AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 03-12-2019
Aflevering 45
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 19-07-2019
CiteertitelAB 2019/519
SamenvattingAardbevingsschade in Groningen
Samenvatting (Bron)PrejudiciŽle vraag (art. 392 Rv). Aardbevingsschade in Groningen. Gronden voor aansprakelijkheid. Verband tussen aansprakelijkheidsgrond en omvang schadevergoedingsverplichting (art. 6:177 BW; art. 6:162 BW; art. 6:98 BW). Exploitant als bedoeld in art. 6:177 lid 2 BW. Aansprakelijkheid overheid. Formele rechtskracht. Bewijsvermoeden van art. 6:177a BW. Schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Bijzondere kwetsbaarheid van benadeelde en van onroerende zaak. Condicio sine qua non-verband. Waardevermindering woning. Gederfd woongenot. ImmateriŽle schade.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 09-10-2019
CiteertitelAB 2019/520
SamenvattingE-mail over demonstratie besluit, als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb?
Samenvatting (Bron)Bij e-mailbericht van een medewerker van de politie van 2 oktober 2017 aan [persoon] is haar meegedeeld dat haar aanmelding voor de demonstratie op 5 en 6 oktober 2017 bij de burgemeester is gebracht en dat de demonstratie niet op de door haar gewenste wijze plaats kon vinden. In de mail is een alternatieve invulling, locatie en tijdstip aangedragen.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 18-09-2019
CiteertitelAB 2019/521
SamenvattingNaar het oordeel van de Afdeling kunnen, als een vergunning wordt gevraagd voor het plaatsen van een werk, ter bescherming van de waterstaatkundige belangen van het waterschap aan de vergunning ook voorschriften worden verbonden over het beheer en onderhoud van dat werk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 december 2016 heeft het dagelijks bestuur aan [appellant] een watervergunning verleend voor het verrichten van handelingen in een watersysteem op het perceel [locatie] te Westerwijtwerd (hierna: het perceel).
AnnotatorH.F.M.W. van Rijswick
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 28-08-2019
CiteertitelAB 2019/522
SamenvattingBrief officier van justitie over strafpunt op rijbewijs geen besluit
Samenvatting (Bron)Bij brief van 24 oktober 2017 heeft de officier van justitie [appellant] laten weten een "eerste strafpunt op zijn rijbewijs te hebben".
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 14-08-2019
CiteertitelAB 2019/523
SamenvattingOmgevingsvergunning tijdelijk zonnepark met trafostations
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2017 heeft het college aan [vergunninghoudster] een omgevingsvergunning verleend ten behoeve van het aanleggen van een tijdelijk zonnepark met trafostations op het perceel, kadastraal bekend gemeente Staphorst, sectie AP, nummer 1147, aan de [locatie 1] te Rouveen (hierna: het perceel).
AnnotatorT. Groot
LinkVolledige tekst annotatie (stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2770
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-05-2019
CiteertitelAB 2019/524
SamenvattingBestuurlijke boete wegens het zonder vergunning aan woningvoorraad onttrekken woning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2017 heeft het college een bestuurlijke boete van 13.500,00 aan [appellant] opgelegd wegens het zonder vergunning aan de woningvoorraad onttrekken van de woning [locatie] te Amsterdam.
AnnotatorC.M.M. van Mil
LinkVolledige tekst annotatie (hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1562
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-04-2019
CiteertitelAB 2019/525
SamenvattingRijbewijs ongeldig. Abnormale opwindingstoestanden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2017 heeft het CBR het rijbewijs van [appellant] ongeldig verklaard vanaf 26 juli 2017.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 17-07-2019
CiteertitelAB 2019/526
SamenvattingGeschiktheid voor geselecteerde functies
Samenvatting (Bron)De Raad heeft aanleiding gezien tot inschakeling van een deskundige. Deze deskundige komt tot de conclusie dat appellante meer beperkingen heeft dan zijn vastgesteld in de FML. Appellante is onder meer niet in staat om meer dan zestien tot twintig uur per week te werken, waarbij de uren vooraf niet te plannen zijn. Aangepaste FML en functies geduid op grond waarvan een mate van arbeidsongeschiktheid is berekend van 73,48%. Met bestreden besluit 2 heeft het Uwv bestreden besluit 1 niet langer gehandhaafd. Acceptabel verzuimrisico. De rapporten van de deskundige geven geen reden voor twijfel aan de FML van 17 december 2018. Geschiktheid voor geselecteerde functies. Proceskostenveroordeling.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:2484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 25-04-2019
CiteertitelAB 2019/527
SamenvattingVerminderd energieniveau, extra urenbeperking
Samenvatting (Bron)Recht op een WGA-loonaanvullingsuitkering, waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid is vastgesteld op 57,05%. De deskundige wordt gevolgd in zijn gedegen en overtuigend onderbouwde conclusie ten aanzien van de als gevolg van de bij appellant gestelde ziekteaanpassingsstoornis en het daardoor veroorzaakte verminderde energieniveau noodzakelijk geachte extra urenbeperking. Daarbij wordt opgemerkt dat deze urenbeperking, waarbij appellant in staat wordt geacht gemiddeld zes uur per dag en 30 uur per week overdag te werken, geheel in lijn is met een eerder in overeenstemming met een door prof. dr. H.J.C. van Marle over appellant uitgebracht psychiatrisch rapport van 4 juni 2014 ook door het Uwv in een FML van 13 januari 2015 weergegeven beperking. Juiste FML.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:1420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18-12-2018
CiteertitelAB 2019/528
SamenvattingVerbod en ontbinding Bandidos Motorcycle Club
Samenvatting (Bron)Rechtspersonenrecht. Procesrecht. Toegewezen verzoek van Openbaar Ministerie o.g.v. art. 2:20 lid 1 BW tot verbod en ontbinding van informele vereniging de Nederlandse afdeling van de Bandidos Motorcycle Club (BMC Holland) wegens strijd met de openbare orde; grondbeginsel van vrijheid van vereniging en vergadering (art. 8 Grondwet en art. 11 EVRM); terughoudende toepassing van art. 2:20 BW; maatstaf; werkzaamheid van rechtspersoon in zin van art. 2:20 lid 1 BW. Afgewezen verzoek van Openbaar Ministerie o.g.v. art. 10:122 BW om verklaring voor recht dat werkzaamheid van de buitenlandse corporatie Bandidos Motorcycle Club (BMC Internationaal) in strijd is met de openbare orde als bedoeld in art. 2:20 BW. Internationale bevoegdheid Nederlandse rechter; principaal/incidenteel hoger beroep; appellabiliteit; uitvoerbaar bij voorraad.
AnnotatorJ.G. Brouwer , J. Koornstra
UitspraakECLI:NL:GHARL:2018:10865
Artikel aanvragenVia Praktizijn