Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 16-03-2020
Aflevering 3
RubriekGastcolumn
TitelAndere Länder, andere Sitten... !. Veränderungssperre und Zurückstellung van aanvragen bouwvergunning in Duitsland
CiteertitelTBR 2020/30
SamenvattingIn deze gastcolumn gaan auteurs in op de mogelijkheden naar Duits recht voor gemeenten om sturend op te treden ten opzichte van vergunningaanvragen voor ontwikkelingen die zij geen goede ruimtelijke ontwikkeling acht.
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker , F.A.M. Hobma
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelTrekt de Spoedwet aanpak stikstof ontwikkelingen weer vlot?
CiteertitelTBR 2020/31
SamenvattingIn dit artikel gaat de auteur in op de Spoedwet aanpak stikstof en de wijzigingen van de Wet natuurbescherming als gevolg daarvan. Onder meer de reikwijdte van de vergunningplicht, en de wettelijke grondslagen voor een drempelwaarde en het stikstofregistratiesysteem komen aan de orde.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDue Diligence en het omgevingsrecht. Een tweeluik over de transactiepraktijk en het due diligence onderzoek binnen het omgevingsrecht: wordt het met de Omgevingswet eenvoudiger en beter?
CiteertitelTBR 2020/32
SamenvattingIn dit artikel wordt ingegaan op due diligence onderzoek in het omgevingsrecht en de wijze waarop dit onder de Omgevingswet zal plaatsvinden.
Auteur(s)E. Haverkamp
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
Titel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingsrecht. Verslag van de VBR jaarvergade- ring gehouden op 12 december 2019 te Den Haag
CiteertitelTBR 2020/33
SamenvattingDit verslag geeft de inleidingen en discussies tijdens de jaarvergadering van de Vereniging voor Bouwrecht, gehouden op 12 december 2019 te Den Haag, weer.
Auteur(s)J.C. Borman
LinkVolledige tekst artikel (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRVB-Handreiking Tegemoetkoming inschrijvingskosten. Naschrift bij Houweling en Tonino, ‘Inschrijfkosten gaan voor de baat uit. 2e Herziening Gids Propor- tionaliteit; baat het niet dan schaadt het niet’,
CiteertitelTBR 2020/34
SamenvattingB.T. Tonino en M.S. Houweling schreven in het februari-nummer van TBR over het onderwerp inschrijfkostenvergoedingen. De ‘Handreiking Tegemoetkoming inschrijvingskosten’ van het Rijksvastgoedbedrijf die kort daarna verscheen geeft de auteurs aanleiding tot een naschrift op dit artikel.
Auteur(s)M.S. Houweling , B.T. Tonino
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 29-01-2020
CiteertitelTBR 2020/35
SamenvattingBelanghebbendheid appellant zonder zakelijk recht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 november 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Kom Woudrichem-Oudendijk Postweide 2017" vastgesteld.
AnnotatorT. Groot
LinkVolledige tekst annotatie (Stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:300
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 29-01-2020
CiteertitelTBR 2020/36
SamenvattingBestemmingsplan ’s-Hertogenbosch
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juli 2018 heeft de raad van de gemeente 's-Hertogenbosch het bestemmingsplan "Kom Nuland" vastgesteld. Het plan voorziet in een actuele planologische regeling voor de bebouwde kom van Nuland. Het plan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Wel zijn voor bepaalde gronden de planregels en de verbeelding aangepast. Dit geldt onder andere voor de gronden aan de [locatie] en de Zandstraat (ongenummerd). [appellant sub 1] is eigenaar van de woning aan de [locatie]. [appellant sub 1] verhuurt de woning. De woning ligt op een groenstrook tussen de Rijksweg en de rijksweg A59, aan de rand van de bebouwde kom van Nuland. [appellant sub 1] kan zich niet met het plan verenigen, omdat volgens hem ten onrechte de bestemming "Groen" en de functieaanduiding "specifieke vorm van wonen - persoonsgebonden overgangsrecht" aan zijn perceel zijn toegekend.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State 04-12-2019
CiteertitelTBR 2020/37
SamenvattingPlanschade tijdelijk planologisch voordeel
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juli 2017 heeft het college een verzoek van [wederpartij] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorB.S. ten Kate
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4086
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Grondbeleid
TitelRaad van State 18-12-2019
CiteertitelTBR 2020/38
SamenvattingGedoogplicht bij windturbines
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 september 2018 heeft de minister op een verzoek daartoe van Windpark Zeewolde B.V., gevestigd te Zeewolde, krachtens artikel 2, vijfde lid, van de Belemmeringenwet Privaatrecht (hierna: de BP) Spiegelhout, [appellant sub 2] en Stichting de Alliantie de plicht opgelegd tot het gedogen van de aanleg en instandhouding van acht windturbines met bijkomende werken op een aantal percelen in de gemeente Zeewolde waarvan Spiegelhout, [appellant sub 2] en Stichting de Alliantie rechthebbenden zijn. In deze zaak is een aantal agrarische percelen aan de orde van twee eigenaren, Spiegelhout en Stichting de Alliantie, en één pachter, [appellant sub 2]. Op deze percelen zijn windturbines planologisch mogelijk die behoren tot het Windpark Zeewolde. Het besluit van 26 september 2018 legt aan Spiegelhout, Stichting de Alliantie en [appellant sub 2] de plicht op om te gedogen dat op de desbetreffende percelen de windturbines met bijkomende werken, worden aangelegd en in stand gehouden.
AnnotatorJ.A.M.A. Sluysmans
LinkVolledige tekst annotatie (feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4326
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 17-06-2019, 36.378
CiteertitelTBR 2020/39
SamenvattingVerkeerde partij in arbitrage betrokken, geen vereenzelviging
AnnotatorL.A. Burgersdijk
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelHvJ EU 03-10-2019, C-285/18
CiteertitelTBR 2020/40
SamenvattingPubliek-publieke samenwerking
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 3 oktober 2019.#Kauno miesto savivaldybe en Kauno miesto savivaldybes administracija tegen UAB ,,Irgita" en UAB ,,Kauno svara".#Prejudiciele verwijzing - Overheidsopdrachten - Richtlijn 2014/24/EU - Artikel 12, lid 1 - Toepassing ratione temporis - Vrijheid van de lidstaten om de wijze van dienstverlening te kiezen - Grenzen - Overheidsopdrachten die het voorwerp van een zogeheten inhousegunning vormen - Inhousetransactie - Overlapping van een overheidsopdracht en een inhousetransactie.#Zaak C-285/18.
AnnotatorW.A. Janssen
UitspraakECLI:EU:C:2019:829
Artikel aanvragenVia Praktizijn