Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 06-12-2019
Aflevering 11
TitelRechtbank Den Haag 22-08-2019
CiteertitelJM 2019/144
SamenvattingOntvankelijkheid beroep, Gemitigeerde verzendtheorie, Niet verzenden beroepschrift, PostNL, Verzendtheorie, Ontvangsttheorie, Vaste jurisprudentie.
Samenvatting (Bron)Klare Taal. Visum voor kort verblijf. Ontvankelijkheid van het beroep. Artikel 6:9, tweede lid, van de Awb. Gemitigeerde verzendtheorie. Beroepschrift niet met Post NL verzonden. Arrest Pawlak/KRUS. Vaste jurisprudentie van de Afdeling gepasseerd. Beroep kennelijk ongegrond
AnnotatorE.J.H. Plambeck
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2019:8610
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 18-10-2019
CiteertitelJM 2019/145
SamenvattingBezwaarschrift verzonden, Onlinedienst, PostNL Print & Verzend, Parkeerbelasting, Heffingsambtenaar.
Samenvatting (Bron)Art. 6:9 Awb. Bewijs van verzending van een digitaal aangeboden poststuk. HR 8 juli 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC6350.
AnnotatorE.J.H. Plambeck
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelParket bij de Hoge Raad 13-09-2019
CiteertitelJM 2019/146
SamenvattingOnrechtmatige daad, Urgenda, Grondrechten en klimaat, Voorzorgsbeginsel, Recht op leven, Recht op gezinsleven, Mensenrechten, Broeikasgassen, Emissiereductie, Soft law, Reflexwerking, PrejudiciŽle vraag, Proportionaliteit, Fair balance, Relativiteit, Political question doctrine, Trias politica, Bevel tot wetgeving, Onrechtmatige daad, Schending zorgplicht, Gevaarzetting, Causaliteit.
Samenvatting (Bron)Klimaatzaak Urgenda. Mensenrechten. EVRM. VN-Klimaatverdrag. Bevel aan Staat om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Gevaar klimaatverandering. Beschermingsomvang art. 2 en 8 EVRM; positieve verplichtingen. Effectieve rechtsbescherming art. 13 EVRM. Deelverantwoordelijkheid staten. Art. 3:305a BW en art. 34 EVRM. Doelstelling van 25-40% reductie van de uitstoot van broeikasgassen en de noodzaak daarvan. Internationaal draagvlak daarvoor. Binding Nederland aan deze doelsteling. Verantwoord beleid en de onderbouwing daarvan. Is sprake van ontoelaatbaar bevel tot wetgeving? Politiek domein.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:NL:PHR:2019:887
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 24-10-2019, C-212/18
CiteertitelJM 2019/147
SamenvattingPrejudiciŽle verwijzing, Afvalstoffen, Plantaardige oliŽn, Einde-afvalfase, Hernieuwbare bronnen, Elektriciteitsproductie, Verwarming, Vloeibare biomassa, Energiebron, Elektriciteitscentrale, Circulaire economie, Voorzorgsbeginsel, Menselijke gezondheid, Biobrandstoffen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 24 oktober 2019.#Prato Nevoso Termo Energy Srl tegen Provincia di Cuneo en ARPA Piemonte.#Verzoek van de Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Milieu - Richtlijn 2008/98/EG - Afvalstoffen - Chemisch behandelde afgewerkte plantaardige oli?n - Artikel 6, leden 1 en 4 - Einde-afvalfase - Richtlijn 2009/28/EG - Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen - Artikel 13 - Nationale toestemmings-, certificerings- en vergunningsprocedures voor installaties voor de productie van elektriciteit, verwarming of koeling uit hernieuwbare energiebronnen - Gebruik van vloeibare biomassa als energiebron van een elektriciteitscentrale.#Zaak C-212/18.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:EU:C:2019:898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 06-11-2019
CiteertitelJM 2019/148
SamenvattingExterne veiligheid, Windturbines, Relativiteitsvereiste.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 oktober 2018 hebben de ministers van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het rijksinpassingsplan (RIP) "Windplan Blauw" vastgesteld. Bij besluiten van 5 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders omgevingsvergunningen verleend voor het bouwen, oprichten en in werking hebben van windturbines die deel uitmaken van het Windplan Blauw voor een periode van 25 jaar. De bestreden besluiten maken de oprichting van het Windplan Blauw mogelijk met bijbehorende voorzieningen. Dit windpark is voorzien in het noorden van Flevoland. Het RIP voorziet in 61 nieuwe windturbines en in de sanering van 74 bestaande windturbines. Het RIP en de uitvoeringsbesluiten zijn gecoŲrdineerd voorbereid. Nuon Wind Development B.V., IJsselmeerwinT B.V., ElandwinT B.V., KlokbekerwinT B.V., RendierwinT B.V. zijn de gezamenlijke initiatiefnemers van het windplan.
AnnotatorJ.H.K.C. Soer
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3760
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 21-06-2019
CiteertitelJM 2019/149
SamenvattingBestemmingsplan, Omgevingsvergunning, Varkenshouderij, Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV), Stalderingsregeling.
Samenvatting (Bron)Uitbreiding uitzondering op stalderingsregeling. Verbindendheid van de BZV De zaak gaat over de uitbreiding van een varkenshouderij in Oostelbeers. Hiervoor is eerst een vergunning verleend. In bezwaar is deze vergunning geweigerd. In een eerdere uitspraak van 24 mei 2017 (ECLI:NL:RBOBR:2017:2824) is het besluit op bezwaar vernietigd. Daarna heeft de gemeente Oirschot de vergunning nog een keer geweigerd, vanwege strijd met de regels over de Brabantse Zorgvuldigheidsscore en de stalderingseisen in de Verordening ruimte Noord-Brabant. De rechtbank is van oordeel dat de gemeente heeft getoetst aan de verkeerde BZV regels. Artikel 7l van het Besluit Crisis en Herstelwet (dat de BZV mogelijk maakt) is volgens de rechtbank niet onverbindend. De rechtbank is verder van oordeel dat verweerder de stalderingseisen in de VrNB buiten toepassing had moeten laten omdat de veehouderij over een vergunning beschikte toen de VrNB werd vastgesteld. Eisers klagen terecht dat zij steeds worden geconfronteerd met nieuwe verplichtingen voor het realiseren van hun bouwplannen. De rechtbank verklaart de bezwaren van omwonenden zelf ongegrond. Dat betekent dat de omgevingsvergunning van 17 december 2015 met de daarop volgende wijzigingen van 8 april 2016, 6 juli 2017 en 20 oktober 2017 kan worden gehandhaafd.
AnnotatorP.B. Bokelaar
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2019:3416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 03-07-2019
CiteertitelJM 2019/150
SamenvattingVeiligheidsbelang, EVRM-grondrechten, Recht op leven, Privacy, Ongestoord genot van eigendom, Leveringszekerheid, Maatschappelijke ontwrichting, Schadeprocedure, Motivering, Motiveringsvereiste.
Samenvatting (Bron)Bij op 14 november 2018 ter inzage gelegd besluit heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. ingediende winningsplan voor de gaswinning uit het Groningenveld in het gasjaar 2018-2019. Appellanten kunnen zich niet vinden in het instemmingsbesluit, dat volgens hen de gaswinning uit het Groningenveld onvoldoende beperkt. Tegen het instemmingsbesluit is beroep ingesteld door zowel mensen die persoonlijk gevolgen ondervinden van de gaswinning, als door organisaties die opkomen voor algemene en collectieve belangen die door de gaswinning worden geraakt, en ook door lokale en regionale overheden, te weten provinciale staten van Groningen en andere en het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2217
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 30-09-2019
CiteertitelJM 2019/151
SamenvattingAsbest, Asbestverwijdering, Asbestverwijderaar, Gecertificeerde asbestverwijderaar, Schadevergoeding.
Samenvatting (Bron)Een 38-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden voor het illegaal verwijderen van asbest in Bilthoven, Oosterhout, Drempt, Lochem en Oegstgeest. De man presenteerde zichzelf en zijn bedrijf als een gecertificeerde asbestverwijderaar, maar dat was niet het geval. Zonder de juiste papieren en zonder bescherming en voorzorgsmaatregelen verwijderden hij en zijn werknemers asbest uit woningen en een schuur. Hiermee bracht hij de gezondheid van de werknemers en de bewoners in gevaar. De bewoners en eigenaren van de panden zagen zich daarnaast nog geconfronteerd met problemen met bijvoorbeeld de gemeente en extra kosten die gemaakt moesten worden om de locaties na besmetting asbestvrij te krijgen. De man moet in totaal ruim 38.000 euro aan schadevergoedingen betalen.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2019:3436
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 30-09-2019
CiteertitelJM 2019/152
SamenvattingBijtende hond, Bulldog, Beslag, Gedragstest, Heterdaad, Onrechtmatig.
Samenvatting (Bron)Beklag 552a Sv. Beslag gelegd op eerder bijtende hond o.g.v. art. 425 Sr. Dat is een overtreding. Geen heterdaad situatie: beslag onrechtmatig. Beklag gegrond.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2019:8150
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 30-09-2019
CiteertitelJM 2019/153
SamenvattingHonden, Puppyís, Hondenfokker, Verwaarlozen, Bewijs van vakbekwaamheid, Nodige verzorging onthouden, Deugdelijke administratie.
Samenvatting (Bron)Een hondenfokker uit Lettele krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden, met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf van 180 uur voor het verwaarlozen van zijn honden. Tijdens de proeftijd mag de 54-jarige man bedrijfsmatig geen dieren houden. Daarnaast legt de rechtbank zijn onderneming voor 1 jaar stil. Met deze straf wil de rechtbank voorkomen dat de man in de toekomst nog eens in de fout gaat als hij dieren houdt.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2019:3435
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 26-09-2019
CiteertitelJM 2019/154
SamenvattingVertrouwensbeginsel, Loslopende honden, Aanlijnplicht, Beleidswijziging, Handhavingsbeleid.
Samenvatting (Bron)Aanlijnplicht honden. Beleidswijziging, handhavingsbeleid. Terugwijzing.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:7875
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 02-08-2019
CiteertitelJM 2019/155
SamenvattingStinkdier, Mishandeling, Doden, Overmacht, Psychische overmacht, Proportionaliteit, Subsidiariteit.
Samenvatting (Bron)Mishandeling van een stinkdier. Het hof heeft in hoger beroep de verdachte veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 60 uren, subsidiair 30 dagen hechtenis, waarvan 30 uren, subsidiair 15 dagen hechtenis, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren wegens zich gedragen in strijd met het voorschrift vastgesteld bij artikel 2.1, eerste lid, van de Wet Dieren.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2019:2906
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 24-07-2019
CiteertitelJM 2019/156
SamenvattingProgramma Aanpak Stikstof, Passende beoordeling, Bestemmingsplan, Gebiedsbescherming, Programmatische aanpak stikstof, PAS, ADC-toets, Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang, Compensatie. Wijzigingsbesluit.
Samenvatting (Bron)Bij tussenuitspraak van 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1060, (hierna: de tussenuitspraak) heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van de tussenuitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van 17 maart 2015 te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.
AnnotatorD. Sietses
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2560
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 21-08-2019
CiteertitelJM 2019/157
SamenvattingOntgronding, Winning zilverzand, Nationaal belang, Natura 2000-gebied, Brunssummerheide, Overlast, Stikstofuitstoot, Milieuaspecten, Looptijd, Maatschappelijke meerwaarde, Veiligheidsmaatregelen, Stikstofdepositie, Veiligheid, PAS-systematiek, Rugstreeppad.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 7 december 2017 heeft het college van gedeputeerde staten van Limburg aan [vergunninghouder] drie vergunningen verleend voor de ontgronding van de percelen plaatselijk bekend als "Heerenweg-West", "Heerenweg-Oost" en "Vrieheide" te Heerlen. De ontgrondingsvergunningen hebben betrekking op drie zandwinningslocaties in het noorden van Heerlen: "Heerenweg-West", "Heerenweg-Oost" en "Vrieheide". Daar wordt zilverzand gewonnen. Direct ten oosten van de locatie "Heerenweg-Oost" ligt een grotere zandwinlocatie van het bedrijf Sibelco. De zandwinningslocaties liggen vlakbij het natuurgebied Brunssummerheide. De Behoud Brunssummerheide en Bewonerscollectief BuurSibelco kunnen zich niet met de bestreden besluiten verenigen.
AnnotatorH.S. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2822
Artikel aanvragenVia Praktizijn