Sancties

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Sancties
Datum 04-11-2019
Aflevering 5
RubriekVan redactiewege
TitelGrote stappen, snel thuis? Iets over de nieuwe procedure bij weigering gedragskundig onderzoek
CiteertitelSancties 2019/73
SamenvattingSamenvatting Paul Vegter neemt het nieuwe art 37a Sr onder de loep, waarin de voorwaarden voor het opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling zijn aangevuld met de zogeheten ‘regeling weigerende observandi’. Zijn oordeel: de rechterlijke toetsing kan populair worden aangeduid als een toetsing met grote stappen, maar dat die toetsing mogelijk is in twee instanties zal kunnen betekenen dat van ‘snel thuis’ geen sprake zal zijn.
Auteur(s)P. Vegter
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet systeem van promoveren en degraderen anno 2019: de rechtspraak van de beroepscommissie nader beschouwd
CiteertitelSancties 2019/74
SamenvattingHet systeem van promoveren en degraderen is meer dan vijf jaar in werking en dus is er ruime ervaring opgedaan in de praktijk. Daarmee is dit een uitgelezen moment om eens te kijken wat de rechtspraak van de RSJ ons leert inzake het systeem. Blijft de beroepscommissie netjes binnen de lijntjes van de wet, of zoekt zij alle mogelijke ruimte? Tessa de Groot en Pauline Jacobs zochten het uit.
Auteur(s)T. de Groot , P. Jacobs
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe vrijheidsbeperkende maatregel en de voorwaardelijke gevangenisstraf: living happily ever after of een bad romance?
CiteertitelSancties 2019/75
SamenvattingTheoretisch is de oplegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf in combinatie met de vrijheidsbeperkende maatregel mogelijk, ook indien die modaliteiten beide dadelijk uitvoerbaar worden verklaard. Maar in de praktijk? Sam van den Akker c.s. laten zien dat de gezamenlijke oplegging zowel op wetshistorische als praktische bezwaren stuit.
Auteur(s)S. van den Akker , R. Baumgardt , P. van Dongen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe straf na de straf
CiteertitelSancties 2019/76
SamenvattingMag -of moet- de strafrechter met eventueel intredende bestuurs- en civielrechtelijke gevolgen rekening houden bij het opleggen van een sanctie? In de praktijk van het huidige punitieve klimaat wordt hiermee wisselend omgegaan, zo laat Anne Meijer zien. En ze doet een paar interessante suggesties.
Auteur(s)A. Meijer
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelContinuïteit van en na forensische zorg: een grote zorg!
CiteertitelSancties 2019/77
SamenvattingGezien de complexiteit van de forensische doelgroep is continue zorg en begeleiding na forensische behandeling vaak essentieel om terugval in delicten, (zelf)destructief, of overlast gevend gedrag te voorkomen. Maar wat is er nodig om dat te realiseren? Petra Schaftenaar en haar medeauteurs zochten het uit.
Auteur(s)P. Schaftenaar , V. de Vogel , M. Clercx
LinkVolledige tekst artikel (researchgate.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRSJ 14-03-2019, RSJ R-19/3025/GB
CiteertitelSancties 2019/80
SamenvattingSamenvatting De rechtspraak van de beroepscommissie RSJ over zelfmelders betreft vrijwel uitsluitend geschillen over uitstel van de aanvang van de detentie. In deze uitspraak staat een ander vraagstuk centraal, namelijk in welk type inrichting een zelfmelder moet of kan worden geplaatst. De beroepscommissie verklaart de klacht tegen plaatsing in een gewone PI gegrond, o.a. omdat het standpunt van de minister berust op onjuiste lezing van de Rspog. De minister heeft wel degelijk de bevoegdheid om zelfmelders direct in een b.b.i. te plaatsen.
AnnotatorG. Pesselse
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRSJ 14-04-2019, RSJ R-18/1264/GA
CiteertitelSancties 2019/81
SamenvattingDe directeur van de PI waar klager verblijft, heeft toegezegd dat afdelingsreinigers per dag meer gaan verdienen. Deze toezegging is nog niet uitgevoerd en klager werd in het gelijk gesteld toen hij daarover klaagde. Het beroep van de directeur tegen die beslissing werd gegrond bevonden, terwijl de raadsman van klager zonder opgave van redenen niet op de zitting verscheen en zonder dat expliciet werd ingegaan op hetgeen de gedetineerde ter zitting naar voren bracht.
AnnotatorJ.P. Balkema
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRSJ 18-04-2019, RSJ R-19/3409/GB
CiteertitelSancties 2019/82
SamenvattingKlager is het er niet mee eens dat hij te laat is het met instellen van cassatieberoep tegen de afwijzing van een verzoek tot uitstel van zijn melddatum voor het ondergaan van een gevangenisstraf, omdat hij over de termijn verkeerd is voorgelicht. De beroepscommissie verklaart het beroep ongegrond. Maar is dat een logische keuze in het licht van oudere rechtspraak van de Hoge Raad?
AnnotatorW.J.B. ten Kate
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRSJ 25-06-2019, RSJ R-19/2664/GA
CiteertitelSancties 2019/83
SamenvattingDe inhoud van de aantekening betreft het dictum van de beslissing. De beslissing van de beklagrechter wordt vernietigd en het beklag alsnog gegrond wordt verklaard. Onduidelijk is waarom de beroepscommissie de beslissing “in zoverre” vernietigt. Het geconstateerde gebrek tast immers de gehele beslissing aan. De beroepscommissie kent geen tegemoetkoming toe. Is er dan reden om het beroep “voor het overige” ongegrond te verklaren?
AnnotatorJ.P. Balkema
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRSJ 01-07-2019, RSJ R-19/3440/GV
CiteertitelSancties 2019/84
SamenvattingIn de uitspraak worden de regels voor de tenuitvoerlegging in Nederland van straffen opgelegd in het Koninkrijk overzee op een rijtje gezet. Dat is informatief. De problematiek blijkt complex te zijn; niet uitgesloten is dat deze veroordeelden hun verblijf na hun invrijheidstelling vervolgen in het Europees deel van het Koninkrijk
AnnotatorJ.P. Balkema
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRSJ 05-07-2019, RSJ R-18/2396/TA en R-18/2397/TA
CiteertitelSancties 2019/85
SamenvattingDe beroepscommissie beziet of in redelijkheid tot separatie kon worden besloten en bedekt daarbij een motiveringsgebrek met de mantel der liefde. Dat staat in schril contrast tot de huidige praktijk van de beoordeling van verzoeken tot schorsing van de tenuitvoerlegging van een beslissing waartegen beklag is ingediend.
AnnotatorJ.P. Balkema
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn