TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 31-12-2019
Aflevering 12
RubriekColumn
TitelEffectieve rechtspraak en hoe de wetgever daarbij (niet) helpt
CiteertitelTRA 2019/104
SamenvattingIn missies en visies van diverse gerechten, het rapport van de Commissie Visitatie Gerechten 2018 als ook door de wetgever wordt gerefereerd aan de noodzaak van maatschappelijk effectieve(re) rechtspraak. Met effectief wordt dan veelal bedoeld maatschappelijk relevant, kwalitatief hoogstaand en bovenal snel, althans tijdig. Daar is niemand tegen. Het blijkt evenwel, en ik beperk me tot de civiele procedure en zoom soms in op de arbeidsrechtelijke praktijk, een heuse uitdaging om deze doelen te bereiken.
Auteur(s)E.W. de Groot
LinkVolledige tekst artikel (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelNawerking en incorporatie van de cao; hoe ver reikt het?
CiteertitelTRA 2019/105
SamenvattingIn dit artikel staat het cao-rechtelijk nawerkingsleerstuk centraal. Daarbij wordt ingegaan op de dynamische incorporatie van de cao en de vraag of de niet- of anders georganiseerde werknemer – naast de voordelen – ook verplicht kan worden de nadelen te accepteren die voortkomen uit de binding door het incorporatiebeding aan de nieuwe cao. De rechtspraak van de afgelopen jaren is geordend en onderverdeeld in vier scenario’s waaronder het scenario dat een ernstig verslechterde cao is afgesloten met een kleine, niet onafhankelijke vakbond. Speelt art. 6:248 BW een rol of biedt uitleg van het incorporatiebeding op grond van de Haviltex-methode hier uitkomst?
Auteur(s)E. Koot-van der Putte
LinkVolledige tekst artikel (cao-recht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDe vakbond inruilen voor de OR, kan dat zomaar?
CiteertitelTRA 2019/106
SamenvattingEen fenomeen dat de laatste jaren weer de kop op steekt in Nederland, is de constructie van de arbeidsvoorwaardenregeling (avr) als alternatief voor de cao. Als voorbeelden van ondernemingen die met hun avr volop in het nieuws zijn geweest noem ik Jumbo en Gall & Gall. De vraag die in deze bijdrage centraal staat is in hoeverre het naar Nederlands recht mogelijk is om werknemers te binden aan primaire arbeidsvoorwaarden die zijn overeengekomen met de OR en in hoeverre dit in overeenstemming is met ILO-verdragen.
Auteur(s)R. van Steenbergen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelArbeidsconflicten, een moeras voor bedrijfsarts en jurist - De nieuwe NVAB richtlijn 'Conflicten in de werksituatie' nader beschouwd
CiteertitelTRA 2019/107
SamenvattingAfgelopen zomer is de richtlijn 'Conflicten in de werksituatie' van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsartsen (NVAB) verschenen. Tot nu toe was de STECR Werkwijzer voor bedrijfsartsen maatgevend bij de advisering rondom (uitval van werknemers gerelateerd aan) arbeidsconflicten. Deze heeft een beperkte(re) en vooral juridische insteek omdat nu die gericht is op beantwoording van de vraag of een werknemer, bij uitval gerelateerd aan een arbeidsconflict, al dan niet arbeidsongeschikt is wegens ziekte. De Richtlijn, die grotendeels evidence based is, gaat verder. Deze geeft handreikingen om arbeidsconflicten te voorkomen, te diagnosticeren en middels inventies op te lossen. In dit artikel gaan we in op de totstandkomingsgeschiedenis van de Richtlijn, de inhoud en de relatie tot de STECR-werkwijzer.
Auteur(s)B. Dollekens , E.W. de Groot
LinkVolledige tekst artikel (nvab-online.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe gevolgen van de wijzigingen van de Wml voor vakantiebijslag en tijd-voor-tijdregelingen
CiteertitelTRA 2019/108
SamenvattingDe wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml) per 1 januari 2018 heeft over- en meerwerk onder het loonbegrip van de Wml gebracht. Wat bij de behandeling van het wetsvoorstel niet aan de orde is geweest, zijn de gevolgen voor de vakantiebijslag en tijd-voor-tijdregelingen. In dit artikel ga ik in op de gevolgen van de wetswijziging voor de compensatie van over- en meerwerk in betaalde vrije tijd, en voor de vakantiebijslag nu over-en meerwerk als grondslag daarvoor gelden. Effecten doen zich met name voor als er geen cao van toepassing is.
Auteur(s)M.C. Veenstra
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Amsterdam 15-10-2019
CiteertitelTRA 2019/110
SamenvattingKolom-perikelen
Samenvatting (Bron)Wwz. Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Gedeeltelijke transitievergoeding bij substantiële en structurele salarisvermindering? Langdurige arbeidsongeschiktheid. Verwijzing naar Kolom-zaak. Zie ECLI:NL:GHAMS:2019:3231 en ECLI:NL:GHAMS:2020:1804.
AnnotatorF.M. Dekker
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2019:3717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek medezeggenschapsrecht juli 2018 - juli 2019
CiteertitelTRA 2019/110
SamenvattingIn deze kroniek brengt auteur de ontwikkelingen op het terrein van het medezeggenschapsrecht in het afgelopen jaar in kaart. Aandacht zal worden besteed aan ontwikkelingen op het terrein van de wetgeving (par. 1), het adviesrecht (par. 2), het instemmingsrecht (par. 3) en tot slot zal nog aandacht worden besteed aan rechtspraak over Europese ondernemingsraden (par. 4).
Auteur(s)L.C.J. Sprengers
LinkVolledige tekst artikel (sprengersadvocaten.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 04-10-2019
CiteertitelTRA 2019/111
SamenvattingDe dominee zonder dienstverband
Samenvatting (Bron)Rechtspersonenrecht. Kerkelijk recht. Arbeidsrecht. Ontslag predikant door kerkgenootschap. Zijn bepalingen BW over arbeidsovereenkomst en ontslag van toepassing? Inrichtingsvrijheid kerkgenootschap, art. 2:2 lid 2 BW. Afwijking van dwingend recht in kerkelijk statuut.
AnnotatorM.D. Ruizeveld
LinkVolledige tekst annotatie (tijdschriftrechtenarbeid.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHvJ EU 11-09-2019 , C-397/18
CiteertitelTRA 2019/112
SamenvattingIndirecte discriminatie op grond van handicap en redelijke aanpassingen
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 september 2019.#DW tegen Nobel Plastiques Iberica SA.#Verzoek van de Juzgado de lo Social n? 3 de Barcelona om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Richtlijn 2000/78/EG - Gelijke behandeling in arbeid en beroep - Artikel 2, lid 2, onder b), ii), en artikel 5 - Verbod van discriminatie op grond van handicap - Werknemer die bijzonder gevoelig is voor beroepsrisico's in de zin van het nationale recht - Bestaan van een ,handicap' - Ontslag om objectieve redenen gebaseerd op criteria van productiviteit, multi-inzetbaarheid binnen de onderneming en ziekteverzuim - Bijzondere benadeling van personen met een handicap - Indirecte discriminatie - Redelijke aanpassingen - Persoon die niet bekwaam, in staat en beschikbaar is om de essentiele taken van de betreffende functie uit te voeren.#Zaak C-397/18.
AnnotatorN. Gundt
UitspraakECLI:EU:C:2019:703
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 26-09-2019
CiteertitelTRA 2019/113
SamenvattingDe referte-eis in de WIA
Samenvatting (Bron)Appellante is met ingang van 25 maart 2013 door middel van een zorgovereenkomst (arbeidsovereenkomst) in dienst getreden bij werkgeefster en op 9 augustus 2013 uitgevallen wegens ziekte. Het standpunt van het Uwv is juist dat appellante niet heeft voldaan aan de in artikel 58, eerste lid, van de Wet WIA bedoelde referte-eis, doordat zij niet in tenminste 26 kalenderweken ten minste één uur per kalenderweek heeft gewerkt, zoals in artikel 58 van de Wet WIA bedoeld. Periode voorafgaande aan 25 maart 2013, proefgedraaid, appellante ontving uitkering op grond van de Wet werk en bijstand, geen dienstbetrekking tussen appellante en werkgeefster. Dit betekent dat in deze periode geen sprake was van arbeidsuren als bedoeld in artikel 1a van de Wet WIA. Uwv veroordeeld in proceskosten.
AnnotatorW.L. Roozendaal
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:3145
Artikel aanvragenVia Praktizijn