Journaal bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Journaal bestuursrecht
Datum 10-05-2005
Aflevering 9
TitelVergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten
CiteertitelJBa 2005/128
SamenvattingArt. 7:15, lid 2 Awb bepaalt dat de kosten die een belanghebbende in verband met de behandeling van een bezwaarschrift redelijkerwijs heeft moeten maken, uitsluitend door het bestuursorgaan worden vergoed op verzoek van de belanghebbende, voorzover het bestreden besluit wordt herroepen wegens een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid. Het criterium om voor een kostenvergoeding in aanmerking te komen is zo geformuleerd, dat in bezwaarschriftprocedures slechts zelden recht blijkt te bestaan op een vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten. In vijf tot tien procent van de bezwaarschriften wordt om een kostenvergoeding gevraagd.
Auteur(s)M.J. Tunnissen
Pagina130-133
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200405522/1
CiteertitelJBa 2005/129
SamenvattingBestuursorgaan. B-orgaan. Besluit.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2002 heeft de Commissie van Uitvoering (hierna: de CvU) van de Medisch Specialisten Registratie Commissie (hierna: de MSRC) van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (hierna: de KNMG) besloten dat appellant niet in aanmerking komt voor herregistratie als internist, zodat de inschrijving van appellant in het register van het specialisme inwendige geneeskunde wordt doorgehaald. Bij brief van 26 juni 2002 heeft de MSRC voornoemd besluit aan appellant kenbaar gemaakt.
Pagina134-134
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200404738/2
CiteertitelJBa 2005/130
SamenvattingBelanghebbende. Afstandscriterium.

(Stichting Milieufederatie Limburg en appellanten tegen GS Limburg).
Pagina134-134
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-04-2005, 200408043/1
CiteertitelJBa 2005/131
SamenvattingBelanghebbende. Uitwerkingsplan. Zicht- en nabijheidscriterium.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2004 heeft het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk het uitwerkingsplan "Schansweg 24d en 24e" vastgesteld.
Pagina134-135
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4726
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200407650/1
CiteertitelJBa 2005/132
SamenvattingBesluit. Rechtsoordeel.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 2 april 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Beuningen (hierna: het college) naar aanleiding van een verzoek van appellant het standpunt ingenomen dat de carport op het perceel [locatie] te [plaats] (hierna: het perceel) voldoet aan artikel 43 van de Woningwet.
Pagina135-135
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-04-2005, 200403907/1
CiteertitelJBa 2005/133
SamenvattingBesluit. Bevoegdheid bestuursrechter.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 oktober 2001 heeft het waarnemend hoofd van de afdeling Ouderbijdragen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (hierna: LBIO) geweigerd de door appellant ingevolge de Wet op de jeugdhulpverlening (hierna: WJHV) verschuldigde bijdrage buiten invordering te stellen.
Pagina135-135
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4748
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200405021/1
CiteertitelJBa 2005/134
SamenvattingVoorbereiding. Zorgvuldigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 april 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Muiden (hierna: het college) aan [vergunninghouder], voorzover hier van belang, op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening van de gemeente Muiden (hierna: de bouwverordening), een sloopvergunning verleend voor het slopen van een voormalig winkelpand (hierna: het winkelpand), staand op het perceel, kadastraal gemeente Muiden, sectie [], nummer [], plaatselijk bekend [locatie] te Muiden.
Pagina135-135
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200404319/2
CiteertitelJBa 2005/135
SamenvattingBekendmaking. Terinzagelegging. Art. 13 Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen.
Pagina136-136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200407787/1
CiteertitelJBa 2005/136
SamenvattingTerinzagelegging. Kennisgeving. Bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 december 2003 heeft de stadsdeelraad van het stadsdeel Zuider-Amstel, op voorstel van het dagelijks bestuur van 9 september 2003, het bestemmingsplan "Rivierenbuurt-Zuid" vastgesteld.
Pagina136-136
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200406874/1
CiteertitelJBa 2005/137
SamenvattingBekendmaking besluit. Rechtsmiddelenvoorlichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 januari 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van IJsselstein (hierna: het college) [verzoeker] met ingang van 8 januari 2000 aangemerkt als rechthebbende van het eigen graf letter [], nummer [], op de gemeentelijke begraafplaats de Hoge Akker aan de Noord IJsseldijk te IJsselstein (hierna: het graf).
Pagina136-136
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4254
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200407552/1
CiteertitelJBa 2005/138
SamenvattingHandhavingsverzoek. Overtreding van zeer geringe aard.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 oktober 2000 heeft appellant (hierna: het college) geweigerd handhavend op te treden tegen uitgevoerde bouwwerkzaamheden aan het tuinhuis op het perceel [locatie] te [locatie], zodanig dat de oorspronkelijke toestand wordt hersteld.
Pagina136-137
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200407466/1
CiteertitelJBa 2005/139
SamenvattingDwangsom. Concreet zicht op legalisatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lingewaal (hierna: het college) appellant gelast, onder oplegging van een dwangsom, een tijdelijke woonunit op het perceel [locatie] te [plaats] binnen zes weken na verzending van het besluit te verwijderen.
Pagina137-137
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-04-2005, 200407568/1
CiteertitelJBa 2005/140
SamenvattingDwangsom. Bijzondere omstandigheden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2002 heeft het college van burgemeester en wethouders van Barneveld (hierna: het college) appellant onder oplegging van een dwangsom gelast om de zonder bouwvergunning opgerichte paardenstal/schuur vr 15 januari 2003 in zijn geheel van het perceel [locatie], kadastraal bekend gemeente [plaats], sectie [], nummer [] te [plaats] (hierna: het perceel), te verwijderen.
Pagina137-137
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 20-04-2005, 200406420/1
CiteertitelJBa 2005/141
SamenvattingTermijnoverschrijding. Bezwaarschrift tijdig ingediend.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 november 2002 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) het verzoek van appellante om subsidie voor het project "Noord-Sloterdijklijn Amsterdam" afgewezen.
Pagina138-138
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Breda, 30-03-2005, 05 / 487 WRO
CiteertitelJBa 2005/142
SamenvattingRechtstreeks beroep. Geschikte zaak.
Samenvatting (Bron)Afgewezen prorogatie door de rechtbank. Verweerder heeft bewilligd in verzoek om krachtens art. 7:1a, 1e lid, van de Awb. in afwijking van art. 7:1 Awb. in te stemmen met rechtstreeks beroep bij administratieve rechter. Standpunt verweerder nog onvoldoende duidelijk en meningsverschil tussen partijen ten tijde van bestreden besluit niet zo evident dat verwacht kon worden dat heroverweging niet kan leiden tot een andere opvatting. Daarbij acht de rechtbank van belang dat bij heroverweging ook bezien moet worden of een eerder gemaakte keuze ook uit bestuurlijk en politiek oogpunt nog steeds wenselijk is. De rechtbank sluit daarom het onderzoek cf. art. 8:54a van de Awb. wegens kennelijk ten onrechte instemmen door bestuursorgaan met rechtstreeks beroep en draagt verweerder op het beroep als bezwaar te behandelen.
Pagina138-138
UitspraakECLI:NL:RBBRE:2005:AT4492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank 's-Gravenhage, 07-04-2005, AWB 04/3506 BESLU
CiteertitelJBa 2005/143
SamenvattingHeroverweging. Gedoogbesluit. Gezag van gewijsde.
Samenvatting (Bron)[...] Bij besluit van 24 juli 2001 heeft verweerder eiser medegedeeld dat I. de recreatie-inrichting met ingang van 1 augustus 2001 voor een periode van negen maanden zal worden gesloten, en II. de gedoogbeschikking van 18 oktober 1995 voor de verkoop van softdrugs in de recreatie-inrichting wordt ingetrokken. Tegen dit besluit heeft eiser bij brief van 30 juli 2001 een bezwaarschrift bij verweerder ingediend. Bij besluit van 21 maart 2002 heeft verweerder, overeenkomstig het advies van de Adviescommissie, de bezwaren van eiser ongegrond verklaard. Tegen dit besluit heeft eiser bij brief van 25 april 2002 beroep ingesteld. [...] RECHT DOENDE: 1. verklaart het beroep gegrond; 2. vernietigt het besluit van 14 juli 2004 en draagt verweerder op een nieuw besluit te nemen met inachtneming van deze uitspraak; [...]
Pagina138-139
UitspraakECLI:NL:RBSGR:2005:AT4463
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-04-2005, 200408725/1
CiteertitelJBa 2005/144
SamenvattingKostenveroordeling. Deskundige.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 januari 2004, kenmerk DGWM/2003/17195, heeft verweerder aan appellante een last onder dwangsom als geregeld in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht opgelegd. De dwangsom is vastgesteld op 10.000 per keer dat het voorschrift P.1, verbonden aan de bij besluit van 14 juli 1994 krachtens de Afvalstoffenwet verleende vergunning voor haar inrichting op het adres [locatie] te [plaats], wordt overtreden. Het maximum waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd is vastgesteld op 200.000.
Pagina139-139
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4704
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-04-2005, 200406319/1
CiteertitelJBa 2005/145
SamenvattingVernietiging. Zelf in de zaak voorzien.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2002 heeft appellant een verzoek van [verzoeker] om vergoeding van schade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) afgewezen en aan hem de mogelijkheid gegeven om de oorspronkelijke bouwmogelijkheid op het perceel [locatie], zoals neergelegd in het bestemmingsplan "Plan Westdorp 1960", te herstellen door een bouwplan in te dienen binnen 2 jaar nadat dit besluit onherroepelijk is geworden. Appellant heeft daarbij voorts bepaald dat [verzoeker] na het herstel van de oorspronkelijke planologische situatie gedurende 3 jaar de mogelijkheid heeft om de ontstane bouwmogelijkheid te benutten, en dat de kosten van de planologische wijziging ten laste van de gemeente komen.
Pagina139-139
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AT4747
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVerschenen
CiteertitelJBa 2005/
SamenvattingMilieubeleid 2002-2006. Brief staatssecretaris over het Besluit luchtkwaliteit. (..)
Pagina142-142
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAgenda
CiteertitelJBa 2005/
Pagina141-141
Artikel aanvragenVia Praktizijn