AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 21-02-2020
Aflevering 8
RubriekEHRM
TitelEHRM, 06-06-2019, 47342/14
CiteertitelAB 2020/72
SamenvattingNe bis in idem. Violation de l'article 4 du Protocole n° 7 - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois-{général} (Article 4 du Protocole n° 7 - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois)
AnnotatorT. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
UitspraakECLI:CE:ECHR:2019:0606JUD004734214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-12-2019
CiteertitelAB 2020/73
SamenvattingWob. Openbaarmaking documenten asbestsanering
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2017 heeft de minister het verzoek van [appellant] om openbaarmaking van stukken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) (hierna: Wob-verzoek) afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 11-12-2019
CiteertitelAB 2020/74
SamenvattingBezwaar tegen verwijdering fiets. Met het aanbrengen van de sticker heeft het college het besluit op een andere geschikte wijze als bedoeld in artikel 3:41, tweede lid, van de Awb bekendgemaakt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 november 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan [wederpartij] een last onder bestuursdwang opgelegd. Op 6 november 2017 heeft een handhaver van de gemeente op de fiets van [wederpartij] een sticker aangebracht met de tekst gemeente Amsterdam' verwijdering vindt plaats op grond van art. 4:27 APV (hinder, staat van de fiets, overschrijding parkeerduur of in verband met evenement of de uitvoering van werkzaamheden)', op website staat hoe u verwijdering kunt voorkomen' stickerdatum 6/11/2017, wordt verwijderd v.a. 20/11/17'. Op 19 december 2017 is de fiets verwijderd. [wederpartij] heeft dit zien gebeuren. Op 28 december 2017 heeft [wederpartij] zijn fiets opgehaald bij het fietsdepot, waarbij hij een formulier met de titel "kennisgeving besluit", met daarbij een foto van de sticker met als datum 6 november 2017, en een formulier met de titel "constateringsformulier" heeft gekregen. Hij heeft bezwaar gemaakt tegen de verwijdering van zijn fiets.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4152
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 21-08-2019
CiteertitelAB 2020/75
SamenvattingBibob. Bij beoordeling van mate van gevaar mogen feiten en omstandigheden worden betrokken die erop wijzen of redelijkerwijs doen vermoeden dat betrokkene in relatie staat tot strafbare feiten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 januari 2018 heeft de burgemeester besloten de aanvraag voor een Drank- en Horecavergunning en een vergunning voor de exploitatie van het [restaurant] aan de [locatie 1] te weigeren op grond van artikel 3, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet bibob) in samenhang met artikel 27, derde lid, van de Drank- en Horecawet (hierna: Dhw) en met artikel 2:28, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Rijssen-Holten (hierna: APV).
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 22-05-2019
CiteertitelAB 2020/76
SamenvattingBibob. Ernstig gevaar dat aangevraagde vergunning mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2015 heeft de burgemeester de aanvraag van [wederpartij] voor een exploitatievergunning voor niet-alcoholverstrekkende horeca aan de [locatie 1] te Eindhoven afgewezen.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1644
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 03-12-2019
CiteertitelAB 2020/77
SamenvattingBijstand. Onroerend goed in buitenland.
Samenvatting (Bron)Intrekking en terugvordering. Onroerend goed in buitenland. Recht niet vast te stellen. Afwijzing aanvraag. Geen sprake van gewijzigde omstandigheden.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
LinkVolledige tekst annotatie (Schulinck.nl)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:3844
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 24-07-2019
CiteertitelAB 2020/78
SamenvattingWajong. Schending beginsel equality of arms?
Samenvatting (Bron)In dit geval beoordeling aan de hand van de criteria van artikel 1a:1, eerste lid, Wajong en artikel 1a:1, tweede lid Wajong. Zorgvuldig medisch onderzoek. Van een schending van het beginsel van equality of arms is geen sprake, zodat geen aanleiding voor benoemen deskundige. Geen medische informatie voorhanden die steun biedt voor de stelling van appellant dat hij rond zijn achttiende verjaardag beperkingen ondervond als gevolg van ziekte of gebrek. Bij laattijdige aanvraag ligt de bewijslast en dus ook het bewijsrisico bij de aanvrager.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:2565
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 13-06-2019
CiteertitelAB 2020/79
SamenvattingWIA. Belastbaarheid appellant vindt onvoldoende grondslag in aanwezige medische informatie.
Samenvatting (Bron)De conclusie die verzekeringsarts Bienvenu eind 2015 heeft getrokken, dat appellant conform de FML van 30 december 2015 belastbaar is te achten, alsmede de bevestiging van deze conclusie door de verzekeringsarts bezwaar en beroep, vinden onvoldoende grondslag in de aanwezige medische informatie. Er is geen informatie waaruit een meer rooskleurig beeld van de psychische klachten van appellant op de datum in geding, 1 februari 2016, naar voren komt dan het beeld uit 2012 en 2013, zoals dat is bevestigd met de gegevens uit maart en juli 2016. De verzekeringsarts beschikte niet over het rapport van psychiater Kühler uit 2013. Motiveringsgebrek. Tegen de door het Uwv te nemen nieuwe beslissing op het bezwaar kan slechts bij de Raad beroep worden ingesteld.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:2159
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Den Haag 18-06-2019
CiteertitelAB 2020/80
SamenvattingVerbod en ontbinding Satudarah
Samenvatting (Bron)Verbod en ontbinding vereniging (motorclub). Artikel art. 2:20BW en de vrijheid van vereniging als beschermd in artikel 8 Gw, 11 EVRM en 12 Handvest. Is het begrip openbare orde te onbepaald? Bewijslastverdeling strijd met de openbare orde.
AnnotatorJ.G. Brouwer , J. Koornstra
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2019:1451
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Midden-Nederland 23-07-2019
CiteertitelAB 2020/81
SamenvattingLagere subsidie dan verzocht. Mantel-Zorgacademie
Samenvatting (Bron)subsidievaststelling, korting, meldplicht, registratie 1:3, 6:13 en 4:46, tweede lid, aanhef en onder b, van de Awb, Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS In het primaire besluit heeft verweerder de subsidie voor eiseres lager vastgesteld dan waar zij om heeft verzocht. Reden voor de korting is dat eiseres bepaalde vooraf aangekondigde activiteiten niet heeft uitgevoerd en dat er activiteiten zijn uitgevoerd buiten de projectperiode. Ook is eiseres opgenomen in de interne departementale registratie voor ernstige onregelmatigheden bij subsidies. In beroep komt eiseres op tegen de korting en de opname in de registratie. De rechtbank overweegt dat eiseres niet in bezwaar is opgekomen tegen de registratie en dat artikel 6:13 van de Awb eraan in de weg staat om dit deel van het besluit alsnog bij het beroep te betrekken. Bovendien is opname in een register volgens vaste rechtspraak geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Verweerder heeft verder een korting mogen opleggen, omdat eiseres niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij heeft gemeld dat zij bepaalde activiteiten niet zou gaan uitvoeren. Zij heeft daarvan namelijk niet zoals voorgeschreven een schriftelijke melding gedaan. De bewijslast dat verweerder desondanks wist dat eiseres bepaalde activiteiten niet meer zou gaan uitvoeren ligt bij eiseres. Zij heeft onvoldoende bewijs aangedragen. Deze zaak is niet te vergelijken met een eerdere procedure van eiseres bij de rechtbank, waarbij haar ten onrechte onderbesteding is verweten. Hier gaat het om het niet uitvoeren van activiteiten en het vervolgens niet melden daarvan. Ook kan eiseres geen aanspraak maken op subsidie voor activiteiten die niet in de projectperiode zijn uitgevoerd. Het beroep slaagt niet.
AnnotatorM.J. Jacobs
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2019:3452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Oost-Brabant 19-08-2019
CiteertitelAB 2020/82
SamenvattingWnb. Intrekking onherroepelijke natuurvergunning voor houden gespeende biggen
Samenvatting (Bron)Intrekking onherroepelijke natuurvergunning voor inrichting nabij Kampina. In 2013 is een natuurvergunning verleend voor het houden van 19.008 gespeende biggen nabij het Natura 2000 gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen. Van deze vergunning is (nog) geen gebruik gemaakt. Milieuverenigingen hebben verzocht om intrekking van deze vergunning op basis van artikel 5.4 lid 1 en 2 van de Wet natuurbescherming. De rechtbank concludeert het volgende naar aanleiding van het beroep van de milieuverenigingen op artikel 5.4 lid 2 Wnb: De beoordeling van de gevolgen van de stikstofdepositie op het nabijgelegen Natura 2000 gebied in de natuurvergunning voldoet niet aan de eisen van artikel 6.3, derde lid, van de Habitatrichtlijn. Uitvoering van het project kan leiden tot significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen van de Kampina. GS heeft niet aangegeven dat deze gevolgen kunnen worden opgevangen door andere passende maatregelen. Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat GS in het bestreden besluit met een individuele passende beoordeling had moeten aantonen dat uitvoering van het project toch mogelijk is. De PAS-gebiedsanalyse kan niet als passende beoordeling dienen. Verder staat voor de rechtbank onvoldoende vast dat de natuurvergunning is verleend op een verkeerde ammoniakreductiefactor. GS heeft de stikstofemissies van de inrichting bij vergunningverlening echter niet goed in kaart gebracht. De rechtbank vernietigt het besluit op het bezwaar van de milieuverenigingen en schorst de weigering om de vergunning in te trekken. Verder verbiedt de rechtbank het gebruik van de natuurvergunning totdat er een nieuw besluit is genomen op het bezwaar van de milieuverenigingen.
AnnotatorR.H.W. Frins
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2019:4830
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht Gezondheidszorg
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 05-12-2019, c2018.010
CiteertitelAB 2020/83
SamenvattingKlacht tegen verzekeringsarts. Klager heeft verschillende malen een Wajong-uitkering aangevraagd. Die aanvraag is telkens afgewezen. Verweerder heeft met betrekking tot deze aanvragen driemaal een rapportage opgesteld. Klager verwijt verweerder met name dat hij de diagnose PTSS niet heeft erkend en dat hij een daarop betrekking hebbend deskundigenoordeel niet in zijn herbeoordeling heeft meegenomen. Het Regionaal Tuchtcollege heeft de klacht als kennelijk ongegrond afgewezen. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klager.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2019:291
Artikel aanvragenVia Praktizijn