Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 30-11-2019
Aflevering 9
RubriekRedactioneel
TitelDe troonrede en het burgerperspectief
CiteertitelNTB 2019/38
SamenvattingVolgens de redactie van de mooie bundel ‘25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid’ van dit voorjaar ‘markeert deze wet … een overgang van klassiek-rechtsstatelijk denken over het bestuursrecht naar een meer relationele benadering’. De redactie legt hier verband met wat zij de basisfilosofie van de wet noemt: de idee van de wederkerige rechtsbetrekking tussen bestuur en burger.
Auteur(s)M. Scheltema
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelEuropese wet bestuursrecht: inspiratie voor intrekkingsregeling besluiten in de Awb?
CiteertitelNTB 2019/39
SamenvattingDe voorstellen voor een Europese wet bestuursrecht richten zich primair tot het directe bestuur door de EU-instellingen, organen, instanties en agentschappen. Dit betekent echter niet dat deze voorstellen geen invloed op het bestuursrecht van de lidstaten (kunnen) hebben.
Auteur(s)J.E. van den Brink , R. Ortlep
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDaar lusten de honden geen brood van!
CiteertitelNTB 2019/40
SamenvattingHandvatten voor de evident onredelijk-toets bij toepassing van artikel 4:6, tweede lid, Awb
Auteur(s)G.J. Stoepker , D.T. van der Leek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuursprocesrecht
CiteertitelNTB 2019/41
SamenvattingDe bestuursrechtelijke oogst in deze kroniekperiode is groot. Op het niveau van de wetgeving zijn er verschillende ontwikkelingen in relatie tot het Awb-procesrecht die aandacht verdienen. Zo heeft Minister Dekker in een brief die hij op 22 maart 2019 aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, aangekondigd met een wetsvoorstel te komen dat kruisbenoemingen mogelijk maakt in de verhouding tussen de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Interessant is ook dat op 16 juli 2019 het voorstel van wet tot Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht is ingediend bij de Tweede Kamer.
Auteur(s)J.C.A. de Poorter , L.A. van Heusden , L.M. Koenraad , C.J. de Lange , G.J. Stoepker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBeginselen van behoorlijk bestuur
CiteertitelNTB 2019/42
Samenvatting"In het kader van de vraag of een toezegging aan het bevoegde bestuursorgaan kan worden toegerekend, is (…) een verschuiving nodig van het bestuurlijke naar het burgerperspectief. De Afdeling vindt dit ook." Dit, inmiddels bekende, citaat komt uit rechtsoverweging 11.3 van de standaarduitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak over de toepassing van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht. Deze uitspraak, genomen na conclusie van Staatsraad Advocaat-Generaal Wattel, is waarschijnlijk – althans op papier – de belangrijkste over de abbb die gedurende de kroniekperiode is gedaan.
Auteur(s)R.J.N. Schlössels
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1694
Artikel aanvragenVia Praktizijn