Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 17-04-2020
Aflevering 15
RubriekKronieken
TitelKroniek van het vermogensrecht
CiteertitelNJB 2020/953
SamenvattingIn eerdere kronieken hebben de schrijvers opgemerkt dat het enige dat zeker is dat alles onzeker is. Deze beschouwing lijkt zich met name in deze tijd van pandemie nog meer dan anders te concretiseren. De wereld, en ook de juridische werkelijkheid, kan er op het moment van het ter perse gaan van deze kroniek volstrekt anders uitzien dan op het moment van het schrijven daarvan. De omvang van het (te verwachten) menselijk leed laat zich aanzien als immens, hetgeen ons in algemene zin beangstigt en ook qua gevoelens van relativering beïnvloedt: met andere woorden: hoe belangrijk is hetgeen wij aan het papier toevertrouwen als de buitenwereld in crisis is? Desalniettemin geven de auteurs aan zich bij het schrijven van deze kroniek voor zover mogelijk even van de buitenwereld te abstraheren en de lezer weer van de vermogensrechtelijke ins and outs tijdens de kroniekperiode op de hoogte te brengen: en dat waren er nogal wat. Waar het in de vorige kroniekperiode – anders dan in het aansprakelijkheidsrecht – windstil was, woedde er in de onderhavige kroniekperiode storm in alle drie de rechtsgebieden.
Auteur(s)T.H.M. van Wechem , J.G.J. Rinkes
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek van het algemeen bestuursrecht
CiteertitelNJB 2020/954
SamenvattingNog net zo dringend als tijdens het schrijven van de vorige kroniek klinkt de roep om een responsiever bestuursrecht, een overheid die maatwerk levert en een bestuursrechter die intensief toetst en geschillen integraal beslecht. Dat alles met voldoende oog voor de positie van de burger.
Auteur(s)T. Barkhuysen , W. den Ouden
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het straf(proces)recht
CiteertitelNJB 2020/955
SamenvattingHet afgelopen half jaar was er voldoende onderzoek, (komende) wet- en regelgeving en jurisprudentie om over te berichten. De wetgever probeert Nederland veiliger te maken met nieuwe strafbaarstellingen en regels inzake de berechting en de executie van sancties. Ook probeert hij slachtoffers in beide fasen nog sterker te positioneren. In de rechtspraak is vooral te zien dat het strafproces als geheel eerlijk moet zijn verlopen voor de verdachte, eventuele ongeregeldheden ten spijt.
Auteur(s)J.S. Nan
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het ondernemingsrecht
CiteertitelNJB 2020/956
SamenvattingIn deze kroniek wordt eerst stilgestaan bij het allesoverheersende onderwerp dat 2020 zal bepalen: de coronacrisis en de implicaties daarvan in een ondernemingsrechtelijke context. De meest in het oog springende ontwikkeling in dat verband is dat op 8 april jl. een spoedwet bij de Tweede Kamer is ingediend die het mogelijk zal maken om tijdelijk algemene vergaderingen van vennootschappen, verenigingen en coöperaties/onderlinge waarborgmaatschappijen te beleggen zonder fysieke aanwezigheid van aandeelhouders of leden. Daarna wordt ingegaan op andere grote maatschappelijke thema’s die zich in het ondernemingsrecht doen gevoelen, zoals de breed gedeelde zorgen over klimaatverandering, milieu en diversiteit in beleidsbepalende organen van de onderneming. Vervolgens wordt recente wetgeving belicht op zowel EU- als nationaal niveau. Ten slotte wordt de blik gericht op de highlights van de rechtspraak op de traditionele terreinen van bestuurdersaansprakelijkheid en jurisprudentie van de Ondernemingskamer.
Auteur(s)H.J. de Kluiver
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het mededingingsrecht
CiteertitelNJB 2020/957
SamenvattingWat de gevolgen van de coronacrisis zullen zijn voor de samenleving, de economie en – laat staan – het mededingingsbeleid laat zich op het moment van de totstandkoming van deze kroniek niet voorspellen. Wel stond al vast dat het mededingingsrecht zal worden herijkt op basis van de fundamentele uitdagingen die voortvloeien uit zich ontwikkelende ideeën over het belang van industriepolitiek, klimaatverandering en de positie van tech-ondernemingen en de platforms die zij exploiteren.
Auteur(s)R. Wesseling , S.J.H. Evans
LinkVolledige tekst artikel (Stibbe.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van de intellectuele eigendom
CiteertitelNJB 2020/958
SamenvattingHet Verenigd Koninkrijk doet niet mee met het Unified Patent Court. E-books doorverkopen mag niet. Een merk in een kunstwerk verwerken mag wel en een Engels scheldwoord in een merk voor een Duitse film ook. Voor vormgeving is de drempel voor auteursrechtelijke bescherming Europees geharmoniseerd. Elke voorzieningenrechter is bevoegd om over Europese merken en modellen te oordelen. Een merk claimen zonder de bedoeling het te gaan gebruik kan te kwader trouw zijn. De Europese lijst van beperkingen op het auteursrecht is definitief limitatief, maar bij de interpretatie ervan spelen de grondrechten een grote rol.
Auteur(s)D.J.G. Visser , S.C. Dack
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het Internationaal Publiekrecht
CiteertitelNJB 2020/959
SamenvattingDe coronacrisis heeft voor Nederland en andere landen ingrijpende gevolgen, en maakt duidelijk dat wereldwijde samenwerking van levensbelang is. Dit terwijl deze samenwerking in het verslagjaar stokte en multilateralisme en regionale samenwerking ernstig werden beproefd met de patstelling in de Wereldhandelsorganisatie, de brexit en de vluchtelingencrisis. Opvallend is hoe in dit jaar zowel de internationale als de Nederlandse rechter het niet lieten afweten: zijn zij de stille motoren achter de voortschrijdende ontwikkeling van de internationale rechtsorde?
Auteur(s)N.M. Blokker , N.J. Schrijver
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het Europees privaatrecht
CiteertitelNJB 2020/960
SamenvattingDe digitale interne markt en de duurzaamheid van de samenleving zijn op dit moment de thema’s van het Europees privaatrecht. In deze kroniek aandacht voor de digitale interne markt. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de overeenkomt op afstand en buiten verkoopruimte, oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, oneerlijke handelspraktijken en de platformeconomie. Besproken worden regelgeving, Europese en nationale jurisprudentie en wijzigingen om bestaande regelgeving geschikt te maken voor de digitale interne markt en nieuwe regelgeving voor de digitale interne markt.
Auteur(s)J.W. Rutgers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het Europees strafrecht
CiteertitelNJB 2020/961
SamenvattingVeel nieuwe Europese wetgeving is sinds najaar 2018, toen deze kroniek voor het laatst verscheen, niet tot stand gekomen. De nieuwe Europese Commissie werkt momenteel aan een nieuwe wetgevingsagenda voor de komende periode. Het valt nog niet goed te zeggen waarop zij zal inzetten met betrekking tot de strafrechtspleging. De strijd tegen terrorisme en de financiering daarvan zal hoog op de prioriteitenlijst prijken. Op nationaal niveau kwam omzettingswetgeving op het gebied van het strafrecht en het strafprocesrecht tot stand of werd deze aanhangig gemaakt. Voor het EOM, dat eind dit jaar operationeel zal zijn, moeten nu voorbereidingen worden getroffen. Het meest belangwekkend zijn de ontwikkelingen in de rechtspraak geweest, in het bijzonder die met betrekking tot het overleveringsrecht. Het rechtsstatelijk verval in landen als Polen, Hongarije en ook Roemenië is zorgwekkend.
Auteur(s)M.J.J.P. Luchtman , K.E. Heins , K.H.P. Bovend’Eerdt , A.J. de Vries
Artikel aanvragenVia Praktizijn