Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 12-12-2019
Aflevering 12
RubriekArtikelen
TitelStikstofproblematiek: consequenties en oplossingsrichtingen voor de bouwpraktijk vanuit bestuursrechtelijk en civielrechtelijk perspectief
CiteertitelBR 2019/88
SamenvattingHet lijdt geen twijfel dat de natuur te lijden heeft gehad onder polderachtige pogingen om economische groei te combineren met natuurbehoud. Tegelijkertijd staat vast dat de PAS-jurisprudentie (en de houding van toestemming-verlenende bestuursorganen) forse economische schade tot gevolg heeft. En, wellicht soms onbedoeld en onnodig, initiatieven in de weg zit die juist nodig zijn om het klimaat een stap verder te brengen.
Auteur(s)A. Collignon , D.C. Orobio de Castro , E.C. Berkouwer , D. Muis
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKan de architect zich verzetten tegen aantasting van zijn bouwwerk; hoe zit dat?
CiteertitelBR 2019/89
SamenvattingEen beschouwing van het arrest Dijkstra/De 4 Jaargetijden
Auteur(s)M.H. Elferink , L.E. de Bont
LinkVolledige tekst artikel (elferinkkortier.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2019:451
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek onteigeningsrecht
CiteertitelBR 2019/90
SamenvattingEťn van de grootste veranderingen die de Omgevingswet teweeg zal brengen, betreft het feit dat de civiele rechter niet langer de rechtmatigheid van de onteigening zal toetsen. In de nieuwe situatie wordt die rol overgenomen door de bestuursrechter.
Auteur(s)H.X. Botter , E.W.J. de Groot , A.C.M. Romme-van de Riet
LinkVolledige tekst artikel (akd.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijk ordeningsrecht
TitelRaad van State 10-07-2019
CiteertitelBR 2019/91
SamenvattingVervanging oude windturbine
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 juni 2017 heeft het college van gedeputeerde staten het verzoek van het college van burgemeester en wethouders om ontheffing te verlenen van de Verordening Romte Frysl‚n 2014, zoals gewijzigd op 18 februari 2015, van de provincie Frysl‚n (hierna: de Verordening), afgewezen.
AnnotatorC.M. Walgemoed
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2357
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 14-08-2019
CiteertitelBR 2019/92
SamenvattingBezwaar tegen realisatie nieuwe brandweerkazerne en appartementen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2018 heeft de raad de raad van de gemeente Leiden het bestemmingsplan "Schipholweg 130" vastgesteld. Met dit plan beoogt de raad op het perceel Schipholweg 130 te Leiden te voorzien in de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne en maximaal 180 appartementen. Hiertoe dient het bestaande pand dat zich binnen het plangebied bevindt, dat voorheen in gebruik was als postkantoor en postdistributiebedrijf, te worden gesloopt. Stena Realty B.V. is eigenaar van het kantoorpand aan de Schipholweg 70-128 dat naast het plangebied is gelegen. Stena Realty B.V. vreest dat als gevolg van het plan de verkeersintensiteit zal toenemen en dat haar kantoorpand als gevolg daarvan minder bereikbaar zal worden. Zij vreest voorts dat er ter plaatse van de bestaande in- en uitrit aan de Schipholweg 130 een verkeersonveilige situatie zal ontstaan en voor een toename van de parkeerbehoefte.
AnnotatorM.Y.C.L. de Wit
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrechtelijke schadevergoeding
TitelRaad van State 18-09-2019
CiteertitelBR 2019/93
SamenvattingTegemoetkoming in planschade
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 april 2017 heeft het college aan [appellant sub 2] een tegemoetkoming in planschade toegekend van 2.000,00.
AnnotatorC. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3208
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Omgevingsrecht
TitelRaad van State 07-08-2019
CiteertitelBR 2019/94
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 december 2016 heeft het college aan de maatschap een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een melkgeitenstal, een opfokstal, een machineberging en bokkenstal en een vast mestopslag op het perceel [locatie 1] en [locatie 2] te Baarle-Nassau. De omgevingsvergunning voorziet in de uitbreiding van een bestaande inrichting op het perceel. Door de uitbreiding zal het aantal geiten binnen de inrichting toenemen van 3.850 naar 6.020, waarvan 4.400 melkgeiten, 1.510 opfokgeiten en 110 bokken. De vergunning voorziet tevens in een daling van het aantal stuks rundvee van 192 naar 134. [partij] woont op het perceel [locatie 3] te Baarle-Nassau, hij vreest dat de uitbreiding van de inrichting zal leiden tot een verslechtering van zijn woon- en leefklimaat en tot gezondheidsrisico's.
AnnotatorS.M. Schipper
LinkVolledige tekst annotatie (akd.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2713
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 04-09-2019
CiteertitelBR 2019/95
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haarlem aan de stichting een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen en gebruiken van 160 tijdelijke wooneenheden ten behoeve van sociale huurwoningen en huisvesting van statushouders en vier cultureel maatschappelijke ruimtes voor een periode van 10 jaar op het perceel ten noordwesten van het Delftplein te Haarlem.
AnnotatorJ.A. Mohuddy , B.G. ÷zdemir
LinkVolledige tekst annotatie (AKD.eu)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3055
Artikel aanvragenVia Praktizijn