Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 20-11-2019
Aflevering 11
RubriekArtikelen
TitelBalanceren in de energietransitie. Het gemeenschappelijk kader voor energietransitie in de gebouwde omgeving
CiteertitelTBR 2019/148
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op het juridisch kader voor verduurzaming van de gebouwde omgeving en energietransitie, zowel vanuit internationaal als nationaal perspectief.
Auteur(s)J.J. Karens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEnergietransitie en gebouwde omgeving vanuit energierechtelijk perspectief
CiteertitelTBR 2019/149
SamenvattingOp 11 december 2017 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat (de Minister van EZK) een wetgevingsagenda voor de energietransitie (Wetgevingsagenda Energietransitie) naar de Tweede Kamer gestuurd. De wetgevingsagenda energietransitie omvatte de volgende wetten: de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Warmtewet, de Wet windenergie op zee en de Mijnbouwwet. Doel van de wetgevingsagenda was deze wetten in overzichtelijke en samenhangende stappen gereed te maken voor de transitie naar een CO2-arme energievoorziening waarin ook de betrouwbaarheid, betaalbaarheid en veiligheid dienden te worden geborgd. De Wetgevingsagenda Energietransitie is opgebouwd uit vier tranches. De eerste tranche is inmiddels afgerond en geïmplementeerd, op dit moment zijn de wetsvoorstellen in de tweede tranche volop in voorbereiding. Dit artikel spitst zich toe op ontwikkelingen in de energiewet- en regelgeving die verband houden met de energietransitie in de gebouwde omgeving.
Auteur(s)M. de Rijke
LinkVolledige tekst artikel (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGebouwgebonden financiering en het Klimaatakkoord. Een verkenning naar de juridische inbedding van een maatschappelijke ambitie
CiteertitelTBR 2019/150
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in de zogenaamde gebouwgebonden financiering, de vraag of dat zakenrechtelijke wenselijk en haalbaar is, en welke alternatieven ervoor zijn.
Auteur(s)N.C. Streep
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe transitie naar duurzame energie in de bouw: duurzaam gecontracteerd?
CiteertitelTBR 2019/151
SamenvattingIn deze bijdrage gaat de auteur in op de transitie naar duurzaam bouwen en hoe daarover tussen private partijen kan worden gecontracteerd.
Auteur(s)S. van Gulijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOp weg naar uniformering van bouwtechnische energieprestaties en een integrale benadering?
CiteertitelTBR 2019/152
SamenvattingIn dit artikel wordt de ontwikkeling van energieprestatienormen voor gebouwen in het Bouwbesluit besproken, alsmede de overgang naar bijna-energieneutrale gebouwen.
Auteur(s)A.R. Neerhof , N.M.P. Scholten
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe toekomst van geothermie in Nederland
CiteertitelTBR 2019/153
SamenvattingIn dit artikel wordt het juridische kader voor geothermie-projecten geschetst en wordt ingegaan op het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet.
Auteur(s)M.A.M. Dieperink , V.V. Jacobs
LinkVolledige tekst artikel (AKD.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGemeenten en de aanleg en exploitatie van warmtenetten. Een gids door het huidige warmte-doolhof
CiteertitelTBR 2019/154
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de publiek- en privaatrechtelijke mogelijkheden die gemeenten hebben bij de aanleg en exploitatie van warmtenetten.
Auteur(s)K. Meijering , J.A. Mohuddy
LinkVolledige tekst artikel (AKD.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe aanleg van warmtenetten in proeftuingemeenten
CiteertitelTBR 2019/155
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan om de mogelijkheden om met het bestemmingsplan verbrede reikwijdte onder de Crisis- en herstelwet te experimenteren met warmtenetten in de gebouwde omgeving.
Auteur(s)T.E.P.A. Lam , J. van Vulpen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelExpansie warmtenetten is gebaat bij kostenverhaal via afdeling 6.4 Wro
CiteertitelTBR 2019/156
SamenvattingIn dit artikel wordt bepleit om afdeling 6.4 Wro toe te passen bij de aanleg van een warmtenet.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTransitie: waar overheid en markt elkaar de hand reiken. Aanbesteding, mededinging en staatssteun: de regels over het samenspel tussen overheid en onderneming
CiteertitelTBR 2019/157
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen die vanuit het primaire en secundaire Unierecht voor aanbesteding, mededinging en staatssteun gelden bij de aanleg en exploitatie van energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving, waarbij de focus ligt op warmtenetten.
Auteur(s)P.H.L.M. Kuypers , M. de Wit
LinkVolledige tekst artikel (AKD.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelRenovatie en nieuwbouw met garantie op (energie)prestaties. Werken met het vernieuwde model Afnameovereenkomst
CiteertitelTBR 2019/158
SamenvattingIn dit artikel worden de totstandkoming en specifieke kenmerken van de zogenaamde Afnameovereenkomst voor gecontracteerde energieprestaties besproken.
Auteur(s)S. van Hooft , J. van der Loop , S. Verduijn
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 28-08-2019
CiteertitelTBR 2019/159
SamenvattingBestemmingsplan en Diensten­ richtlijn Súdwest-Fryslân
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 januari 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Sint Antoniusplein" gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2939
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 24-07-2019
CiteertitelTBR 2019/160
SamenvattingADC-toets Kempenbaan Veldhoven
Samenvatting (Bron)Bij tussenuitspraak van 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1060, (hierna: de tussenuitspraak) heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van de tussenuitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van 17 maart 2015 te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2560
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 06-06-2019, 72.150
CiteertitelTBR 2019/161
SamenvattingStagnatieschade. Startdatum van het werk.
AnnotatorA.F.J. Jacobs
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelHoge Raad 21-06-2019
CiteertitelTBR 2019/162
SamenvattingTermijn Kennisnemen van besluit VvE
Samenvatting (Bron)Rechtspersonenrecht, appartementsrecht. Appartementseigenaar verzoekt vernietiging van besluiten van VvE, genomen op een vergadering waar appartementseigenaar niet aanwezig was. Termijn waarbinnen de appartementseigenaar heeft kunnen kennisnemen van de besluiten in de zin van art. 5:130 lid 2 BW.
AnnotatorR.F.H. Mertens
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1022
Artikel aanvragenVia Praktizijn