Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 12-05-2005
Aflevering 4
TitelKritiek Rekenkamer op bodemsaneringsoperatie
CiteertitelM en R 2005/4, nr.
SamenvattingOnlangs heeft de Algemene Rekenkamer onderzoek verricht naar het bodemsaneringsbeleid van de Minister van VROM. Onderzocht is in hoeverre dit beleid waarborgt dat de bodemsaneringsoperatie binnen de vastgestelde tijd tegen zo gering mogelijke kosten met de gewenste kwaliteit wordt verwezenlijkt. (..)
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina201-201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelSoortbescherming Flora- en faunawet
CiteertitelM en R 2005/4, nr.
SamenvattingDe soortenbescherming heeft de afgelopen jaren voor commotie gezorgd. Diverse ruimtelijke ingrepen liepen vertraging op omdat niet was onderzocht of ter plaatse dieren of planten van beschermde soorten aanwezig waren en zo ja, of een uitzondering op de verbodsbepalingen kon worden gemaakt. Er was ook klein leed. Een broedende mus in een dakgoot leidde tot vertraging van een verbouwing en tot Kamervragen. Met een recente wijziging van het Besluit tot vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (Vrijstellingsbesluit) is beoogd deze "ruwe randjes" bij te schaven. In dit artikel wordt de stand van zaken besproken.
Auteur(s)H.E. Woldendorp
Pagina202-212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelBrussel heeft over definitie afvalstoffenbegrip niets te zeggen
CiteertitelM en R 2005/4, nr.
SamenvattingOnlangs is op initiatief van de Europese Commissie een debat gevoerd over de definitie van het begrip afvalstof uit de Europese afvalstoffenrichtlijn. Op basis van de uitkomsten van dit debat zal door de Commissie onder meer worden bezien of moet worden overgegaan tot aanpassing van deze uit 1975 daterende definitie. In 2005 zal de Commissie hierover een standpunt innemen. In deze bijdrage zal worden betoogd dat aanpassing van de afvalstoffendefinitie niet nodig, niet wenselijk en gelet op het internationale afvalstoffenrecht juridisch ook niet mogelijk is.
Auteur(s)J.R.C. Tieman
Pagina213-216
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWaarborgen in het milieurecht
CiteertitelM en R 2005/4, nr.
SamenvattingActuele ontwikkelingen in besluitvormingsprocedures en rechtsbescherming. Verslag van de VMR-studiemiddag op 1 maart 2005.
Auteur(s)F.A. de Lange
Pagina217-219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200405894/1
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 31K
SamenvattingManege met grondwallen, waarin afvalstoffen (eenmalig) zijn toegepast, is geen inrichting voor het op of in de bodem brengen van afvalstoffen.

(B&W Roggel en Neer tegen GS Limburg).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2003, kenmerk 2003/57672, heeft verweerder zich onbevoegd verklaard ten aanzien van een verzoek van appellant om toepassing van bestuursdwang ten aanzien van het opslaan van afvalstoffen op het terrein van manege De Leistert, gelegen aan de Leistertweg 2 te Roggel. Daarbij heeft verweerder het verzoek met toepassing van artikel 2:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht doorgezonden naar appellant.
Pagina230-230
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5518
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200400323/1
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 32K
SamenvattingVernietiging goedkeuringsbesluit; luchtkwaliteit.

(Fortis Vastgoed BV tegen GS Noord-Holland).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 mei 2003 heeft de gemeenteraad van Amsterdam, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2003, het bestemmingsplan "Stationseiland" vastgesteld.
Pagina230-230
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5492
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200403391/1
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 33K
SamenvattingOntheffing voor het vangen en doden van vossen te ruim.

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 februari 2003 heeft appellant, met toepassing van artikel 67 van de Flora- en faunawet (hierna: de Ffw), als categorie personen die, ter voorkoming van schade aan flora en fauna, de stand van de vos mogen beperken aangewezen alle jachthouders, op de gronden waarvan zij jachthouder zijn.
Pagina230-230
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5527
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam, 04-11-2004, 13/086172-03
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 34K
SamenvattingOormerken is dierenmishandeling; ontslag van rechtsvervolging.

Samenvatting (Bron)De mevrouw die in Amstelveen runderen, varkens en schapen heeft gehouden zonder de dieren te oormerken is door de economische politierechter ontslagen van alle rechtsvervolging. De verdachte is niet strafbbaar omdat zij zich door het wettelijk verbod van dierenmishandeling terecht heeft laten weerhouden om te voldoen aan haar oormerkplicht. De plicht om geen dierenmishandeling te plegen is gegoten in de vorm van een wet in formele zin, de oormerkplicht in die van een regeling van een lagere rangorde. Verdachte heeft dus de juridisch zwaarste plicht het zwaarst laten wegen.
Pagina230-231
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2004:AR5196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 03-12-2004, 20.000203.04
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 35K
SamenvattingOpgehaalde kleding is afvalstof.
Samenvatting (Bron)Het hof is van oordeel dat bij de beoordeling of er sprake is van een afvalstof acht moet worden geslagen op alle omstandigheden, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met de doelstelling van de richtlijn 75/442/EEG (Kaderrichtlijn). Er moet in dit verband gewaakt worden dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de doeltreffendheid van deze richtlijn. Het begrip afvalstof dient dan ook niet restrictief te worden uitgelegd en bepalend is of er sprake is van een zich ontdoen van een stof. Uit het onderzoek ter terechtzitting is vast komen te staan dat door particulieren (op verzoek van verdachte) kleding en ander textiel, die kennelijk niet (meer) voor eigen gebruik bestemd waren, in een plastic zak aan de straat zijn gezet. Uit die feiten en omstandigheden leidt het hof af dat deze particulieren zich hebben ontdaan van afvalstoffen.
Pagina231-231
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2004:AR6976
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zutphen, 07-02-2005, 06/037453-04
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 36K
SamenvattingVerbranden afvalstoffen; terugwerkende kracht ontheffing.
Samenvatting (Bron)Verdachte ontslagen van alle rechtsvervolging wegens het ontbreken van de wederrechtelijkheid. Op de dag van het verbranden van het afval is een ontheffing gegeven zonder verdere beperkingen in de tijd waarop deze is ingegaan.
Pagina231-231
UitspraakECLI:NL:RBZUT:2005:AS5551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200403673/1
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 37K
SamenvattingVervangingsbevoegdheid.

(GS Limburg tegen Ministerie VROM).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 augustus 2002 heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de Minister) het besluit van het college van gedeputeerde staten van de provincie Limburg (hierna: gedeputeerde staten) van 2 juli 2002 tot verlening van een verklaring van geen bezwaar voor het oprichten van een manege en een dierenartsenpraktijk ten behoeve van WIFRAMA BV en ruiterclub "De Maasruiters op het perceel Keizersbaan, ongenummerd, te Kessel (hierna: het perceel), wegens kennelijke strijd met het nationaal ruimtelijk beleid vervangen door een weigering van de verklaring van geen bezwaar.
Pagina231-231
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-02-2005, 200406308/1
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 38K
SamenvattingBelanghebbende; collectief belang.

(Stichting 'Milieugroep Roermond' tegen B&W Roermond).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 maart 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Roermond (hierna: het college) een lichte bouwvergunning verleend voor de bouw van een hekwerk ten behoeve van een reeds gerealiseerde skatebaan op een perceel aan de Burgemeester Geuljanslaan te Roermond, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie C, nummer 5508.
Pagina232-232
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS4711
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200305972/1
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 39K
SamenvattingBelanghebbende, Europees recht, procesbelang.

(Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee e.a. tegen Minister van LNV).

Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 oktober 2002, gewijzigd bij besluit van 14 november 2002, heeft verweerder aan de CoŲperatieve Producentenorganisatie Nederlandse Kokkelvisserij U.A. (hierna: de Producentenorganisatie) onder voorwaarden vergunning verleend als bedoeld in artikel 12 van de Natuurbeschermingswet voor het mechanisch vissen van kokkels in de Waddenzee.
Pagina232-232
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5513
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200404951/1
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 40K
SamenvattingBelanghebbende, toevertrouwd belang, partij, vrijstelling, verklaring van geen bezwaar.

(Vereniging Natuurbehoud & Milieubeheer tegen B&W Sint Oedenrode).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 november 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode (hierna: het college) aan [vergunninghouder] met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: de WRO) vrijstelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 1997" en bouwvergunning verleend voor het realiseren van een bedrijfsgebouw op het perceel [locatie], kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode, sectie [], nr. [] (hierna: het perceel).
Pagina232-232
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 09-02-2005, 200301235/1
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 41K
SamenvattingEuropees recht, onderzoek.

(Nederlandsche Vereniging Bescherming Vogels tegen Minister van LNV).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 april 2002 heeft verweerder aan de CoŲperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur U.A. (hierna: de Producentenorganisatie) op grond van artikel 12 van de Natuurbeschermingswet voor het voorjaar van 2002 vergunning verleend voor het opvissen van mosselzaad, halfwas- en maatse mosselen in het sublitoraal van de Westelijke Waddenzee.
Pagina232-232
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS5526
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-02-2005, 200403595/1
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 42K
SamenvattingGoede ruimtelijke onderbouwing, beleid, streekplan, verklaring van geen bezwaar, afwijkingsbevoegdheid.

(Stichting Brabantse Milieufederatie tegen B&W Breda).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 juni 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders van Breda (hierna: het college) aan appellante sub 1 vrijstelling van de voorschriften van het vigerende bestemmingsplan als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hierna: WRO) verleend ten behoeve van het aanleggen van een golfbaan ten noorden van de Landzichtweg in Teteringen in het gebied Om den Haenen.
Pagina233-233
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS6225
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 18-01-2005, 01142/04 E
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 34
SamenvattingGeen strijd met bepaaldheidsgebod van art. 1 lid 1 Sr.
Samenvatting (Bron)Geen onverbindendheid van art. 15 Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten 1995 en art. 6 Regeling lekdichtheidsvoorschriften koelinstallaties 1997 wegens strijd met bepaaldheidsgebod. De aard en de inhoud van de aan de hier toepasselijke voorschriften ten grondslag liggende norm maakt enerzijds een zekere vaagheid in de delictsomschrijving onvermijdelijk, terwijl anderzijds die voorschriften voldoende concreet zijn om de betrokkene in staat te stellen zijn gedrag daarop af te stemmen. Van professionele marktdeelnemers zoals i.c. mag worden verlangd dat zij zich terdege laten informeren over de beperkingen waaraan hun gedragingen zijn onderworpen. Gelet op de feitelijk vastgestelde lekverliezen moet het ook voor verdachte duidelijk zijn geweest dat haar gedraging een overtreding van het desbetreffende voorschrift opleverde. De toepassing van dat voorschrift is derhalve niet i.s.m. het in art. 1.1 Sr verankerde legaliteitsbeginsel of met art. 7.1 EVRM en art. 15.1 IVBPR.
Annotator Bleichrodt , van Dorst , L.E.M. Hendriks , de Hullu
Pagina233-236
UitspraakECLI:NL:HR:2005:AR6579
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 13-01-2005, 175/02
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 35
SamenvattingArtikel 13 van de Meststoffenwet (mestoverschotheffing) wordt niet getroffen door het uitvoeringsverbod van artikel 88 lid 3, laatste volzin, EG-Verdrag.

(F.J. Pape tegen Minister LNV).
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina236-237
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 13-01-2005, ---
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 36
SamenvattingDe op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag geheven afvalstoffenbelasting wordt niet getroffen door het uitvoeringsverbod van artikel 88, lid 3, laatste volzin, EG-Verdrag.

(Streekgewest Westelijk Noord-Brabant tegen Staatssecretaris van FinanciŽn).
AnnotatorJ.H. Jans
Pagina237-239
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EG, 16-09-2004, 227/01
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 37
Pagina239-242
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 18-02-2004, 200300720/1
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 38
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 december 2002, kenmerk ME/EP/UM/02054558, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan Frisia Zout B.V. vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van pekelwinningslocatie BethaniŽ, gelegen aan de BethaniŽleane te Franekeradeel, kadastraal bekend gemeente Tzummarum, sectie F, nummer 218/219, in het gebied van de steenzoutconcessie Barradeel II. Dit besluit is op 24 december 2003 ter inzage gelegd.
Annotator Borstlap , Schaafsma , Wiebenga
Pagina242-244
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO3889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 10-11-2004, 200304823/1
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 39
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juli 2003 heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan [vergunninghouder] een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een pluimveeopfokbedrijf gelegen op het perceel [locatie] te Beuningen, kadastraal bekend gemeente Beuningen, sectie [], nummer []. Dit besluit is op 10 juli 2003 ter inzage gelegd.
Annotator Boll , Drupsteen , Hennekens
Pagina244-247
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR5439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 01-09-2004, 200400847/1
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 40
SamenvattingBestuursdwangaanzegging voor het zonder ontgrondingsvergunning permanent verlagen van het maaiveld ten behoeve van agrarische activiteiten. Verweerder heeft niet aangetoond dat de betrokken werkzaamheden hebben geleid tot een permanente verlaging van het maaiveld, en heeft niet aannemelijk gemaakt dat tussen de 2000 en 3000 m3 grond is afgevoerd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2003, kenmerk 920545, heeft verweerder appellante onder aanzegging van bestuursdwang gelast om het maaiveld van het perceel langs de [locatie] te [plaats], kadastraal bekend sectie [], nr. [], weer in de oude toestand terug te brengen op de hoogte als aangegeven op de bij dit besluit behorende hoogtelijnenkaart van 8 juli 2002.
Annotator Cleton , Voorhoeve
Pagina247-248
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AQ8730
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-01-2005, 200404490/1
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 41
SamenvattingEen nadere eis met betrekking tot het geluid kan onder de vigeur van het Bouw- en Houtbedrijven alleen worden gesteld als er zich binnen een afstand van 50 meter van de inrichting geen woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen bevinden. De eis van 50 meter geldt in zijn algemeenheid, zodat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende windrichtingen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 april 2004 heeft verweerder krachtens het Besluit bouw- en houtbedrijven een nadere eis gesteld met betrekking tot geluid ten aanzien van de inrichting van appellante voor de handel in hout en plaatmaterialen op het perceel [locatie] te Hoogeveen. Dit besluit is op 15 april 2004 ter inzage gelegd.
Annotator Borstlap , Drupsteen , A. ten Veen , Wiebenga
Pagina248-250
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3158
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-01-2005, 200403379/1
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 42
Samenvatting(Kent C&C Vastgoed v.o.f. tegen B&W Amsterdam).
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2002, kenmerk 50/6061 MD 1999, heeft verweerder op grond van de artikelen 29 en 37 van de Wet bodembescherming vastgesteld dat er op de locatie [locatie] te [plaats] sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering urgent is. Tevens is er in dit besluit ingestemd met beheersmaatregelen voor dit geval van bodemverontreiniging.
Annotator Hennekens , Mouton , Wortmann
Pagina250-251
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS3902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 12-01-2005, 200400518/1
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 43
SamenvattingGoedkeuring stortplan en andere uitwerkingsrapporten op basis Wm-vergunning voor baggerspecieberging Kaliwaal in SBZ Vogelrichtlijn. (..)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 december 1998, kenmerk MW94.74765, heeft verweerder goedkeuring verleend aan het rapport Kaliwaal. Nulonderzoek ten behoeve van de aanlegfase. Onderdeel: Nader onderzoek inzake sedimentkartering en onderzoek naar de verspreiding van verontreinigingen naar bodem en grondwater (hierna kortweg: rapport Nader onderzoek inzake sedimentkartering), dat door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Delgromij B.V. (verder: Delgromij) aan hem is voorgelegd. Bij besluit van 29 juni 1999, kenmerk MW94.74765, heeft verweerder goedkeuring verleend aan het Acceptatie Reglement Baggerspecieberging Kaliwaal, de situatietekening van het peilbuizennetwerk rondom de Kaliwaal, het rapport Nulonderzoek ten behoeve van de monitoring en het rapport Stortplan eerste vulfase, die door Delgromij aan hem zijn voorgelegd.
Annotator Borstlap , Hammerstein-Schoonderwoerd , J.M. Verschuuren , van Wijmen
Pagina251-253
UitspraakECLI:NL:RVS:2005:AS2145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 22-07-2004, AWB 03/443
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 44
Samenvatting(Stichting Natuur en Milieu en Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie tegen CTB).
Samenvatting (Bron)Appellanten hebben bij brief van 14 april 2003, bij het College binnengekomen op 15 april 2003, beroep ingesteld tegen een besluit van verweerder van 7 maart 2003. Bij dit besluit heeft verweerder zijn primaire besluiten van 29 maart 2002 tot toelating van de bestrijdingsmiddelen Twist (toelatingsnummer 12288 N) en Flint (toelatingsnummer 12289 N) gewijzigd, c.q. gecorrigeerd voor zover het betreft het aantal in het percolaat gevonden niet-geÔdentificeerde metabolieten en heeft verweerder de bezwaren van appellanten conform het advies van de adviescommissie ongegrond verklaard.
Annotator Aerts , Borman , Cusell , E.M. Vogelezang-Stoute
Pagina253-255
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AQ5828
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 06-02-2004, AWB 03/1068
CiteertitelM en R 2005/4, nr. 45
Samenvatting(Dow Agrosciences BV tegen Het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen).
Samenvatting (Bron)Op 3 september 2003 heeft het College van appellante een beroepschrift ontvangen, waarbij beroep wordt ingesteld tegen een besluit van verweerder van 23 juli 2003. Bij dit besluit heeft verweerder zijn besluit van 16 augustus 2002, waarbij een voorlopige toelating als bedoeld in artikel 24, Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (hierna: Bmw) was verleend voor het op de werkzame stof quinoxyfen gebaseerde gewasbeschermingsmiddel Fortress, herroepen en in de plaats daarvan gesteld het besluit dat genoemd middel niet kan worden toegelaten.
Annotator Cusell , Fierstra , Verwayen , E.M. Vogelezang-Stoute
Pagina255-260
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AO4263
Artikel aanvragenVia Praktizijn