Jurisprudentie Bestuursrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht
Datum 29-04-2020
Aflevering 5
RubriekHoge Raad
TitelHoge Raad 06-12-2019
CiteertitelJB 2020/64
SamenvattingVrijheid van vereniging, Negatieve verenigingsvrijheid, Art. 11 EVRM, Verplicht lidmaatschap van de NBA, Publiekrechtelijke vereniging.
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige overheidsdaad. Vrijheid van vereniging (art. 11 EVRM). Beroepsvereniging van accountants verzet zich tegen de wettelijke verplichting om lid te zijn van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Reikwijdte van art. 11 EVRM; HR 20 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2910 (strafkamer). Niet beslissen over extra spreektijd bij pleidooi.
UitspraakECLI:NL:HR:2019:1908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 19-02-2020
CiteertitelJB 2020/65
SamenvattingDwangsom wegens niet tijdig beslissen, Intrekking besluit na ingebrekestelling, Geen verlies rechtsgeldigheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2018 heeft de staatssecretaris vastgesteld dat hij geen dwangsom is verschuldigd wegens het niet tijdig nemen van een besluit op de aanvraag van de vreemdeling om haar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:535
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 19-02-2020
CiteertitelJB 2020/66
SamenvattingBeroep tegen vaststelling bestemmingsplan, Verschoonbaarheid ontbreken zienswijze, Ontvankelijkheid beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2018 heeft de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland het bestemmingsplan "Verkeersmaatregelen N57 - N59" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:527
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 26-02-2020
CiteertitelJB 2020/67
Samenvatting Bodemverontreiniging, Bodembescherming, Bestuursdwang, Overtreding, Curator, Faillissementsboedel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2017 heeft het college North Refinery en [appellant] een last onder bestuursdwang opgelegd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:598
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 26-02-2020
CiteertitelJB 2020/68
SamenvattingOplegging bestuurlijke boete, Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel, Herroeping boeteoplegging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan [appellant] een bestuurlijke boete opgelegd van 18.000,00 wegens het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte. Op 29 december 2017 hebben toezichthouders van de Afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam in het kader van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit een bezoek gebracht aan de woning [locatie], omdat meer personen op dat adres stonden ingeschreven in de basisregistratie personen. Tijdens het bezoek troffen zij een vrouw aan die verklaarde, evenals vijf andere huurders, een kamer in de woning te huren.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:576
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 26-02-2020
CiteertitelJB 2020/69
SamenvattingPlaatsing twee beveiligingscamera’s, Afwijzing verzoek om handhavend op te treden, Niet toezenden van verslag van plaatselijk onderzoek, Attendering op cameratoezicht, Bescherming persoonsgegevens.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 november 2017 heeft de AP een verzoek van [appellant] om handhavend op te treden in verband met twee beveiligingscameras op het adres Meije 300 te Zegveld afgewezen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:594
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 26-02-2020
CiteertitelJB 2020/70
SamenvattingKapverbod, Meldingenstelsel, Exceptieve toetsing, Open norm, Rechtszekerheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 oktober 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westerkwartier [appellant] verboden om zeven eiken te kappen. [appellant] heeft op 12 september 2017 een melding bij de voormalige gemeente Zuidhorn gedaan voor de kap van vijf ā zeven eiken en een berk. Volgens het "formulier melding kap" ondervindt [appellant] veel overlast van vallende eikels en takken op het platte dak van de woning, waardoor hij regelmatig s nachts wakker wordt van het lawaai. Ook ondervindt hij veel overlast van bladval op het dak en rondom de woning.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRaad van State
TitelRaad van State 07-04-2020
CiteertitelJB 2020/71
SamenvattingAfzien horen in persoon, Coronavirus.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2020 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld. De vreemdeling is in bewaring gesteld met het oog op een uitzetting naar Marokko, omdat hij geen rechtmatig verblijf heeft. Hij heeft hiertegen beroep ingesteld en de rechtbank zou dit beroep op 18 maart 2020 op zitting behandelen. Alleen door de uitbraak van het coronavirus is deze zitting niet doorgegaan. De rechtbank heeft namelijk besloten vanaf 17 maart 2020 haar gebouwen te sluiten om te voldoen aan de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De rechtbank heeft de zaak vervolgens schriftelijk afgedaan zonder de vreemdeling te horen. Deze uitspraak gaat over de vraag of het recht van de vreemdeling om te worden gehoord daarmee is geschonden.
AnnotatorG.J. Stoepker
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:991
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 07-04-2020
CiteertitelJB 2020/72
SamenvattingOpenbaar uitspreken van de uitspraak, Coronavirus.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2020 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld. De uitbraak van het coronavirus heeft ook in Nederland geleid tot uitzonderlijke maatregelen en oplossingen. Zo zijn de gebouwen van de rechtbank met ingang van 17 maart 2020 gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door die sluiting kunnen in deze gebouwen geen openbaarmakingszittingen worden gehouden die voor eenieder vrij toegankelijk zijn. Vervolgens heeft de rechtspraak gezocht naar een tijdelijk alternatief voor het houden van openbaarmakingszittingen. Daarover gaat deze uitspraak. Deze uitspraak heeft ook betekenis voor andere bestuursrechtelijke uitspraken die in deze uitzonderlijke periode worden gedaan.
AnnotatorG.J. Stoepker
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:992
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 20-02-2020
CiteertitelJB 2020/73
SamenvattingGeen sprake van tegemoetkoming, Geen proceskostenvergoeding.
Samenvatting (Bron)Met een besluit van 4 april 2016 heeft de Svb betrokkene laten weten dat hij vanaf april 2016 voorlopig minder AOW ontvangt, omdat onduidelijk is of betrokkene als alleenstaande kan worden aangemerkt. Bij het bestreden besluit heeft de Svb het bezwaar tegen het besluit van 4 april 2016 ongegrond verklaard. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank het beroep tegen het bestreden besluit wegens het ontbreken van procesbelang niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank heeft daartoe overwogen dat betrokkene sinds oktober 2016 weer een volledig AOW-pensioen ontvangt en dat over de periode van april 2016 tot en met september 2016 een nabetaling heeft plaatsgevonden. Bij de Svb kon op het moment dat het schorsingsbesluit werd genomen, het vermoeden bestaan dat betrokkene slechts recht had op een gehuwdenpensioen. Er bestond geen reden om de Svb te veroordelen tot betaling van proceskosten- en griffierechtvergoeding.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 20-02-2020
CiteertitelJB 2020/74
SamenvattingMateriële rechtszekerheidsbeginsel, Vertrouwensbeginsel.
Samenvatting (Bron)Tussen partijen is in geschil of de Svb op het AOW-pensioen van betrokkene een korting heeft mogen toepassen voor het tijdvak 13 oktober 1978 tot en met 22 december 1984, hoewel dit tijdvak in het pensioenoverzicht als verzekerd tijdvak stond vermeld. De door de Svb toegepaste beleidsregel brengt niet met zich dat correctie van de eerder vastgestelde verzekerde tijdvakken nooit mag plaatsvinden als de betrokkene te goeder trouw was en niet redelijkerwijs kon weten dat hij niet verzekerd was. Getoetst moet worden of in dit geval de correctie in strijd komt met, in het bijzonder, het rechtszekerheidsbeginsel of het vertrouwensbeginsel. Materieel is geen sprake van het met terugwerkende kracht herstellen van een gemaakte fout door de Svb ten nadele van de burger. Van strijd met het rechtszekerheidsbeginsel is geen sprake. Er is sprake van een aan de Svb toe te rekenen toezegging waaruit betrokkene redelijkerwijs kon en mocht afleiden dat de Svb er bij de berekening van zijn AOW-pensioen van zou uitgaan dat hij van 13 oktober 1978 tot en met 22 december 1984 verzekerd was geweest. Het algemeen belang bij berekening van het AOW-pensioen van betrokkene volgens de wettelijke voorschriften, mede in verband met het noodzakelijke evenwicht tussen pensioenbetaling en premieafdracht, legt in dit geval meer gewicht in de schaal dan het belang van betrokkene bij nakoming van de toezegging.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:387
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 25-02-2020
CiteertitelJB 2020/75
SamenvattingUitnodigingstermijn voor hoorzitting, Ten minste tien dagen.
Samenvatting (Bron)Aanvraag om bijzondere bijstand buiten behandeling gelaten. Bankafschriften met inkomen uit AOW en pensioen wel overgelegd maar specificaties niet, Specificaties van inkomsten zijn noodzakelijk voor goede beoordeling inkomens situatie. Termijn tussen uitnodiging hoorzitting en hoorzitting moet in elk geval langer dan tien dagen zijn.
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 03-12-2019
CiteertitelJB 2020/76
SamenvattingBeperking van de vrijheid van vereniging, Adequate rechtsbescherming.
Samenvatting (Bron)Artikel 11 van het EVRM staat niet in de weg aan toepassing van artikel 82b van de Wp2000. Van een schending van artikel 6 van het EVRM is geen sprake.
AnnotatorB. Roorda , J. Koornstra
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:649
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 04-02-2020
CiteertitelJB 2020/77
SamenvattingBestuurlijke boete, Matiging, Overschrijding beslistermijn art. 5:51 Awb, Overschrijding redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Boetes die zijn opgelegd voor het verkeerd opmaken van vervoersbewijzen dierlijke mest zijn ten onrechte niet gematigd op grond van het door de minister gehanteerde beleid bij de overschrijding van de beslistermijn als bedoeld in artikel 5:51, eerste lid, Awb. Geen verdere matiging op grond van overschrijding redelijke termijn, nu deze minder dan 6 maanden bedraagt.
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 04-02-2020
CiteertitelJB 2020/78
SamenvattingWaarschuwing, Besluit, Waarschuwing niet gelijkgesteld met een besluit.
Samenvatting (Bron)Waarschuwing. Besluit of gelijk gesteld met een besluit. Artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:69
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 25-02-2020
CiteertitelJB 2020/79
SamenvattingRecht op eigendom, Fair balance, Individuele en buitensporige last.
Samenvatting (Bron)Fosfaatrechten. Overzichtsuitspraak. Het College heeft eerder geoordeeld over het fosfaatrechtenstelsel en het recht op eigendom. In wat appellante en verweerder in deze zaak naar voren hebben gebracht ziet het College aanleiding zijn oordeel hierover in deze uitspraak nader te motiveren. Bij de beoordeling of de last buitensporig is, staat voorop dat de beslissingen van melkveehouders om te investeren in productiemiddelen als stallen, grond, melkvee en machines, om deze te verhuren of te verkopen, of om bestaande stalruimte (nog) niet te benutten, moeten worden gezien als ondernemersbeslissingen waaraan risicos inherent zijn. Het College hanteert als uitgangspunt dat de individuele melkveehouder zelf de gevolgen van die risicos draagt. Dit uitgangspunt wordt alleen bij uitzondering verlaten. Daarvoor moet dan wel de genomen beslissing in de gegeven omstandigheden - wat betreft het tijdstip waarop de beslissing is genomen, de omstandigheden waaronder de beslissing is genomen, de mate waarin is geīnvesteerd en de reden waarom is geīnvesteerd - navolgbaar zijn, mede bezien in het licht van de afschaffing van het melkquotum en de maatregelen die in verband met die afschaffing te verwachten waren. Bovendien moeten er goede redenen zijn om aan te nemen dat de last buitensporig is en aldus geen evenwicht bestaat tussen de belangen die zijn gediend met het fosfaatrechtenstelsel en de belangen van de melkveehouder. Het College komt in deze zaak tot de conclusie dat het bestreden besluit niet in strijd is met artikel 1 van het EP.
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbank
TitelRechtbank Oost-Brabant 20-03-2020
CiteertitelJB 2020/80
SamenvattingPegida-demonstratie, Procesbelang bij toekomstig besluit, Soortgelijk geschil, Uitspraak niet openbaar uitgesproken vanwege coronavirus.
Samenvatting (Bron)Demonstratie Pegida Nederland op 6 mei 2019. Ten tijde van de indiening van het bezwaar (tegen aan die demonstratie verbonden voorschriften en beperkingen) was die datum al voorbij. Procesbelang. Soortgelijk geschil.
AnnotatorG.J. Stoepker
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2020:1668
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbank
TitelRechtbank Den Haag 26-03-2020
CiteertitelJB 2020/81
SamenvattingAfzien van zitting en horen in persoon, Uitspraak niet openbaar uitgesproken, Coronavirus.
Samenvatting (Bron)Beroep tegen de maatregel van bewaring op grond van artikel 6,derde,lid, Vw. Corona. Ongegrond.
AnnotatorG.J. Stoepker
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2020:2748
Artikel aanvragenVia Praktizijn