Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 24-01-2020
Aflevering 7500
RubriekRedactioneel
Titel‘Intern beraad’ is een wankel begrip
CiteertitelGst. 2020/1
SamenvattingOp basis van de Wob kunnen zaken van ‘intern beraad’ aan de openbaarheid onttrokken blijven. Zo staat het in art. 11 lid 1 Wob. Persoonlijke beleidsopvattingen blijven beschermd en dat betekent dat de interne brainstorm over voorstellen en scenario’s niet onder beslag ligt van een voortdurend dreigende openbaarheid. De overheid moet natuurlijk maximaal transparant zijn en niet krampachtig omgaan met het verstrekken van informatie, maar voor de bescherming van persoonlijke beleidsopvattingen bij intern beraad is veel te zeggen. Maar dan moet die bescherming ook wel duidelijk en waterdicht zijn.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Tijdelijke wet Groningen: schadevergoeding naar burgerlijk recht in een bestuursrechtelijk jasje?
CiteertitelGst. 2020/2
SamenvattingEen deelcommissie van de Tijdelijke Commissie is thans op basis van een beleidsregel, het Besluit Mijnbouwschade Groningen (Stcrt. 2018, 6398), belast met het besluiten op aanvragen tot vergoeding van schade, dit met overeenkomstige toepassing van het civielrechtelijke aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, zo volgt uit art. 3 van de beleidsregel. Met het wetsvoorstel Tijdelijke wet Groningen van 5 juli 2019,2 wil het kabinet de schadeafwikkeling vanwege gaswinning in Groningen en de opslag daarvan in Norg (dat in Drenthe ligt), vastleggen in een wet in formele zin. Dit wetsvoorstel voorziet erin dat het Instituut Mijnbouwschade Groningen (het Instituut) wordt belast met de afdoening van aanvragen inzake deze schade.
Auteur(s)R. Stijnen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVerkoop en gebruik van lachgas. Gemeentebesturen kunnen er niet om lachen
CiteertitelGst. 2020/3
SamenvattingIntrekking ontheffing Winkeltijdenwet. Avondwinkel. Verkoop lachgas. Aantasting woon- en leefklimaat. Overlast toe te rekenen aan de avondwinkel.
Auteur(s)W.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 22-10-2019
CiteertitelGst. 2020/4
SamenvattingVerkoop lachgas
Samenvatting (Bron)Intrekking ontheffing Winkeltijdenwet. Avondwinkel. Verkoop lachgas. Aantasting woon- en leefklimaat. Overlast toe te rekenen aan de avondwinkel. Art 3 Winketijdenwet Art 2,4 sub b en c Verordening winkeltijden Amsterdam 2017
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:524
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 19-07-2019
CiteertitelGst. 2020/5
Samenvatting Aardbevingsschade in Groningen. Verband tussen aansprakelijkheidsgrond en omvang schadevergoedingsverplichting.
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Aardbevingsschade in Groningen. Gronden voor aansprakelijkheid. Verband tussen aansprakelijkheidsgrond en omvang schadevergoedingsverplichting (art. 6:177 BW; art. 6:162 BW; art. 6:98 BW). Exploitant als bedoeld in art. 6:177 lid 2 BW. Aansprakelijkheid overheid. Formele rechtskracht. Bewijsvermoeden van art. 6:177a BW. Schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Bijzondere kwetsbaarheid van benadeelde en van onroerende zaak. Condicio sine qua non-verband. Waardevermindering woning. Gederfd woongenot. Immateriële schade.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1278
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-04-2019
CiteertitelGst. 2020/6
SamenvattingVergunning exploitatie coffeeshop afgewezen. Bibob.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 augustus 2016 heeft de burgemeester de aanvraag van [appellant] van 4 april 2016 om verlening van een vergunning voor de exploitatie van [coffeeshop] afgewezen.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-07-2019
CiteertitelGst. 2020/7
SamenvattingEvenementenvergunningen verleend voor evenement "Muziekboulevard 2017". Geluid.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 15 mei 2017 heeft de burgemeester aan Jordaans Horeca Bedrijven B.V., H32 B.V., Evenementen Lokaal, [vergunninghouder], evenementenvergunningen verleend voor het evenement "Muziekboulevard 2017" op 25 en 26 mei 2017.
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2346
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 07-08-2019
CiteertitelGst. 2020/8
SamenvattingBeroep tegen uitblijven bekendmaking van een van rechtswege gegeven omgevingsvergunning
Samenvatting (Bron)Nieuwezijds heeft overeenkomstig artikel 8:55f van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) beroep ingesteld tegen het uitblijven van de bekendmaking van een volgens haar van rechtswege gegeven omgevingsvergunning voor het samenvoegen van de panden Westermarkt 23 en 25 te Amsterdam en het legaliseren van de nieuwe situatie in die panden.
AnnotatorS. Hillegers
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2706
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 14-08-2019
CiteertitelGst. 2020/9
SamenvattingOmgevingsvergunning tijdelijk zonnepark
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 september 2017 heeft het college aan [vergunninghoudster] een omgevingsvergunning verleend ten behoeve van het aanleggen van een tijdelijk zonnepark met trafostations op het perceel, kadastraal bekend gemeente Staphorst, sectie AP, nummer 1147, aan de [locatie 1] te Rouveen (hierna: het perceel).
AnnotatorC.E. Barnhoorn , M. Eddini
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2770
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-10-2019
CiteertitelGst. 2020/10
SamenvattingNadeelcompensatie. Woning ligt door Tracébesluit vlakbij het nieuwe gedeelte van de A4 en het onderliggende wegennet en dat levert overlast op.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2017 heeft de minister [appellant] een tegemoetkoming in geleden nadeel toegekend van 28.100,00, te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van 20 november 2015.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3508
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Artikel 13b Opiumwet 2019
CiteertitelGst. 2020/11
SamenvattingArtikel 13b Opiumwet kent de burgemeester de bevoegdheid toe om een woning of een lokaal te sluiten als daar een handelshoeveelheid drugs is aangetroffen. Zoals in onze openbare-ordekronieken die de afgelopen jaren in dit blad zijn verschenen steeds weer aan de orde kwam, wordt er veelvuldig gebruikgemaakt van deze bevoegdheid en is daarover de afgelopen jaren ook veel geprocedeerd.
Auteur(s)A.E.M. van den Berg , J.H.A. van der Grinten , J. Wijmans
Artikel aanvragenVia Praktizijn