Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 25-01-2020
Aflevering 1
RubriekHof van Justitie EU
TitelHvJ EU 12-11-2019, C-261/18
CiteertitelJB 2020/1
SamenvattingNiet-nakoming, Niet-uitvoering arrest Hof, MER-richtlijn, Ongedaan maken schending Unierecht.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 november 2019.#Europese Commissie tegen Ierland.#Niet-nakoming - Arrest van het Hof waarbij niet-nakoming wordt vastgesteld - Niet-uitvoering - Richtlijn 85/337/EEG - Bouw van een windturbinepark waarvoor een vergunning is verleend - Project dat een aanzienlijk milieueffect kan hebben - Geen voorafgaande milieueffectbeoordeling - Regularisatieplicht - Artikel 260, lid 2, VWEU - Verzoek tot oplegging van een dwangsom en een forfaitaire som.#Zaak C-261/18.
AnnotatorB.A. Beijen
UitspraakECLI:EU:C:2019:955
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 30-10-2019
CiteertitelJB 2020/2
SamenvattingAfwijzing verzoek om nadeelcompensatie, Schade als gevolg van beŽindiging langdurige subsidierelatie, …galitť-beginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 mei 2017 heeft het Zorginstituut het verzoek van MEE Plus om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorB.S. ten Kate , V.A. Textor
LinkVolledige tekst annotatie (Nysingh.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3633
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 06-11-2019
CiteertitelJB 2020/3
SamenvattingBestuurlijke lus, Hoor en wederhoor, Reactiemogelijkheid, Zienswijze andere partij.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almelo aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van zorgappartementen op het perceel Bolscher Landen 27 te Bornerbroek. [vergunninghouder] exploiteert op het perceel onder de naam "Zorggoed [vergunninghouder]" een bedrijf waar jongeren met diverse beperkingen en problematiek terecht kunnen voor zorg, behandeling en wonen. Op het perceel is ook het bedrijf [naam bedrijf] aanwezig. Dat bedrijf verbouwt gewassen en houdt runderen voor de vleesproductie. [appellant] is eigenaar van de woning aan de [locatie] te Bornerbroek. Die woning ligt naast het perceel. [appellant] is het niet eens met het besluit van het college om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen, omdat hij vreest overlast te zullen ondervinden van het toegenomen aantal personen dat daarmee bij [vergunninghouder] zal kunnen verblijven.
AnnotatorJ.H. Keinemans
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3712
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 11-11-2019
CiteertitelJB 2020/4
SamenvattingRestitutie leges, Leges betaald door advocaat, Verhouding advocaat-cliŽnt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 januari 2018 heeft de staatssecretaris een verzoek van de vreemdeling om restitutie van de door zijn gemachtigde betaalde leges, afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 13-11-2019
CiteertitelJB 2020/5
SamenvattingVervallen betalingsregeling. Rechtsbijstand.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 januari 2018 heeft de Belastingdienst/Toeslagen aan [onderbewindgestelde] medegedeeld dat de eerder afgesproken betalingsregeling vervalt.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 13-11-2019
CiteertitelJB 2020/6
SamenvattingOmgevingsvergunning voor bouw hotel, appartementen en parkeergarage, Belanghebbende, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU), De Klimaatpartij, Politieke partij.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 november 2017 heeft het college aan Amr‚th Hotels & Restaurants B.V. een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een gebouw met daarin een hotel, 316 appartementen en een ondergrondse parkeergarage aan de Croeselaan en de Jaarbeursboulevard in Utrecht.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-11-2019
CiteertitelJB 2020/7
SamenvattingInstelling subsidievoorziening als bijlage bij gemeentelijke verordening, BeŽindiging subsidie, Besluitkarakter, Bezwaar- en beroepsmogelijkheid, Algemeen verbindend voorschrift?
Samenvatting (Bron)Bij brief van 19 oktober 2016 heeft het college Obase meegedeeld dat het college op 21 juni 2016 (de Afdeling begrijpt: 12 juli 2016) de Voorziening subsidie materiŽle instandhouding basisonderwijs (hierna: de Voorziening) heeft ingesteld als bijlage bij de Verordening materiŽle en financiŽle gelijkstelling onderwijs Schouwen-Duivenland (hierna: de Verordening) en dat de gemeenteraad hiermee op 22 september 2016 heeft ingestemd. Daarnaast is besloten tot het beŽindigen van de subsidie met een afbouwregeling die is opgenomen in de Voorziening.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3914
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-11-2019
CiteertitelJB 2020/8
SamenvattingInschrijving in basisregistratie personen met terugwerkende kracht, Besluit, Belanghebbende, Afgeleid belang.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 2 december 2016 heeft het college een verzoek van Stimulus om haar huurders met terugwerkende kracht in te schrijven in de basisregistratie personen (hierna: de brp) afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3910
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-11-2019
CiteertitelJB 2020/9
SamenvattingOplegging last onder dwangsom, Vervoeren of bij zich hebben van inbrekerswerktuigen, Onderzoek voertuig, Rechtmatigheid bewijsverkrijging, Verbod van dubbele bestraffing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 januari 2018 heeft het college aan [wederpartij] een last onder dwangsom opgelegd. Hierbij is [wederpartij] gelast geen inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben op een openbare plaats in de gemeente Gooise Meren, die zijn gebruikt of bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen. De hoogte van de dwangsom is 2.500,00 voor elke geconstateerde overtreding, met een maximum van 10.000,00.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3903
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-11-2019
CiteertitelJB 2020/10
SamenvattingOpenbaarheid van bestuur, Veterinaire dossiers apen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2016 heeft de raad beslist op een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3925
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 27-11-2019
CiteertitelJB 2020/11
SamenvattingWatervergunning, Elektronische kennisgeving besluit, Publicatie in digitaal blad, Bezwaar, Termijnoverschrijding, Verschoonbaarheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2015 heeft het Hoogheemraadschap aan [vergunninghouder] te Markenbinnen (hierna: [vergunninghouder]) een watervergunning verleend voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 27-11-2019
CiteertitelJB 2020/12
SamenvattingKosten vervanging daken basisscholen, Voorfinanciering en verhaal kosten, Besluitkarakter, Publieke taak.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden brieven van 16 december 2016 heeft het college bij Stichting Opmaat 129.948,94 en bij Stichting BOOM 147.964,88 in rekening gebracht in verband met het vervangen van de daken van de basisscholen Darwin en Den Akker, gelegen aan de Lavendel 1 en 3 te Oisterwijk.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3998
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 27-11-2019
CiteertitelJB 2020/13
SamenvattingSchriftelijke waarschuwing, Besluitkarakter, Geen voorwaarde voor toepassen van sanctiebevoegdheid.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 17 oktober 2017 heeft de burgemeester aan [belanghebbende] een schriftelijke waarschuwing gegeven.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3984
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 05-11-2019
CiteertitelJB 2020/14
SamenvattingBeroepsmatig verleende rechtsbijstand, Derde.
Samenvatting (Bron)Afgewezen verzoek tot vergoeding van bezwaarkosten. BV heeft beroepsmatig rechtsbijstand verleend aan appellant maar in feite is appellant zelf opgetreden in zijn zaak, ook al was dit namens de BV. Terecht afgewezen vergoeding bezwaarkosten.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:3473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 06-11-2019
CiteertitelJB 2020/15
SamenvattingProcesbelang.
Samenvatting (Bron)De Raad is van oordeel dat appellant voldoende procesbelang heeft bij een inhoudelijke beoordeling. Bestreden besluit 2 wordt in de beoordeling betrokken. Tussen partijen is niet meer in geschil dat een verhuisprimaat geldt. Uit de overgelegde algemene offerte van een woninginrichter blijkt niet dat daarbij is uitgegaan van de goedkoopst adequate oplossingen voor de inrichting van de woning in dit specifieke geval. Hierdoor is niet gebleken dat het college met de forfaitaire vergoeding van 2.500,- voor de verhuis- en inrichtingskosten in dit geval geen passende bijdrage heeft geleverd, als bedoeld in artikel 2.3.5, derde lid, van de Wmo 2015.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:3610
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-11-2019
CiteertitelJB 2020/16
SamenvattingBestuurlijke boete, Bewijs contra expertise.
Samenvatting (Bron)Bestuurlijke boete. Bewijs contra expertise. De minister verwijt de veehouder dat hij een koe heeft laten vervoeren, die niet geschikt was voor het voorgenomen transport, omdat het dier niet in staat was zich op eigen kracht pijnloos te bewegen. Het College is met de rechtbank van oordeel dat, gelet op de informatie die is verstrekt door de door de veehouder ingeschakelde deskundige, niet in voldoende mate kan worden vastgesteld dat de verweten overtreding is begaan. Hetgeen de minister in hoger beroep heeft aangevoerd heeft de twijfel over de mate van geschiktheid van de koe voor het voorgenomen transport niet weggenomen.
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 26-11-2019
CiteertitelJB 2020/17
SamenvattingVerzoek om schadevergoeding, ImmateriŽle schade.
Samenvatting (Bron)Verzoek om schadevergoeding in de zin van artikel 8:88 van de Awb. Verweerder heeft erkend dat de hond en de katten van appellant ten onrechte in bewaring zijn genomen en heeft daarvoor een schadevergoeding toegekend. Niet is gebleken dat de hond en de katten van appellant een hogere waarde vertegenwoordigen dan waar verweerder van is uitgegaan. Ook heeft appellant de door hem gestelde immateriŽle schade niet onderbouwd met objectieve gegevens. Het College ziet geen reden voor het oordeel dat verweerder aan appellant een hogere schadevergoeding verschuldigd is.
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:621
Artikel aanvragenVia Praktizijn