AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 30-12-2019
Aflevering 48
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 10-10-2019, C-674/17
CiteertitelAB 2019/553
SamenvattingInstandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 10 oktober 2019.#Procedure ingeleid door Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo - Kainuu ry.#Verzoek van de Korkein hallinto-oikeus om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 12, lid 1 - Systeem van strikte bescherming van diersoorten - Bijlage IV - Canis lupus (wolf) - Artikel 16, lid 1, onder e) - Afwijking op grond waarvan een beperkt aantal van bepaalde specimens mag worden gevangen - Beheersjacht - Staat van instandhouding van de populaties van de betrokken soort.#Zaak C-674/17.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:EU:C:2019:851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 04-09-2019
CiteertitelAB 2019/554
SamenvattingVergunningen voor exploitatie discotheek ingetrokken
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juni 2017 heeft de burgemeester van Tilburg de op grond van de Drank- en Horecawet (hierna: DHw) en de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Tilburg aan [appellant] verleende vergunningen voor de exploitatie van [discotheek] op het adres [locatie] in Tilburg ingetrokken.
AnnotatorW.S. Zorg , M.N. Motaleb
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3050
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 10-07-2019
CiteertitelAB 2019/555
SamenvattingVerzoek handhavend op te treden in verband met het op een ongeoorloofde wijze schoonmaken van pluimveestal afgewezen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2017 heeft het college het verzoek van de Stichting om handhavend op te treden in verband met het op een ongeoorloofde wijze schoonmaken van een pluimveestal op het perceel [locatie] te Geerdijk afgewezen.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2335
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 29-05-2019
CiteertitelAB 2019/556
SamenvattingEducatieve Maatregel Gedrag en verkeer, maximumsnelheid met meer dan 100% overschreden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juni 2017 heeft het CBR aan [appellant] een Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (hierna: EMG) opgelegd.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1718
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 09-10-2019
CiteertitelAB 2019/557
SamenvattingDelegatie van regelgevende bevoegdheid, WIA
Samenvatting (Bron)Delegatie van regelgevende bevoegdheid. Exceptieve toetsing van artikel 5, vijfde lid, van het Flankerend beleid Tegemoetkoming zorgkosten 2017 (Flankerend beleid). Aanvraag om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming zorgkosten op grond van het Flankerend beleid Tegemoetkoming zorgkosten 2017, terecht afgewezen. Het gaat bij het Flankerend beleid niet om (buitenwettelijk begunstigend) beleid, maar, gelet op artikel 17, tweede lid, van de Verordening, om een algemeen verbindend voorschrift. De keuze om personen die een tegemoetkoming arbeidsongeschikten op grond van (onder meer) de Wet WIA ontvangen, uit te sluiten van een tegemoetkoming op grond van het Flankerend beleid, is het resultaat van een politiek-bestuurlijke afweging die valt binnen de beslissingsruimte van het college. De gemaakte keuze op de daartoe gebezigde gronden is niet in strijd met de algemene rechtsbeginselen of algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
AnnotatorA. Tollenaar
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:3206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 07-08-2019
CiteertitelAB 2019/558
SamenvattingTerecht geweigerd WIA-uitkering toe te kennen
Samenvatting (Bron)Terecht geweigerd WIA-uitkering toe te kennen. Geen twijfel aan het medisch en arbeidskundig oordeel. Geen sprake van overschrijding van de redelijke termijn.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:2753
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 22-05-2019
CiteertitelAB 2019/559
SamenvattingZW-uitkering ten onrechte beŽindigd
Samenvatting (Bron)ZW-uitkering ten onrechte beŽindigd. De door de Raad geraadpleegde deskundige heeft geconcludeerd dat appellante niet geschikt was om het eigen werk van schoonmaakster te verrichten. Dit werk kent een aanmerkelijke belasting ten aanzien van onder ander tillen, buigen, gebogen werken, staan en lopen en was daarmee te belastend voor appellante. Wat de verzekeringsarts heeft aangevoerd, leidt niet tot twijfel aan de conclusie van die deskundige.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:1793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 05-03-2019
CiteertitelAB 2019/560
SamenvattingGarantsteller heeft eigen zelfstandig belang bij uitkeringsbesluit gericht aan een (voormalig) werkneemster van een inmiddels failliete werkgever. WIA.
Samenvatting (Bron)In navolging van de conclusie van de raadsheer advocaat-generaal van 7 november 2018, [ECLI:NL:CRVB:2018:3474], komt de grote kamer tot de slotsom dat de garantsteller een eigen zelfstandig belang heeft bij uitkeringsbesluit gericht aan een (voormalig) werkneemster van een inmiddels failliete werkgever.
AnnotatorH.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:655
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 05-03-2019
CiteertitelAB 2019/561
SamenvattingGevolgen besluit komen via contractuele relatie tot stand. Aldus heeft appellante een afgeleid belang en is haar belang niet rechtstreeks bij het primair besluit betrokken. WMO.
Samenvatting (Bron)In navolging van de conclusie van de raadsheer advocaat-generaal van 7 november 2018, [ECLI:NL:CRVB:2018:3474], komt de grote kamer tot de slotsom dat appellante een eigen zelfstandig belang heeft bij het besluit omdat aannemelijk is dat zij in haar vermogenspositie wordt geraakt. Zij heeft bovendien voldoende belang bij een oordeel over de uitspraak van de rechtbank, omdat aannemelijk is dat zij als gevolg van het besluit schade lijdt.
AnnotatorH.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:669
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 27-08-2019
CiteertitelAB 2019/561
SamenvattingS&O-verklaringen terecht afgewezen
Samenvatting (Bron)Algemene wet bestuursrecht (Awb) artikel 4:6. Wet vermindering afdracht loonbelasting. De verzoeken om herziening van drie besluiten waarmee verweerder aan appellante voor respectievelijk 2011, 2012 en 2013, S&O-verklaringen heeft verstrekt zijn terecht afgewezen op de grond dat die besluiten in rechte onaantastbaar zijn geworden en dat appellante geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden heeft aangevoerd, noch sprake is geweest van een kennelijke misslag, die rechtvaardigen dat van die besluiten wordt teruggekomen. De uitspraak van het College van 5 april 2013, dat appellante heeft ontdekt dat zij in haar aanvraag om een S&O-verklaring voor 2013 een onjuist jaarloon heeft opgegeven en dat de belastingdienst in 2016/2017 aan appellante vragen heeft gesteld, merkt het College niet aan als nieuwe feiten of omstandigheden in de zin van artikel 4:6, eerste lid, van de Awb.
AnnotatorG.J. Stoepker
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:365
Artikel aanvragenVia Praktizijn