Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 31-12-2019
Aflevering 12
RubriekKort & bondig
Titel‘De boer op’ binnen de bebouwde kom: stedelijke kavelruil!
CiteertitelTvAR 2019, afl. 12, p. 759
SamenvattingHet zal niemand ontgaan zijn: op dinsdag 1 oktober 2019 togen duizenden agrariërs per trekker (of, zo u wilt: tractor) naar het Malieveld, om daar hun ongenoegen te uiten over het huidige landbouwbeleid in het algemeen en de (voorgestelde oplossingen voor) de stikstofproblematiek in het bijzonder. Opvolgende acties zijn inmiddels uitgevoerd en nieuwe demonstraties worden, aldus Farmers Defence Force, reeds voorbereid.
Auteur(s)J.W.A. Rheinfeld
Pagina759
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHerbestemmen van VAB-locaties: kans of bedreiging?
CiteertitelTvAR 2019, afl. 12, p. 760
SamenvattingVolgens prognoses zal er aan het eind van dit decennium een enorme leegstand van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing zijn. De verwachting is dat er op VAB-locaties circa 30 miljoen m2 aan bedrijfsgebouwen (exclusief bedrijfswoningen) beschikbaar komt. Voor zo’n 16 miljoen m2 zal geen nieuwe economische functie meer te vinden zijn. Vooral in veedichte gebieden is sprake van een grote concentratie van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing. Deze cijfers maken duidelijk dat er een opgave ligt om een andere invulling te geven aan deze voormalige agrarische bedrijfsbebouwing. De hoeveelheid (toekomstige) leegstand leidt tot de vraag hoe, met het behoud van voor een buitengebied bijzondere kenmerken, het gebied op passende wijze kan worden herontwikkeld. Het transformeren van een gebied blijkt niet te zijn voorbehouden aan stedelijk gebied; door de omvang van de verwachte leegstand is er sprake van een transformatieopgave in het landelijk gebied.
Auteur(s)K. Burgman-Linssen
Pagina760
LinkVolledige tekst artikel (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelAanspraak op fosfaatrechten tussen vennoten in personenvennootschappen
CiteertitelTvAR 2019, afl. 12, p. 770
SamenvattingBij kamerbrief van 2 juli 2015 werd door toenmalig staatsecretaris Dijksma een stelsel van fosfaatrechten aangekondigd om de groei van de Nederlandse melkveehouderij een halt toe te kunnen roepen. Door middel van een wijziging van de Meststoffenwet is met ingang van 1 januari 2018 dit nieuwe productierecht geïntroduceerd. De aankondiging, totstandkoming, invoering en implementatie van het stelsel heeft veel commotie teweeggebracht in agrarisch Nederland. In de afgelopen jaren is over fosfaatrechten in dit tijdschrift al menigmaal gepubliceerd. Op het moment van schrijven van dit artikel wordt er bovendien ook nog volop geprocedeerd over de fosfaatrechten. Hierbij valt te denken aan bezwaar- en beroepsprocedures tegen de beschikking fosfaatrechten en beschikking melding bijzondere omstandigheden, maar ook aan civiele procedures betreffende pacht en fosfaatrechten en over de verhoudingen tussen melkveebedrijven en jongveeopfokbedrijven. In dit artikel zal worden ingegaan op de civielrechtelijke uitwerking van de introductie van fosfaatrechten op de onderlinge verhoudingen tussen de vennoten in een personenvennootschap. Het overgrote deel van de agrarisch ondernemers kiest als rechtsvorm nog steeds voor de maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap, zo blijkt uit onze praktijk. Andere rechtsvormen laten wij voor deze bijdrage buiten beschouwing.
Auteur(s)A. Tymersma , A.K. van der Vis
Pagina770
LinkVolledige tekst Kamerbrief (officielebekendmakingen.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet CEDR bijeen in Poznan
CiteertitelTvAR 2019, afl. 12, p. 777
SamenvattingHet dertigste congres van de Europese Vereniging voor Agrarisch Recht (Comité Européen de Droit Rural) vond plaats in de Poolse stad Poznan, van 18 tot 21 september 2019. Het congres werd georganiseerd door de Poolse vereniging voor agrarisch recht. De Adam Mickiewicz Universiteit trad op als gastheer. Het congres was zeer goed georganiseerd en Poznan is een aardige Midden-Europese stad. Zoals gebruikelijk werd, na openingssessies, in drie commissies gesproken door de verschillende nationale rapporteurs, onder leiding van een voorzitter en een commissie-rapporteur.
Auteur(s)D.W. Bruil , J.W.A. Rheinfeld
Pagina777
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-03-2019
CiteertitelTvAR 2019/8007
SamenvattingOntslag uit medepacht. Kwalificatie pacht.
Samenvatting (Bron)7:365, 376 en 317 BW Ontslag uit medepacht. Vorderingen van pachters (broers) over en weer en van verpachter tot ontslag. Verpachter vordert ook ontbinding wegens niet-bedrijfsmatige exploitatie van ander perceel. Die vordering heeft de pachtkamer toegewezen en de vordering van de verpachter tot ontslag uit medepacht van de niet (meer) bedrijfsmatig betrokken pachter. Het hof bekrachtigt. Het hof bekrachtigt ook de afwijzing van de vordering tot vastlegging van een reguliere pachtovereenkomst van een voortgezette eenmalige overeenkomst.
AnnotatorE.H.M. Harbers
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:2462
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State 09-10-2019
CiteertitelTvAR 2019/8008
SamenvattingWeiden van vee. Stikstof. Natura 2000-gebieden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 oktober 2017 heeft de raad van de gemeente Halderberge het bestemmingsplan Eerste herziening bestemmingsplan Buitengebied Halderberge vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt onder meer de nieuwvestiging of uitbreiding van melkveehouderijen mogelijk. De Brabantse Milieufederatie vreest voor een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van een met die nieuwvestiging of uitbreiding samenhangende toename van het weiden van vee.
AnnotatorP.P.A. Bodden
LinkVolledige tekst annotatie (Hekkelman.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 22-10-2019
CiteertitelTvAR 2019/8009
SamenvattingFosfaatrechten
Samenvatting (Bron)Msw. Fosfaatrechten. Naar het oordeel van het College is appellante er niet in geslaagd bewijs te leveren dat dat zij een nieuw gestart bedrijf voert. Het College verwijst naar zijn uitspraak van 6 augustus 2019 (ECLI:NL:CBB:2019:331), waaruit volgt dat aan de voorwaarde om in aanmerking te komen voor de startersregeling niet is voldaan wanneer een omgevingsvergunning die voor 2 juli 2015 is verleend aan een andere (rechts)persoon of een melding die is gedaan door een andere (rechts)persoon. Appellante maakte door de melding op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer gebruik van de bestaande milieuvergunning en zij deed een verandermelding in plaats van een oprichtingsmelding, zodat zij niet aan deze voorwaarde voldoet. Daarnaast is het waar dat appellante na 1 april 2013 door het verwijderen van de melkinstallatie en de melktank niet onmiddellijk zelf kon melken, maar het is niet ongebruikelijk om dergelijke productiemiddelen te vernieuwen als onderdeel van de modernisering van een bedrijf. Geen sprake van een nieuw gestart bedrijf.
AnnotatorE. Zonderland - Knijn
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:518
Artikel aanvragenVia Praktizijn