TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 31-01-2020
Aflevering 1
RubriekColumn
TitelToezicht en handhaving: that’s the question
CiteertitelTRA 2020/1
SamenvattingWordt naleving het anker van de jaren twintig van de eenentwintigste eeuw?
Auteur(s)H.W.M.A. Staal
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelMobiele werknemers tussen wal en schip: hoe een brug te slaan?
CiteertitelTRA 2020/2
SamenvattingDe coördinatieverordening sociale zekerheid beoogt een volledig stelsel van conflictregels te geven, waardoor bepaald wordt welke socialezekerheidswetgeving aangewezen is. De verordening laat echter de verschillen tussen nationale stelsels bestaan. In sommige gevallen leidt de interactie van de verordening en de verschillen tussen de stelsels ertoe, dat mobiele werknemers geen uitkering krijgen, terwijl ze die in hun woonland wel zouden hebben gehad. Dit speelt bijvoorbeeld bij verschillen in wachttijden voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering tussen landen. In dit artikel wordt onderzocht welke oplossingen mogelijk zijn.
Auteur(s)G. Essers , F.J.L. Pennings
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelSociale zekerheid voor zelfstandigen: hoe regel je dat? Een blik over de grenzen
CiteertitelTRA 2020/3
SamenvattingIn Nederland is het socialezekerheidspakket voor zelfstandigen erg sober. Is dat systeem nog houdbaar op een moderne arbeidsmarkt waar steeds meer werkenden switchen tussen banen als zzp’er en werknemer of deze werkvormen willen combineren? Andere EU-landen blijken systemen te hebben ontwikkeld waardoor zelfstandigen voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en soms ook voor werkloosheid zijn verzekerd. In dit artikel schetsen we een aantal buitenlandse varianten en gaan we in op de lering die Nederland daaruit zou kunnen trekken.
Auteur(s)S. Klosse , S. Montebovi
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelOproepkracht in 2020: Wab gebeurt er nu?
CiteertitelTRA 2020/4
SamenvattingDe wetgever heeft aanleiding gezien om met de Wab de regeling van de oproepovereenkomst (art. 7:628a BW) aan te passen, onder meer door in de wet een definitie van de oproepovereenkomst op te nemen, de werkgever te verplichten een vaste arbeidsomvang aan te bieden en door een minimale oproeptermijn vast te stellen. Het overgangsrecht bij de Wab zorgt er bovendien voor dat de eerste gevolgen van de wijziging zich al in januari 2020 voordoen. De wijzigingen roepen een aantal belangrijke vragen op, die niet door de wetgever zijn beantwoord, maar voor de praktijk wel relevant zijn.
Auteur(s)J.P. Volk
LinkVolledige tekst wetsartikel (7:628a BW, wetten.overheid.nl)
LinkVolledige tekst artikel (stadhouders.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelHoge Raad 08-11-2019
CiteertitelTRA 2020/5
SamenvattingSlapend dienstverband
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Arbeidsrecht. 'Slapend dienstverband'. Is werkgever verplicht om na twee jaar arbeidsongeschiktheid van werknemer in te stemmen met voorstel om de arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van een vergoeding? Leent de maatstaf van HR 11 juli 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD1847 (Stoof/Mammoet) zich voor 'omgekeerde toepassing'? Verplichting op grond van art. 7:611 BW (goed werkgeverschap)? Invoering van de Wet compensatie transitievergoeding.
AnnotatorD.J. Buijs
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1734
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Arbeidsrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-11-2019
CiteertitelTRA 2020/6
SamenvattingGeen billijke vergoeding, geen sprake ernstige verwijtbaarheid aan zijde werkgever
Samenvatting (Bron)Arbeidszaak. Wwz. De samenwerking tussen partijen is volledig vastgelopen en daardoor duurzaam en ernstig ontwricht. Herplaatsing van de werknemer is onmogelijk gebleken. De arbeidsovereenkomst is terecht ontbonden door de kantonrechter. Voor een billijke vergoeding (artikel 7:671b lid 8 sub c BW) bestaat geen grond omdat geen sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever. De kantonrechter had anders geoordeeld. Dat oordeel houdt in hoger beroep geen stand. In de omstandigheden van deze zaak is er geen ruimte voor beoordeling van een op de artikelen 6:23 BW en 6:248 BW gebaseerde schadevordering (Baiijngs).
AnnotatorM.S.A. Vegter
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:9541
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Medezeggenschapsrecht
TitelRechtbank Rotterdam 06-11-2019
CiteertitelTRA 2020/7
SamenvattingUitleg artikel uit reglement OR
Samenvatting (Bron)artikel 36 WOR, uitleg artikel uit reglement OR, CAO-norm
AnnotatorI. Zaal
UitspraakECLI:NL:RBROT:2019:8649
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Europees arbeidsrecht
TitelHvJ EU 19-11-2019, C-609/17, C 610/17
CiteertitelTRA 2020/8
SamenvattingWerknemers die wegens ziekte arbeidsongeschikt zijn tijdens een tijdvak van jaarlijkse vakantie met behoud van loon
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 november 2019.#Terveys- ja sosiaalialan neuvotteluj?rjest? (TSN) ry tegen Hyvinvointialan liitto ry en Auto- ja Kuljetusalan Ty?ntekij?liitto AKT ry tegen Satamaoperaattorit ry.#Verzoeken van de ty?tuomioistuinom een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Sociale politiek - Artikel 153 VWEU - Minimumvoorschriften inzake de veiligheid en de gezondheid op het gebied van de organisatie van de arbeidstijd - Richtlijn 2003/88/EG - Artikel 7 - Recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon van ten minste vier weken - Artikel 15 - Nationale bepalingen en collectieve arbeidsovereenkomsten die gunstiger zijn voor de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers - Werknemers die wegens ziekte arbeidsongeschikt zijn tijdens een tijdvak van jaarlijkse vakantie met behoud van loon - Weigering om deze vakantie over te dragen wanneer het niet-overdragen de feitelijke duur van de jaarlijkse vakantie met behoud van loon niet verkort tot minder dan vier weken - Artikel 31, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Niet-toepasselijkheid bij het ontbreken van een situatie waarin het Unierecht ten uitvoer wordt gebracht in de zin van artikel 51, lid 1, van het Handvest van de grondrechten.#Gevoegde zaken C-609/17 en C-610/17.
AnnotatorA.P. van der Mei
UitspraakECLI:EU:C:2019:981
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Sociale Zekerheidsrecht
TitelCentrale Raad van Beroep 25-09-2019
CiteertitelTRA 2020/9
SamenvattingEerste arbeidsongeschiktheidsdag, ziekte van Parkinson
Samenvatting (Bron)De Raad onderschrijft het oordeel van de rechtbank en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen. Voor het aannemen van een eerdere eerste arbeidsongeschiktheidsdag is niet bepalend wanneer de met de ziekte van Parkinson samenhangende klachten zich voor het eerst bij appellant openbaarden, maar sinds wanneer appellant ten gevolge van die klachten niet meer in staat was tot het verrichten van zijn werkzaamheden in de voor hem normale omvang. Geen gegevens overgelegd waaruit noodzaak blijkt om wegens medische redenen minder uren te gaan werken.
AnnotatorP.S. Fluit
LinkVolledige tekst annotatie (stadhouders.nl)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:3066
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBoekbespreking
TitelOpvolgend werkgeverschap
CiteertitelTRA 2020/10
SamenvattingOpvolgend werkgeverschap is van grote invloed op de werknemersbescherming bij allerhande uitzendconstructies en bij werkgeverswissels als gevolg van bijvoorbeeld een bedrijfsovername, faillissement, aanbesteding (concessie) of overstap binnen een concern. De juridische consequenties van opvolgend werkgeverschap kunnen verstrekkend zijn, bijvoorbeeld voor de ontslagvolgorde bij bedrijfseconomisch ontslag, de hoogte van de transitievergoeding, de lengte van de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn en de toepasselijkheid van de ‘preventieve ontslagtoets’ door het UWV of de rechter. Dit onderzoek richt zich niet alleen op de criteria en juridische gevolgen van opvolgend werkgeverschap, maar ook op de grondslagen (de ratio) en de verhouding tot andere concepten binnen het algemeen vermogensrecht.
Auteur(s)R.A.A. Duk
LinkSamenvatting proefschrift (eur.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn