TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 18-11-2019
Aflevering 11
RubriekColumn
TitelVan het gas af
CiteertitelTRA 2019/94
SamenvattingHet lijkt communis opinio dat de verzorgingsstaat alleen maar betaalbaar was juist vanwege de gasbel. Als dat waar is impliceert dit dat wij ons moeten voorbereiden op ingrijpende versobering van de verzorgingsstaat. Maar in hoeverre is die verzorgingsstaat eigenlijk betaald uit de aardgasbaten?
Auteur(s)W.L. Roozendaal
LinkVolledige tekst artikel (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelMedisch deskundigenbewijs bij procedures over loondoorbetaling bij ziekte in het licht van een eerlijk proces
CiteertitelTRA 2019/95
SamenvattingIn een procedure over loondoorbetaling bij ziekte zal de werknemer verplicht zijn een deskundigenoordeel van het UWV over te leggen met betrekking tot de gestelde ongeschiktheid tot het verrichten van de bedongen werkzaamheden. De rechter zal dat deskundigenoordeel volgens de bedoeling van de wetgever als uitgangspunt nemen bij zijn beslissing. De vraag is of het recht op een eerlijk proces van de werkgever hierbij wordt gewaarborgd.
Auteur(s)I. van der Helm
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDe Nederlandse IMVO-convenanten: inhoud,werking en waarde
CiteertitelTRA 2019/96
SamenvattingArbeid en arbeidsomstandigheden waren voorheen vooral een zaak voor de nationale wetgever. Met de komst van mondiale toeleveringsketens (supply chains) wordt de zorg voor handhaving van fundamentele rechten in toenemende mate ook tot de verantwoordelijkheid van het (internationale) bedrijfsleven gerekend. De met behulp van de SER tot stand gebrachte IMVO-convenanten zijn sectorale overeenkomsten, afgesloten door sociale partners, overheid en NGO’s, en voornamelijk gericht op het in kaart brengen en bestrijden van schendingen van fundamentele rechten binnen die ketens. Dit artikel beschrijft de convenanten en gaat op zoek naar hun meerwaarde voor de handhaving van fundamentele arbeidsrechten.
Auteur(s)M.Y.H.G. Erkens
LinkVolledige tekst artikel (Universiteitleiden.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelHandhaving in de sociale zekerheid: harmonisatie van strafrecht en bestuursrecht
CiteertitelTRA 2019/97
SamenvattingDe handhaving van de sociale zekerheid is steeds verder verschoven van bestuursrecht naar strafrecht. Dat leidt tot de vraag in hoeverre de strafrechtelijke waarborgen in acht worden genomen. Deze vraag is relevant gelet op het ambtshalve advies van de Raad van State uit 2015. In dit artikel wordt in kaart gebracht op welke wijze de Centrale Raad van Beroep en vervolgens de wetgever probeert de bestuursrechtelijke normering in overeenstemming te brengen met strafrechtelijke waarborgen. Dit betreft de verwijtbaarheid, draagkracht en bewijsvergaring.
Auteur(s)A. Tollenaar
LinkVolledige tekst artikel (RuG.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 19-07-2019
CiteertitelTRA 2019/98
SamenvattingToetsing opzegverbod en relatie met ziekte bij disfunctioneren in hoger beroep
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Beroep op opzegverbod bij ziekte (art. 7:670 lid 1 BW) en op omstandigheid dat disfunctioneren wordt veroorzaakt door ziekte of gebrek, voor het eerst in hoger beroep (art. 7:669 lid 3, onder d, BW). Toetsingsmoment. Herstelfunctie hoger beroep.
AnnotatorC.J. Frikkee
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1234
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 30-08-2019
CiteertitelTRA 2019/99
SamenvattingBewijslastverdeling bij nakoming van in de cao opgenomen normloon
Auteur(s)E. van Vliet
LinkVolledige tekst artikel (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam 21-05-2019
CiteertitelTRA 2019/100
SamenvattingGeen redenen twijfel juist beleid rondom schorsing en ontslag bestuurder, waarover OR positief had geadviseerd
Samenvatting (Bron)OK; Enquete; niet ontvankelijk in deel van het verzoek; geen gegronde redenen; art. 2:345, 350 lid 1 BW
AnnotatorL.C.J. Sprengers
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2019:1720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 20-06-2019, C-404/18
CiteertitelTRA 2019/101
SamenvattingZwanger of niet, maar wel zonder baan: discriminatie en victimisatieontslag
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 juni 2019.#Tine Vandenbon e.a. tegen WTG Retail BVBA.#Verzoek van Arbeidsrechtbank Antwerpen om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 2006/54/EG - Gelijke behandeling van mannen en vrouwen - Toegang tot het arbeidsproces en arbeidsvoorwaarden - Artikel 24 - Bescherming tegen represaillemaatregelen - Afwijzing van een sollicitante wegens zwangerschap - Werknemer die ten gunste van die sollicitante is opgetreden - Ontslag van de werknemer.#Zaak C-404/18.
AnnotatorM. Kullmann
UitspraakECLI:EU:C:2019:523
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 21-08-2019
CiteertitelTRA 2019/102
SamenvattingMaatstaf arbeid in het kader van de ZW
Samenvatting (Bron)Ten onrechte ZW-uitkering geweigerd. Arbeidsongeschiktheid bij aanvang verzekering. Wetswijziging. Maatstaf arbeid in het kader van de ZW. De maatstaf arbeid betreft (ten minste een van) de bij de WIA beoordeling geselecteerde functies. Hervat in een ongeschikte functie. De overwegingen van de wetgever met betrekking tot het vervallen van artikel 44 ZW zijn voor de Raad aanleiding om niet langer vast te houden aan zijn rechtspraak dat ongeschiktheid bij indiensttreding met zich brengt dat het laatstelijk voor uitval verrichte ongeschikte werk niet als maatstaf arbeid in de zin van de ZW kan gelden. Hoewel specifiek betrekking hebbend op de destijds in artikel 44 van de ZW neergelegde bevoegdheid tot het weigeren van ziekengeld wegens bij aanvang verzekering reeds bestaande of te verwachten ongeschiktheid tot werken, geven de overwegingen van de wetgever uitdrukking aan een veranderde opvatting, waarbij in het kader van werkaanvaarding de nadruk dient te liggen op iemands mogelijkheden tot werken en waarbij een werknemer er uit een oogpunt van rechtszekerheid bij indiensttreding vanuit mag gaan dat het risico van ongeschiktheid voor de aanvaarde arbeid in het kader van de ZW is verzekerd. Bij dit gewijzigde inzicht van de wetgever past niet dat de voor de uitval door een verzekerde feitelijk verrichte arbeid niet langer als maatstaf geldt voor de vaststelling van diens ZW-aanspraken, indien na die uitval dus achteraf wordt vastgesteld dat bij indiensttreding al sprake was van ongeschiktheid voor de aanvaarde arbeid.
AnnotatorB.J.M. de Leest
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:2785
Artikel aanvragenVia Praktizijn