Tijdschrift voor Agrarisch Recht

Uitgever Den Hollander
Tijdschrift Tijdschrift voor Agrarisch Recht
Datum 28-02-2020
Aflevering 2
RubriekKort & bondig
TitelPFAS en pacht
SamenvattingStoffen die vrijkomen bij de agrarische productie zorgen voor toenemende beperkingen voor agrarische ondernemingen. Blijkt eerst de hele melkveesector getroffen te worden door overschrijding van het fosfaatplafond met de introductie van fosfaatrechten als gevolg, nu is nitraat een beperkende factor voor agrarische ondernemingen in de nabijheid van natuurgebieden.
Auteur(s)Th.C.M. Willemse
LinkVolledige tekst artikel (denhollander.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOpenbaarheid van bestuur; gebruiker, behandelaar en ‘lijdend voorwerp’ nader beschouwd
CiteertitelTvAR 2020, afl. 2, p. 61
SamenvattingDe Wet openbaarheid van bestuur vormt geregeld aanleiding voor juridische procedures, krantenberichten en vermoeid kijkende ambtenaren. De Wob kennen we sinds 1 mei 1980. De huidige versie van de Wob kennen we, behoudens enkele meer beperkte wijzigingen van latere datum, sinds 1 mei 1992. De wet vormt, met de nodige bijzondere wetten, een belangrijk kader voor openbaarheid van overheidsinformatie.
Auteur(s)C.N. van der Sluis
Pagina61
LinkVolledige tekst artikel (Overheidenopenbaarheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEerlijk duurt het langst
CiteertitelTvAR 2020, afl. 2, p. 70
SamenvattingDe regulering ter bestrijding van oneerlijke handelspraktijken in de landbouw- en voedselketen verbiedt een aantal handelswijzen. Deze oneerlijke handelswijzen ontspringen uit de afhankelijkheidspositie van leveranciers ten opzichte van hun afnemers. Het Nederlandse wetsvoorstel wijkt niet veel af van de Europese richtlijn. De noodzaak van de wet wordt door de verschillende organisaties van producenten in samenhang met de positie in de keten duidelijk anders ingeschat. Enkele onderzoeken in de landbouw laten zien dat ‘oneerlijk handelen’ geen incident is. Mogelijk kan de wet de rauwheid van rafelranden van het bestaan van afhankelijkheidsrelaties tussen producenten in de voedselketen afzwakken.
Auteur(s)M.E.G. Litjens
Pagina70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 02-04-2019
CiteertitelTvAR 2020/8012
SamenvattingKwalificatie pacht.
Samenvatting (Bron)70f lid 3 en lid 5 Pachtwet. De kern van de zaak is de kwalificatie van de tussen partijen gesloten gebruikersovereenkomst van 2006. Het is geen teeltovereenkomst als bedoeld in artikel 70f lid 3 Pachtwet omdat niet aan de formele vereisten is voldaan. Er zijn onvoldoende aanknopingspunten voor een eenmalige pachtovereenkomst. Het hof oordeelt dat het een reguliere pachtovereenkomst voor de duur van één jaar is. De door de grondkamer vastgestelde pachtprijs heeft te gelden als de tussen partijen overeengekomen pachtprijs. Dit betekent dat de vordering van verpachter tot betaling van de helft van de afgesproken pachtsom alsnog wordt afgewezen en de vordering van pachter tot terugbetaling van het teveel door hem betaalde wordt toegewezen.
AnnotatorE.H.M. Harbers
UitspraakECLI:NL:GHARL:2019:2921
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 20-12-2019
CiteertitelTvAR 2020/8013
SamenvattingContractenrecht. Pachtovereenkomst.
Samenvatting (Bron)Contractenrecht; pachtrecht. Wie is de contractuele wederpartij? HR 11 maart 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC1877 (Kribbebijter). Maatstaf om overeenkomst als pachtovereenkomst aan te merken; art. 7:311 BW;. Onderscheid tussen uitleg en kwalificatie. Bedoeling van partijen.
AnnotatorJ.W.A. Rheinfeld
UitspraakECLI:NL:HR:2019:2034
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10-09-2019
CiteertitelTvAR 2020/8014
SamenvattingBetalingsrechten.
Samenvatting (Bron)Afwijzing uitbetaling graasdierpremie. Artikel 2:24 van de Uitvoeringsregeling. Graslandcorrectie vanwege subsidiabel grasland. Beschikkingsmacht.
AnnotatorH.A. van Bommel
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:411
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-11-2019
CiteertitelTvAR 2020/8015
SamenvattingBetalingsrechten.
Samenvatting (Bron)Artikel 33, lid 1, Vo 1307/2013 en artikel 15, lid 2, Vo 639/2014; niet aangetoond dat percelen bij appellante in beheer waren op peildatum; ingebrekestelling niet via elektronische weg (module Digitale post), niet opengesteld door verweerder.
AnnotatorH.A. van Bommel
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:558
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 12-11-2019
CiteertitelTvAR 2020/8016
SamenvattingBetalingsrechten.
Samenvatting (Bron)Geen gebruikstitel voor percelen; pacht niet op naam van appellante; mondelinge overeenkomst niet voldoende.
AnnotatorH.A. van Bommel
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad 11-10-2019
CiteertitelTvAR 2020/8017
SamenvattingErfpacht. Appartementsrechten. Opzegging. Vaststelling waarde.
Samenvatting (Bron)Zakenrecht. Erfpachtrecht gesplitst in appartementsrechten. Beding in erfpachtakte over wijze van vaststellen waarde appartementsrecht na overgang van dat recht op grondeigenaar; nietig? Art. 5:87 leden 2 en 3 BW en art. 5:116 leden 5 en 6 BW.
AnnotatorW.J.E. van der Werf
LinkVolledige tekst annotatie (feltz.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1578
Artikel aanvragenVia Praktizijn