Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Datum 24-10-2019
Aflevering 5
RubriekArtikelen
TitelPrinsjesdag, pensioenen en enkele achterliggende vragen
CiteertitelTPV 2019/32
SamenvattingDeze column is geschreven in de week na Prinsjesdag. De plannen van het kabinet voor de rijksbegroting voor het komend jaar staan die dag centraal. Met de begroting en de Nederlandse economie gaat het (nog) goed, maar met de pensioenen echter niet. In het onderstaande vanuit het perspectief van pensioen daarom opmerkingen en observaties van mijn kant bij de economische vooruitzichten van het Centraal Planbureau (CPB) in de Macro Economische Verkenning 2020 en bij de Miljoenennota 2020.
Auteur(s)P.G. van der Graaff
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet pensioencontract
CiteertitelTPV 2019/33
SamenvattingIn het nieuwe pensioenstelsel zal een leeftijdsonafhankelijke premie het uitgangspunt zijn en krijgen deelnemers een opbouw die past bij de betaalde premie. Er ontstaat aldus degressieve opbouw: jongeren krijgen een relatief hogere pensioenopbouw. In de brief van 5 juni 2019 staat hierover het volgende: ‘Het nieuwe pensioencontract is een premieregeling, waarbij jaarlijks pensioenaanspraken zonder zekerheidsmaat worden ingekocht tegen de dan geldende marktrente.’ In deze bijdrage kijk ik verder naar het karakter van dit contract en geef ik enkele observaties ten aanzien van juridische aandachtspunten.
Auteur(s)E. Lutjens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNaar leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw zonder verboden leeftijdsonderscheid?
CiteertitelTPV 2019/34
SamenvattingUitgangspunt van het nieuwe pensioenstelsel is degressieve pensioenopbouw. De pensioenopbouw van jongeren is dan hoger dan de pensioenopbouw van ouderen. In deze bijdrage analyseer ik of de overstap naar leeftijdsafhankelijke pensioenopbouw mogelijk is zonder verboden leeftijdsonderscheid te maken.
Auteur(s)M. Heemskerk
LinkVolledige tekst artikel (heldlaw.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFinanciering van afschaffen doorsneesystematiek: een gordiaanse knoop?
CiteertitelTPV 2019/35
SamenvattingHet kabinet en sociale partners hebben afspraken gemaakt over onder andere vernieuwing van het pensioenstelsel (“pensioenakkoord”). In het pensioenakkoord is onder andere afgesproken het doorsneesysteem af te schaffen en over te stappen op een systeem met een leeftijdsonafhankelijke premie en een opbouw die gezien de leeftijd van de deelnemer past bij de betaalde premie. Dit betekent voor uitkeringsovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten dat het voorschrift uit artikel 17 Pensioenwet van tijdsevenredige verwerving van pensioenaanspraken komt te vervallen. Voor premieovereenkomsten betekent dit dat de fiscale progressieve premiestaffels komen te vervallen. Ook is afgesproken dat er voor alle pensioenovereenkomsten één fiscaal kader komt, dat voortaan de premie begrenst en niet langer de opbouw en de indexatie. Het pensioenakkoord heeft tot gevolg dat alle bestaande pensioenregelingen moeten worden aangepast. Het kabinet en sociale partners zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid dat deelnemers die nadeel ondervinden, adequaat worden gecompenseerd. Een en ander wordt nader uitgewerkt door de stuurgroep, bestaande uit kabinet en sociale partners. Uitgangspunt voor de planning van het kabinet is dat het wettelijk kader voor de nieuwe pensioencontracten op 1 januari 2022 gereed is. Dit artikel gaat in op randvoorwaarden en (juridische) vragen bij de financiering van afschaffing van de doorsneesystematiek.
Auteur(s)E. Soetendal , E. Lewin
LinkVolledige tekst artikel (pggm.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen toekomstbestendig pensioenstelsel ligt binnen handbereik
CiteertitelTPV 2019/36
SamenvattingBegin juni bereikten het kabinet en de sociale partners een akkoord over het pensioenstelsel. Vrijwel iedereen reageerde opgetogen dat er na negen jaar onderhandelen overeenstemming was bereikt. Maar al snel werd duidelijk dat het principe-pensioenakkoord vooral afspraken ten aanzien van de AOW en zware beroepen behelst en dat de vormgeving van de tweede pijler nog veel onduidelijkheden bevat.
Auteur(s)D. Schmitz
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelPensioenakkoord fiscaal: het kabinet draagt wel bij, maar betaalt niet
CiteertitelTPV 2019/37
SamenvattingNa bijna tien jaar praten ligt er een principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Naast een aantal aanpassingen in de AOW zijn de belangrijkste kenmerken het overstappen op een leeftijdsonafhankelijke pensioenpremie, het loslaten van sturen op nominale zekerheid en meer keuzemogelijkheden.
Auteur(s)H.M. Kappelle
LinkVolledige tekst artikel (Aegon.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet pensioenakkoord en het pensioen van zelfstandigen
CiteertitelTPV 2019/38
SamenvattingAfgelopen zomer hebben het kabinet-Rutte III en sociale partners het langverwachte pensioenakkoord gesloten. In de kern ziet dit pensioenakkoord op de introductie van een nieuwe pensioencontractsvorm, waarbij de tijdsevenredige opbouw wordt vervangen door degressieve opbouw, pensioenaanspraken expliciet voorwaardelijk worden gemaakt en afspraken over de AOW-leeftijd zijn gemaakt.
Auteur(s)M.E.C. Boumans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
CiteertitelTPV 2019/39
SamenvattingTegelijk met het pensioenakkoord hebben sociale partners afspraken gemaakt over de bescherming van zelfstandigen. In het pensioenakkoord zelf is dit niet uitgewerkt. Wel heeft de minister in een Kamerbrief een toelichting gegeven op deze afspraak.
Auteur(s)W.L. Roozendaal
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEigendomsrecht en het pensioenakkoord
CiteertitelTPV 2019/40
SamenvattingDeze publicatie gaat nader in op de mogelijke inmengingen in het eigendomsrecht op pensioen ten gevolge van de vernieuwingen van het pensioenstelsel die zijn afgesproken in het landelijke pensioenakkoord en de consequenties daarvan.
Auteur(s)M.J.C.M. van der Poel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerplichtstelling houdbaar bij uitvoering pensioenakkoord
CiteertitelTPV 2019/41
SamenvattingIn de huidige pensioenregelingen betalen alle deelnemers eenzelfde percentage van hun inkomen aan premie, waarvoor gelijke pensioenaanspraken worden verkregen. Deze zogenoemde doorsneesystematiek (of tijdsevenredige opbouw) negeert dat de inleg van jongeren langer rendeert dan de inleg van ouderen. Er vindt hierdoor impliciet een waardeoverdracht plaats van jongeren naar ouderen. Dit is een solidariteitselement in ons bestaande pensioenstelsel. Solidariteit is nodig om de verplichtstelling — als inbreuk op het mededingingsrecht — te kunnen rechtvaardigen. Dit volgt uit standaardarresten van het Hof van Justitie EU. In het Pensioenakkoord is afgesproken dat de pensioenopbouw leeftijdsafhankelijk wordt. Daarmee verdwijnt de doorsneesystematiek als solidariteitselement. De vraag is of de verplichtstelling dan nog langer houdbaar is. In deze bijdrage gaan wij na hoe daarover duidelijkheid kan worden verkregen.
Auteur(s)R.H. Maatman , J. den Breems
LinkVolledige tekst artikel (debrauw.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRechtbank Noord-Holland 31-07-2019
CiteertitelTPV 2019/43
SamenvattingNakoming onvoorwaardelijke toeslagverlening is niet onaanvaardbaar
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak. Pensioenrecht. Op grond van artikel 20 van de Pensioenwet mag het recht op onvoorwaardelijke indexering van het pensioen van de werknemer niet gewijzigd of aangetast kan worden. De kantonrechter ziet geen grond om te oordelen dat het beroep van de werknemer op nakoming van het recht op onvoorwaardelijke indexering en van de (ongewijzigde) pensioenovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, zoals bedoeld in artikel 6:248 lid 2 BW.
AnnotatorB. Degelink
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2019:6929
Artikel aanvragenVia Praktizijn