AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 14-02-2020
Aflevering 7
RubriekEHRM
TitelEHRM, 17-07-2018, 5475/06
CiteertitelAB 2020/60
SamenvattingViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative Article 6-1 - Accès à un tribunal)
AnnotatorT. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
UitspraakECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 12-06-2019, C-321/18
CiteertitelAB 2020/61
SamenvattingVaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-netwerk, overeenkomstig richtlijn 92/43/EEG
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 juni 2019.#Terre wallonne ASBL tegen Waals Gewest.#Verzoek van de Raad van State (Belgie) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 2001/42/EG - Beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's - Besluit - Vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-netwerk, overeenkomstig richtlijn 92/43/EEG - Begrip ,plannen en programma's' - Verplichting om een milieubeoordeling uit te voeren.#Zaak C-321/18.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:EU:C:2019:484
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 12-06-2019, C-43/18
CiteertitelAB 2020/62
SamenvattingVaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen alsmede van bepaalde preventieve maatregelen
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 juni 2019.#Compagnie d'entreprises CFE SA tegen Brussels Hoofdstedelijk Gewest.#Prejudici?le verwijzing - Milieu - Richtlijn 2001/42/EG - Beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's - Besluit - Aanwijzing van een specialebeschermingszone overeenkomstig richtlijn 92/43/EEG - Vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen alsmede van bepaalde preventieve maatregelen - Begrip ,plannen en programma's' - Verplichting om een milieubeoordeling uit te voeren.#Zaak C-43/18.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:EU:C:2019:483
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-12-2019
CiteertitelAB 2020/63
SamenvattingWob, weigeringsgronden
Samenvatting (Bron)Bij tussenuitspraak van 4 september 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3047, heeft de Afdeling de minister opgedragen om binnen acht weken na verzending van de tussenuitspraak het daarin omschreven gebrek in het besluit van de minister van 10 oktober 2017 te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 18-12-2019
CiteertitelAB 2020/64
SamenvattingHet college heeft bezwaarschrift buiten de termijn ingediend. In geschil is onder meer of het college verschoonbaar te laat bezwaar heeft gemaakt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 september 2017 heeft de minister de geldigheidsduur van de aan Vermilion Energy Netherlands B.V. verleende opsporingsvergunning koolwaterstoffen Lemsterland verlengd tot 1 juli 2025.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 06-11-2019
CiteertitelAB 2020/65
SamenvattingWeigering exploitatievergunning coffeeshop op grond van Wet bibob
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 januari 2017 heeft de burgemeester van Doetinchem een aanvraag van [appellant] om een exploitatievergunning voor de [coffeeshop] afgewezen. Eerder heeft de burgemeester op 11 december 2014 aan [appellant] voor de periode tot 1 januari 2016 een exploitatievergunning verleend voor de exploitatie van [coffeeshop] aan de [locatie] in Doetinchem. Op 15 september 2015 heeft [appellant] verzocht om een vergunning voor de exploitatie van de coffeeshop. De burgemeester heeft deze aanvraag op grond van de Wet bibob afgewezen. De burgemeester stelt zich op het standpunt dat er een ernstig gevaar bestaat dat de gevraagde exploitatievergunning mede zal worden gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten of om strafbare feiten te plegen.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3732
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-07-2019
CiteertitelAB 2020/66
SamenvattingEducatieve Maatregel Alcohol. CBR mag in beginsel uitgaan van juistheid van een op ambtseed of ambtsbelofte opgemaakt proces-verbaal.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 december 2017 heeft het CBR een Educatieve Maatregel Alcohol (hierna: EMA) opgelegd aan [appellant].
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 13-03-2019
CiteertitelAB 2020/67
SamenvattingWijziging tenaamstellingen door Kansspelautoriteit
Samenvatting (Bron)Op 1 april 2016 heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: KSA) de tenaamstelling van de eerder aan Stichting de Nationale Sporttotalisator verleende vergunning Sportprijsvragen en Lotto 2015/2016 gewijzigd. Op diezelfde datum heeft KSA de tenaamstelling van de eerder aan diezelfde stichting verleende vergunning Instantloterij 2015/2016 gewijzigd. Ten slotte heeft KSA, eveneens op 1 april 2016, de tenaamstelling van de eerder aan Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij verleende beschikking Staatsloterij gewijzigd.
AnnotatorA. Drahmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:774
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 09-01-2020
CiteertitelAB 2020/68
SamenvattingAppellant kan geen rechten kan ontlenen aan een regeling voor toegenomen arbeidsongeschiktheid.
Samenvatting (Bron)Met juistheid heeft de rechtbank, onder verwijzing naar het toetsingskader in rechtspraak van de Raad, overwogen dat het Uwv terecht heeft vastgesteld dat de door appellant ingediende medische informatie niet ziet op zijn gezondheidstoestand rond het zeventiende en achttiende jaar. De verzekeringsarts bezwaar en beroep heeft overtuigend gemotiveerd dat indien en voor zover rond de periode in geding sprake was van vroege symptomen van schizofrenie (prodromen), hiermee destijds rekening is gehouden bij het opstellen van de FML van 8 februari 2010. De verzekeringsarts bezwaar en beroep wordt ook gevolgd in zijn standpunt dat de in hoger beroep ingediende medische informatie evenmin twijfel oproept aan de juistheid van de medische beoordeling in 2010. Het Uwv is ook terecht gevolgd in het standpunt dat appellant geen rechten kan ontlenen aan een regeling voor toegenomen arbeidsongeschiktheid. Bewijsrisico laattijdige aanvraag.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 12-12-2019
CiteertitelAB 2020/69
SamenvattingArbeidsdeskundige heeft bij berekening van het te verwachten ziekteverzuim onvoldoende gemotiveerd dat bij kleine insulten uitgegaan moet worden van een uitval van vijftien minuten per aanval en dat het te verwachten ziekteverzuim dientengevolge gesteld moet worden op 17,76%.
Samenvatting (Bron)Deze uitspraak is gerectificeerd met ECLI:NL:CRVB:2020:400. De gerectificeerde tekst is opgenomen in ECLI:NL:CRVB:2019:4358, onderstaande tekst is niet meer geldig.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:4031
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 01-05-2018
CiteertitelAB 2020/70
SamenvattingPeildatum per wanneer moet zijn voldaan aan voorwaarden Garantstellingsovereenkomst inzake rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven van de onderneming waaraan financiering wordt verstrekt
Samenvatting (Bron)Vervolg op tussenuitspraak van 6 oktober 2016 ECLI:NL:CBB:2016:317. Partijen zijn het erover eens dat appellante op 2 juli 2015 de overeenkomst heeft overgelegd als bedoeld in artikel 4, derde lid, van de tussen hen gesloten Garantstellingsovereenkomst. Het College is van oordeel dat 2 juli 2015 hiermee ook de peildatum is per wanneer moet zijn voldaan aan de in artikel 3 van de Garantstellingsovereenkomst genoemde voorwaarden, waaronder de voorwaarde onder a, dat de rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven van de onderneming waaran financiering wordt verstrekt bevredigend zijn. Het standpunt van verweerder dat ook feiten en omstandiheden die zich na 2 juli 2015 hebben voorgedaan, waaronder op 22 september 2015 het faillissement van de onderneming waaraan de financiering is verstrekt, kunnen worden meegenomen bij de beoordeling van de rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven van die onderneming volgt het College derhalve niet.
AnnotatorJ.R. van Angeren
UitspraakECLI:NL:CBB:2018:237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24-12-2019
CiteertitelAB 2020/71
SamenvattingVerzending aanslagen via de Berichtenbox van MijnOverheid
Samenvatting (Bron)Aanmaningskosten. Verzending aanslagen via de Berichtenbox van MijnOverheid. Belanghebbende was strikt juridisch bezien erop gewezen dat hij een opeisbare betalingsverplichting had, maar feitelijk bezien was dat niet het geval (geen notificatie e-mails, niet ingelogd in periode tussen verzending aanslagen en aanmaning). Het in rekening brengen van aanmaningskosten strookt in het onderhavige geval niet met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:11011
Artikel aanvragenVia Praktizijn