Vergelijking met de hypothetische situatie dat geen onrechtmatig besluit was genomen.
AnnotatorL. di Bella
UitspraakECLI:NL:HR:2019:354
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 02-10-2019
CiteertitelAB 2019/494
SamenvattingOverzichtslijst leden motorclub
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 augustus 2016 heeft het college beslist op het verzoek van [appellant] om inzage op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: de Wbp).
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 16-09-2019
CiteertitelAB 2019/495
SamenvattingOverzichtslijst leden motorclub
Samenvatting (Bron)[appellant sub 1] en [appellant sub 2] hebben hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam van 26 maart 2019 in zaken nrs. 19/941, 19/943, 19/948, 19/949, 19/1330 en 19/1488.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-08-2019
CiteertitelAB 2019/496
SamenvattingLigplaatsvergunning Rederij Lovers van onbepaalde tijd naar bepaalde tijd
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 januari 2017 heeft het college de duur van de ligplaatsvergunning van Rederij Lovers om met het bedrijfsvaartuig Koningin Juliana ligplaats in te nemen in de Westkom van het Open Havenfront aan de Prins Hendrikkade 20B gewijzigd van onbepaalde tijd in bepaalde tijd, tot 1 januari 2020.
AnnotatorC.J. Wolswinkel
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2892
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-04-2019
CiteertitelAB 2019/497
SamenvattingRijbewijs ongeldig, alcoholmisbruik
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2017 heeft het CBR het rijbewijs van [appellant] ongeldig verklaard vanaf 7 juni 2017.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1319
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-04-2019
CiteertitelAB 2019/498
SamenvattingErnstig gevaar bestaat dat vergunning coffeeshop mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare, voordelen te benutten
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 augustus 2016 heeft de burgemeester de aanvraag van [appellant] van 4 april 2016 om verlening van een vergunning voor de exploitatie van [coffeeshop] afgewezen.
AnnotatorA. Tollenaar
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 14-08-2019
CiteertitelAB 2019/499
SamenvattingWajong-uitkering terecht geweigerd. Advies deskundige prevaleert boven opinie chirurg.
Samenvatting (Bron)Wajong-uitkering terecht geweigerd. De rechtbank heeft terecht de door haar geraadpleegde deskundige gevolgd. De omstandigheid dat de behandelend chirurg zich niet kan vinden in diens conclusies, maakt niet dat het rapport van de deskundige niet gevolgd kan worden. Geen twijfel aan de geschiktheid van de geselecteerde functies.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:2787
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 17-04-2019
CiteertitelAB 2019/500
SamenvattingVerzuim aanvullende beroepsgronden toe te sturen. Medische informatie.
Samenvatting (Bron)Rechtbank heeft verzuimd de aanvullende beroepsgronden aan CIZ toe te sturen, in strijd met goede procesorde. Aangevallen uitspraak komt voor vernietiging in aanmerking. Geen aanleiding voor bespreking van overige gronden hoger beroep en incidenteel hoger beroep. De beroepsgrond van betrokkene dat de bestreden besluiten 1 en 2 niet op een zorgvuldige voorbereiding en deugdelijke motivering berusten, slaagt. CIZ heeft dit ook onderkend. De Raad betrekt bestreden besluit 3 bij de beoordeling. Ook dit besluit komt voor vernietiging in aanmerking. Appellante heeft geweigerd machtiging aan CIZ te geven voor opvragen medische informatie. Weigering deels toegelicht. Er is onvoldoende grond voor twijfel aan het op de medische adviezen berustende standpunt van CIZ. Redelijke termijn is met één jaar en vier maanden overschreden. Hiervan is één maand toe te rekenen aan de bezwaarfase en 15 maanden aan de rechterlijke fase. Betrokkene niet aannemelijk gemaakt dat zij voor vergoeding in aanmerking komende immateriële schade lijdt of heeft geleden. CIZ veroordeeld in de kosten van betrokkene.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:1593
Artikel aanvragenVia Praktizijn