Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 07-05-2005
Aflevering 7229
TitelPandora revisited. Twee principiŽle Afdelingsuitspraken over causaal verband bij vernietigde besluiten
CiteertitelGst. 2005, 73
SamenvattingCausaal verband is altijd lastige materie, en dat geldt temeer als er sprake is van meervoudige schadeoorzaken. Recent heeft de Afdeling een tweetal uitspraken gedaan waarin zij een kader schetst voor de bepaling van het causaal verband tussen onrechtmatige vergunningverlening, verlengde besluitvorming en de schade die derden die daardoor lijden. Hoewel de resultaten waartoe de Afdeling komt op het eerste gezicht wel aanspreken, lijkt zij de materie toch nog onvoldoende te hebben doordacht.
Auteur(s)C.N.J. Kortmann
Pagina257-267
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200305353/1
CiteertitelGst. 2005, 74
SamenvattingVerzoek om zelfstandig schadebesluit; onrechtmatig besluit tot vrijstellingverlening; causaal verband in geval ook rechtmatig besluit genomen had kunnen worden; bewijslast bestuursorgaan.

(Meersen).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 september 2002 heeft de raad van de gemeente Meerssen (hierna: de raad) het verzoek van appellante om vergoeding van door een besluit van 28 mei 1998 beweerdelijk veroorzaakte schade afgewezen.
Pagina267-269
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7586
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-12-2004, 200305561/1
CiteertitelGst. 2005, 75
SamenvattingVerzoek om zelfstandig schadebesluit; onrechtmatig besluit tot vrijstellingverlening; causaal verband in geval ook rechtmatig besluit genomen had kunnen worden; bewijslast bestuursorgaan.

(Ameland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 1997 heeft appellant sub 2 (hierna: het college) de bij besluit van 14 april 1992 aan [vergunninghouder] voor het oprichten van een kantoor, taxicentrale, kassa, pomp, wasstraat, stallingruimte en luifel op het perceel [locatie] te [plaats], kadastraal sectie [], nr. [] (thans: nr. []; hierna: onderscheidenlijk het benzinestation en het perceel) verleende bouwvergunning ingetrokken en, onder het verlenen van vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan Bedrijventerrein Nes, aan de naamloze vennootschap Veonn Groep NV te Heerenveen bouwvergunning verleend voor het realiseren van voormeld bouwplan en voorts een verzoek van appellant sub 1 om schadevergoeding afgewezen.
Pagina269-271
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-03-2005, 200406253/1
CiteertitelGst. 2005, 76
SamenvattingCommunautaire regeling inzake bekendmaking gunning niet van toepassing op afgebroken Europese aanbestedingsprocedure. WOB van toepassing. Onevenredige benadeling.

(Noord-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 februari 2003 heeft appellant (hierna: het college) het verzoek van [wederpartij], redacteur bij het Haarlems Dagblad, om openbaarmaking van alle bij het college berustende documenten die betrekking hebben op de openbare aanbesteding van de nieuwbouw van het provinciehuis te Haarlem afgewezen met uitzondering van de documenten die beschikbaar zijn gesteld via internet.
AnnotatorR. Kooper
Pagina271-273
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS9247
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-03-2005, 200406163/1
CiteertitelGst. 2005, 77
SamenvattingAanbouw aan een aanbouw bij een bestaande woning. Bouwvergunning vereist. (Vorden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2003 heeft appellant sub 1 (hierna: het college) aan appellant sub 2 bouwvergunning verleend voor het veranderen van een woning en het bouwen van een bijgebouw en twee hooibergen op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
Pagina273-275
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT0519
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 24-12-2004, C03/295HR
CiteertitelGst. 2005, 78
SamenvattingVoorwaarden grondgebruik in overeenkomst niet in strijd met WRO. Verbod van wat volgens bestemmingsplan is geoorloofd. Algemeen belang, redelijk belang, art. 6:259 BW. Planologisch, financieel belang. (Amsterdam)
Samenvatting (Bron)24 december 2004 Eerste Kamer Nr. C03/295HR JMH/RM Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: 1. AMSTELIMMO B.V., 2. CHIDDA VASTGOED B.V., beide gevestigd te Amsterdam, EISERESSEN tot cassatie, advocaat: mr. J.P. Heering, t e g e n DE GEMEENTE AMSTERDAM, gevestigd te Amsterdam, VERWEERSTER in cassatie, advocaat: mr. J.B.M.M. Wuisman. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorT.E.P.A. Lam
Pagina276-281
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AR3642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200406278/1
CiteertitelGst. 2005, 79
SamenvattingLast onder dwangsom wegens zonder bouwvergunning opgerichte kruiswegstaties c.a. en wegens gebruik kantoor als kapel. Bedevaartsoord. Geen ontoelaatbare beperking godsdienstvrijheid ex art. 9 EVRM. Beginselplicht tot handhaving. Mariaverschijning en uitoefening godsdienstvrijheid geen bijzondere omstandigheid. Toverformule (Valkenswaard).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 maart 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard (hierna: het college) appellante gelast de op het perceel Brugseheide 12 te Valkenswaard (hierna: het perceel) aanwezige kruiswegstaties, kruis, poortpilaren, glazen kapel en kapeltoren af te breken en het gebruik van een deel van het perceel als parkeerplaats en van een kantoor op het perceel als kapel te beŽindigen, een en ander onder oplegging van zeven afzonderlijke dwangsommen.
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina281-283
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3263
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-04-2005, 200405311/1
CiteertitelGst. 2005, 80
SamenvattingAfwijzing handhavingsverzoek m.b.t. gebruik agrarisch perceel t.b.v. schuttersfeest. Planologisch relevant gebruik. Strijd met verbod tot gebruik perceel in afwijking (agrarische) bestemming. (Hof van Twente)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 juli 2002 heeft - voorzover hier van belang - de burgemeester van Hof van Twente (hierna: de burgemeester) aan de vereniging Diepenheimse Schutterij (hierna: de Schutterij) een evenementenvergunning verleend voor het houden van het Schuttersfeest Diepenheim van 27 september 2002 tot en met 30 september 2002 (hierna: het Schuttersfeest 2002) op een terrein aan de Borculoseweg te Diepenheim (hierna: het terrein) en heeft het college van burgemeester en wethouders van Hof van Twente (hierna: het college) - voorzover hier van belang - aan de Schutterij ontheffing verleend van artikel 4.1.7 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Hof van Twente (hierna: de APV).
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina283-286
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-04-2005, 200406962/1
CiteertitelGst. 2005, 81
SamenvattingReclamevergunning voor lichtreclame. APV-bepaling inzake handelsreclame. Afbakening t.o.v. Woningwet. Bouwvergunningverplichting bouwwerk. Toetsing ex nunc of ex tunc bij - nieuwe - beslissing op bezwaar. Overgangsrecht in herziene APV (Weert).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 april 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Weert (hierna: het college) aan appellante vergunning verleend voor het aanbrengen van verlichte letters, vormende de tekst [], afmetingen 100/120 x 950 x 20 cm, aan het pand [locatie] te [plaats].
AnnotatorJ.M.H.F. Teunissen
Pagina286-288
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3256
Artikel aanvragenVia Praktizijn