Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 10-05-2005
Aflevering 5
TitelRaad van State, 24-11-2004, 200403656/1
CiteertitelJM, 2005, 45
SamenvattingIndirecte hinder. Elburg. Verkeersaantrekkende werking. Verkeersoverlast. Verkeersveiligheid. Geluidhinder wegverkeer. Afbakening. Toepasselijkheid wetgeving.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2004, kenmerk 2725, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een stoeterij op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer []. Dit besluit is op 24 maart 2004 ter inzage gelegd.
Pagina365-368
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR6297
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 13-01-2005, C-117/03
CiteertitelJM, 2005, 46
SamenvattingHabitatrichtlijn. ItaliŽ. Natura 2000. Speciale beschermingszones. Aangemelde gebieden. Beoordeling projecten.

(Societŗ Italiana Dragaggi spA e.a. / Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 13 januari 2005. # Societa Italiana Dragaggi SpA en anderen tegen Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti en Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Consiglio di Stato - Italie. # Richtlijn 92/43/EEG - Instandhouding van natuurlijke habitats - Wilde flora en fauna - Nationale lijst van gebieden die kunnen worden aangewezen als gebieden van communautair belang - Instandhoudingsmaatregelen. # Zaak C-117/03.
Annotator Douma
Pagina368-374
UitspraakECLI:EU:C:2005:16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 14-12-2004, C-463/01
CiteertitelJM, 2005, 47
SamenvattingVrij verkeer goederen. Duitsland. Verpakking. Verpakkingsafval. Hervulbare en wegwerpverpakkingen. Statiegeldverplichting. Terugnameplicht.

(Commissie van de Europese Gemeenschappen / Bondsrepubliek Duitsland / het hof van justitie).
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (grote kamer) van 14 december 2004. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Bondsrepubliek Duitsland. # Milieu - Vrij verkeer van goederen - Verpakking en verpakkingsafval - Richtlijn 94/62/EG - Exploitatie en in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater - Richtlijn 80/777/EEG - Statiegeldverplichting en terugnameplicht voor wegwerpverpakking, afhankelijk van totaal percentage herbruikbare verpakking. # Zaak C-463/01.
Annotator Douma
Pagina374-386
UitspraakECLI:EU:C:2004:797
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 14-12-2004, 01336/04 E
CiteertitelJM, 2005, 48
SamenvattingGhana. Begrip afvalstof. Gebruikte autobanden. Hergebruik.
Samenvatting (Bron)OM-cassatie tegen vrijspraak; uitleg begrip afvalstoffen. 1. De uitleg van vergunningsvoorschriften is van feitelijke aard en kan in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden getoetst (HR NJ 1995, 695). Het hof heeft t.a.v. een in een op de Hinderwet gebaseerd vergunningsvoorschrift voorkomend begrip afvalstoffen niet onbegrijpelijk aansluiting gezocht bij Richtlijn 75/442 EEG (Kaderrichtlijn Afvalstoffen) zoals gewijzigd bij Richtlijn 91/156/EEG. 2. Het hof heeft terecht geoordeeld dat voor uitleg van de in de tenlastelegging voorkomende, op de Wet milieubeheer gebaseerde term afvalstoffen moet worden aangesloten bij voormelde Richtlijn en bij HvJ EG AB 2000, 311. I.c. (verdachte dreef een inrichting waarin oude autobanden waren opgeslagen voor export naar Ghana) heeft het hof een te beperkte uitleg gegeven aan het begrip afvalstoffen, door in zijn oordeel dat de autobanden geen afvalstoffen zijn omdat geen sprake is van een zich ontdoen van die banden, niet te betrekken de vraag of de vorige eigenaars zich van die banden hadden ontdaan. In bevestigend geval vormden de autobanden al afvalstoffen toen verdachte deze onder zich kreeg.
Annotator Tieman
Pagina386-399
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR4900
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam, 14-07-2004, 06511
CiteertitelJM, 2005, 49
SamenvattingCalpam-terrein. Rotterdam. Verjaring. Stuiting. Bewuste roekeloosheid. Hinderwetvergunningvoorschriften. Samenlopende kosten. Ongerechtvaardigde verrijking.

(De Staat der Nederlanden / 1. Beldined II BV, 2. Nietoli BV, 3. X., 4. Calpam BV).
Annotator Bos
Pagina399-416
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 21-12-2004, C0300430/HR
CiteertitelJM, 2005, 50
SamenvattingAkzo. Hengelo II. Ernstige verwijtbaarheid. Bewust roekeloos handelen. Bewuste roekeloosheid.

(Akzo Nobel Chemicals BV / De Staat der Nederlanden).
Samenvatting (Bron)Nu er, gelet op hetgeen in rechtsoverweging 2.5 is overwogen, van moet worden uitgegaan dat Akzo niet op de hoogte was van de verontreiniging van haar bedrijfsterrein (het voormalige bedrijfsterrein van Stork incluis) met HCH, toen grond en puin werden afgevoerd in verband met verbouwingen en nieuwbouw, kan niet worden gezegd dat zij wat dat betreft bewust roekeloos heeft gehandeld. De Staat heeft immers desgevraagd tijdens het pleidooi niet ontkend dat het afvoeren van grond en puin om deze te gebruiken voor het opvullen of aanvullen van grond in de omgeving in de tijd waarin dat gebeurde (tussen 1954 en 1970) niet ongebruikelijk was. Op zich kan dan ook het feit dat bouwgrond en puin door of vanwege Akzo niet werd afgevoerd naar officiŽle stortplaatsen niet als onzorgvuldig, laat staan als roekeloos worden aangemerkt, nu een dergelijke afvoer - althans van grond en puin waarvan niet bekend was dat die verontreinigd was - geenszins ongebruikelijk was. Dat zou slechts anders zijn als bij dat afvoeren bij Akzo daadwerkelijk de wetenschap bestond dat die bouwgrond en/of dat puin waren verontreinigd met HCH, en dat heeft het hof nu juist niet bewezen geacht.
Annotator Bos
Pagina416-422
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2004:AS2077
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200402756/1
CiteertitelJM, 2005, 51
SamenvattingWegverlenging. Velsen. Beschermd natuurmonument. Beschermde diersoorten.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2000, kenmerk DNW/00241, heeft de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans: de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) de aanvraag van appellant sub 3 om een vergunning op grond van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet voor de aanleg van de aansluiting van de IJmuiderslag op de noord-zuidverbinding naar de Kennemerboulevard en de herinrichting van de IJmuiderslag (aanleg keerlus en uitbreiding parkeerplaatsen) in het natuurgebied Duinen van Velsen afgewezen.
Annotator van der Meijden
Pagina422-427
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 23-02-2005, 200401823/1
CiteertitelJM, 2005, 52
SamenvattingBoarnsterhim. Uitvoerbaarheid bestemmingsplan. Recreatiepaviljoen. Alternatieve verbindingszone.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 juli 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Boarnsterhim (hierna: het college) onder verlening van vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud) bouwvergunning verleend voor het oprichten van een paviljoen annex natuurvoorlichtingscentrum met een oppervlakte van ongeveer 365 m2 (hierna: het paviljoen) op de locatie gelegen aan de Zoutepoel, plaatselijk bekend Utbuorren te Terherne.
Annotator van der Meijden
Pagina427-433
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS7254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200305751/1
CiteertitelJM, 2005, 53
SamenvattingReeŽn. Made. Hoger beroep. Jachtvergunning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 mei 2001 heeft de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (hierna: de Staatssecretaris; thans de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) ingevolge de artikelen 27 en 53 van de Jachtwet aan appellante, voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2005, vergunning verleend voor het jaarlijks afschieten van 75 reebokken, inclusief kalveren. Deze vergunning is verleend ten aanzien van de gronden behorende tot het beheergebied gelegen in de gemeenten Dordrecht, Werkendam, Made en Sliedrecht.
Annotator van der Meijden
Pagina433-437
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0555
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200403391/1
CiteertitelJM, 2005, 54
SamenvattingIntrinsieke waarde. Frysl‚n. Considerans. Criteria voor ontheffing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2003 heeft appellant, met toepassing van artikel 67 van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw), als categorie personen die, ter voorkoming van schade aan flora en fauna, de stand van de vos mogen beperken aangewezen alle jachthouders, op de gronden waarvan zij jachthouder zijn.
Annotator van der Meijden
Pagina437-440
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5527
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelIjburg, Hanzelijn en Tweede Maasvlakte
CiteertitelJM, 2005
SamenvattingIn korte tijd zijn twee grote infrastructurele projecten (woningbouw- & jachthavenproject IJburg, tweede fase en havenproject Tweede Maasvlakte) door de Afdeling Bestuursrechtspraak afgeblazen omdat zij in strijd zijn met de Habitatrichtlijn.
Auteur(s)D. van der Meijden
Pagina359-364
Artikel aanvragenVia Praktizijn