AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 14-05-2005
Aflevering 19
TitelRaad van State, 23-03-2005, 200410084/1, 200410201/1, 200410207/1
CiteertitelAB 2005/144
SamenvattingOmvang van geschil; terugwijzing; beroepsgronden.
Samenvatting (Bron)Vreemdelingenbewaring Teruggewezen zaak. Grenzen van geding. Ter zitting in beroep aangevoerde grond kan niet in oordeel worden betrokken.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina839-841
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT3336
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-03-2005, 200402204/1
CiteertitelAB 2005/145
SamenvattingPermanente bewoning van recreatiewoningen; bedrijfsmatige exploitatie en eigendomseis; regeling voor handhaving van gebruiksverbod; aanlegvergunningsstelsel zonder verband met de bestemming; Nota Ruimte; exploitatie-overeenkomst als eis voor verhuur recreatiewoning.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 juni 2003 heeft de gemeenteraad van Lochem, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2003, het bestemmingsplan "Recreatieterreinen" vastgesteld.
AnnotatorJ. Struiksma
Pagina842-855
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS9249
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-03-2005, 200402879/1
CiteertitelAB 2005/146
SamenvattingBesluit tot toepassing bestuursdwang of feitelijke handeling?; weigering besluit te nemen.
Samenvatting (Bron)[wederpartij] heeft, voorzover hier van belang, bij brief van 7 november 2002 bezwaar gemaakt tegen het wegslepen, in bewaring stellen en te gelde maken van een hem toebehorende trailer.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina856-858
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS8406
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200405729/1
CiteertitelAB 2005/147
SamenvattingOverschrijding van de termijn in art. 131 lid 1 Wegenverkeerswet brengt niet met zich dat de minister niet meer bevoegd was om een besluit te nemen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 september 2003 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat (hierna: de minister) aan [wederpartij] de verplichting opgelegd om mee te werken aan een onderzoek naar zijn rijvaardigheid.
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina858-860
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7079
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-03-2005, 02/6531 + 03/4310 WAO
CiteertitelAB 2005/148
SamenvattingVernietiging besluit wegens gebreken in claimbeoordeling- en borgingssysteem (CBBS).
Samenvatting (Bron)Herziening WAO-uitkering. Gewijzigde schattingsmethodiek met behulp van claim beoordelings- en borgingssysteem (CBBS). Methodiek ontbeert toereikend niveau van transparantie, verifieerbaarheid en toetsbaarheid.
AnnotatorF.J.L. Pennings
Pagina860-863
UitspraakECLI:NL:CRVB:2005:AT1587
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 25-02-2005, AWB 03/1179
CiteertitelAB 2005/149
SamenvattingBouw motortankschip; compensatiewaarde gesloopte schepen; speciale bijdrage; rechtszekerheidsbeginsel; vertrouwensbeginsel; uitlegging Gemeenschapsrecht; vergelijking verschillende taalversies; geleidelijke afbouw, overgangsfase; heropening onderzoek voor nadere uitspraak over omvang schade.
Samenvatting (Bron)Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina864-870
UitspraakECLI:NL:CBB:2005:AT1003
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Breda, 06-04-2005, 04/2426 WWB
CiteertitelAB 2005/150
SamenvattingBezwaar tegen stilzitten: gegrondverklaring bezwaar tegen niet tijdig besluiten te beschouwen als herroepen (anders: ABRvS); vergoeding van in bezwaar gemaakte proceskosten.
Samenvatting (Bron)Anders dan de Afdeling bestuursrechtspraak in haar uitspraak van 23 juni 2004, nr. 200401369/1 overweegt ten aanzien van een fictief besluit en de mogelijkheid van kostenvergoeding ingevolge artikel 7:15, lid 2 van de Awb overweegt de rechtbank Breda het volgende. In geval van het niet tijdig nemen van een besluit dient het erkennen van het handelen in strijd met een wettelijke plicht en het alsnog nemen van een inhoudelijk besluit op grond van het systeem van de Algemene wet bestuursrecht beschouwd te worden als het herroepen van de ingevolge artikel 6:2 Awb met een besluit gelijk gestelde situatie van het niet tijdig nemen van een besluit.
AnnotatorA.M.L. Jansen
Pagina871-873
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2005:AT3313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale Ombudsman, 11-03-2005, 2005/072
CiteertitelAB 2005/151
SamenvattingHandhaving rookverbod; schending redelijkheidsvereiste.

Verzoekschrift van mevrouw Z. te Den Haag (voorheen: Rijswijk) met een klacht over een gedraging van de gemeente Rijswijk.
Bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk.
AnnotatorP.J. Stolk
Pagina873-877
LinkVolledige tekst rapport (nationaleombudsman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn