Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 20-11-2019
Aflevering 7498
RubriekRedactioneel
TitelDe toekomst van het openbaar bestuur
CiteertitelGst. 2019/161
SamenvattingOp 18 oktober stuurde de minister van BZK een brief aan de Tweede Kamer waarin zij haar plannen bekendmaakte voor niets minder dan “de toekomst van het openbaar bestuur”. Wie zulke grote woorden gebruikt, heeft veel waar te maken. Helaas doet de minister dat in deze brief (nog) niet.
Auteur(s)S.A.J. Munneke
LinkVolledige tekst Kamerbrief (rijksoverheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRaadsonderzoek naar intergemeentelijke samenwerking
CiteertitelGst. 2019/162
SamenvattingEind augustus verscheen een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in het kader van de democratische legitimatie voor internetconsultatie. In dat wetsvoorstel wordt ook een regionaal recht op enquête geïntroduceerd. Daarmee worden de controle-instrumenten van de gemeenteraad ten aanzien van intergemeentelijke samenwerking vergroot. Het wetsvoorstel volgt na een brief die de minister aan de Tweede Kamer met daarin haar ideeën over de toekomst van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Maar hoe zit het met de reikwijdte van het gemeentelijke enquêterecht? En wat voegt een regionaal enquêterecht daaraan toe?
Auteur(s)R.J.M.H. de Greef
LinkMeer over dit wetsontwerp (internetconsultatie.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wet Markt en Overheid en de uitzondering van het algemeenbelangbesluit: de stand van zaken
CiteertitelGst. 2019/163
SamenvattingIn de twee uitspraken (ECLI:NL:CBB:2018:660, ECLI:NL:CBB:2018:661) die in dit artikel centraal staan, heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: CBb) voor het eerst een algemeen toetsingskader geschetst voor de zogenoemde “algemeenbelangbesluiten” als bedoeld in de Wet Markt en Overheid. Uit deze twee uitspraken kunnen richtlijnen worden afgeleid voor de stappen die gemeenten moeten doorlopen bij het laten vaststellen (door de gemeenteraad) van algemeenbelangbesluiten.
Auteur(s)A.M. Serra
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:660
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 18-12-2018
CiteertitelGst. 2019/164
SamenvattingAlgemeen belangbesluit op grond van artikel 25h, zesde lid, van de Mededingingswet.
Samenvatting (Bron)Wet Markt en Overheid. Algemeen belangbesluit op grond van artikel 25h, zesde lid, van de Mededingingswet. Toetsingskader. Vernietiging wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb.
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:660
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 18-12-2018
CiteertitelGst. 2019/165
SamenvattingAlgemeen belangbesluit op grond van artikel 25h, zesde lid, van de Mededingingswet.
Samenvatting (Bron)Wet Markt en Overheid. Algemeen belangbesluit op grond van artikel 25h, zesde lid, van de Mededingingswet. Toetsingskader. Vernietiging wegens strijd met artikel 3:2 van de Awb.
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:661
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 19-02-2019
CiteertitelGst. 2019/166
SamenvattingVerzwegen werkzaamheden.
Samenvatting (Bron)Herziening, terugvordering en boete. Verzwegen werkzaamheden. Ten aanzien van boete geen cautie gegeven, zodat verklaring niet kan dienen als bewijs voor grove schuld. Uitgegaan moet worden van gewone verwijtbaarheid. Raad stelt boete zelf vast.
AnnotatorH. Pennarts , C.J. Dekker
LinkVolledige tekst annotatie (slideshare.net)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:767
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-05-2019
CiteertitelGst. 2019/167
SamenvattingOmgevingsvergunning verleend voor het samenvoegen van woningen, het uitbouwen van de bestaande garage, en terrassen op het achtererf
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2016 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het samenvoegen van de woningen op de percelen [locatie 1] en [locatie 2] in Rotterdam, het uitbouwen van de bestaande garage aan de zijgevel en het realiseren van drie terrassen op het achtererf.
AnnotatorK. Burgman
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1756
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelGerechtshof Den Haag 20-12-2017
CiteertitelGst. 2019/168
SamenvattingOud-wethouder neemt giften aan van bevriende projectontwikkelaar en van een drietal andere lokale ondernemers
Samenvatting (Bron)art. 272 sr. Schending geheimplicht / 363 sr. omkoping / Z 3 van de Kieswet. Oud-wethouder neemt gedurende een periode giften van een bevriende projectontwikkelaar (medeverdachte) en van een drietal andere lokale ondernemers aan, waaronder luxe reizen naar onder andere buitenlandse voetbalwedstrijden en naar vastgoedbeurzen. Ook zijn er donaties gedaan aan een vennootschap waarbij de oud-wethouder betrokken was. De oud-wethouder zich heeft laten omkopen, omdat hij door het vragen en aannemen van die giften niet meer voldoende onafhankelijk kon zijn bij het nemen van beslissingen in relatie tot die ondernemers. Ook heeft de oud-wethouder vertrouwelijke informatie uit de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester gelekt en is hij met volmachten bij verkiezingen in strijd met de regels omgegaan.
AnnotatorE. Sikkema
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2017:3702
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 23-07-2019
CiteertitelGst. 2019/169
SamenvattingSpoedbestuursdwang en kostenbesluiten
Samenvatting (Bron)Spoedbestuursdwang en kostenbesluiten. artikel 2.1, eerste lid, artikel 2.2, achtste lid en artikel 6.2, eerste lid van de Wet dieren en artikel 6, derde lid en bijlage I, hoofdstuk II, paragrafen 1 en 4 van Verordening (EG) nr. 1/2005 en artikel 4.8 van de Regeling houders van dieren.
AnnotatorS. van Kaam
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:296
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 19-08-2019
CiteertitelGst. 2019/170
SamenvattingIntrekking van natuurvergunning op basis van artikel 5.4 lid 1 en 2 van de Wet natuurbescherming
Samenvatting (Bron)Intrekking onherroepelijke natuurvergunning voor inrichting nabij Kampina. In 2013 is een natuurvergunning verleend voor het houden van 19.008 gespeende biggen nabij het Natura 2000 gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen. Van deze vergunning is (nog) geen gebruik gemaakt. Milieuverenigingen hebben verzocht om intrekking van deze vergunning op basis van artikel 5.4 lid 1 en 2 van de Wet natuurbescherming. De rechtbank concludeert het volgende naar aanleiding van het beroep van de milieuverenigingen op artikel 5.4 lid 2 Wnb: De beoordeling van de gevolgen van de stikstofdepositie op het nabijgelegen Natura 2000 gebied in de natuurvergunning voldoet niet aan de eisen van artikel 6.3, derde lid, van de Habitatrichtlijn. Uitvoering van het project kan leiden tot significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van de Kampina. GS heeft niet aangegeven dat deze gevolgen kunnen worden opgevangen door andere passende maatregelen. Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat GS in het bestreden besluit met een individuele passende beoordeling had moeten aantonen dat uitvoering van het project toch mogelijk is. De PAS-gebiedsanalyse kan niet als passende beoordeling dienen. Verder staat voor de rechtbank onvoldoende vast dat de natuurvergunning is verleend op een verkeerde ammoniakreductiefactor. GS heeft de stikstofemissies van de inrichting bij vergunningverlening echter niet goed in kaart gebracht. De rechtbank vernietigt het besluit op het bezwaar van de milieuverenigingen en schorst de weigering om de vergunning in te trekken. Verder verbiedt de rechtbank het gebruik van de natuurvergunning totdat er een nieuw besluit is genomen op het bezwaar van de milieuverenigingen.
AnnotatorR. Benhadi , Y. Demirci
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2019:4830
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 04-09-2019
CiteertitelGst. 2019/171
SamenvattingGeen dwangsom verschuldigd als bestuursorgaan onredelijk laat in gebreke is gesteld. In de term «onredelijk» zit ruimte voor interpretatie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2014 heeft het college Woningbouwvereniging de Alliantie gelast om voorzieningen te treffen in het pand op het perceel [locatie] te Amsterdam.
AnnotatorG.J. Stoepker
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3012
Artikel aanvragenVia Praktizijn