AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 02-05-2020
Aflevering 19
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 19-03-2020, C-564/18
CiteertitelAB 2020/181
SamenvattingRechterlijke toetsing van administratieve beslissingen inzake de ontvankelijkheid van verzoeken om internationale bescherming
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 19 maart 2020.#LH tegen Bev?ndorl?si ?s Menek?lt?gyi Hivatal.#Verzoek van F?v?rosi K?zigazgat?si ?s Munka?gyi B?r?s?g om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Asielbeleid - Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van internationale bescherming - Richtlijn 2013/32/EU - Verzoek om internationale bescherming - Artikel 33, lid 2 - Gronden voor niet-ontvankelijkheid - Nationale regeling op grond waarvan het verzoek niet-ontvankelijk is wanneer de verzoeker in de betrokken lidstaat is aangekomen via een land waar hij niet aan vervolging of een risico op ernstige schade is blootgesteld of waar toereikende bescherming wordt geboden - Artikel 46 - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte - Rechterlijke toetsing van administratieve beslissingen inzake de ontvankelijkheid van verzoeken om internationale bescherming - Beslissingstermijn van acht dagen - Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.#Zaak C-564/18.
AnnotatorA.M. Reneman
UitspraakECLI:EU:C:2020:218
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 23-03-2020
CiteertitelAB 2020/182
SamenvattingWob. Besluit tot registratie geneesmiddel Amfexa. Persoonlijke levenssfeer.
Samenvatting (Bron)[appellante] heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 14 mei 2019 in zaak nr. 17/4064. Het gaat in die zaak om een verzoek van derde-partij om openbaarmaking op grond van de Wet openbaarheid van bestuur van het registratiedossier dat is gebruikt bij het nemen van het besluit tot registratie van het geneesmiddel Amfexa.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:827
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 25-03-2020
CiteertitelAB 2020/183
SamenvattingBibob. Zakelijk samenwerkingsverband tussen appellant en belanghebbende?
Samenvatting (Bron)Bij tussenuitspraak van 3 juli 2019 heeft de Afdeling het college van burgemeester en wethouders van Breda in de gelegenheid gesteld het door haar geconstateerde gebrek in zijn besluit van 21 september 2017 te herstellen. Bij tussenuitspraak van 3 juli 2019 heeft de Afdeling het college van burgemeester en wethouders van Breda in de gelegenheid gesteld het door haar geconstateerde gebrek in zijn besluit van 21 september 2017 te herstellen. In de tussenuitspraak heeft de Afdeling in overweging 6.3 overwogen dat het Landelijk Bureau Bibob in zijn advies zich niet heeft uitgesproken over de vraag of er een zakelijk samenwerkingsverband tussen [appellant] en [belanghebbende] bestaat. Het college is zelf tot dat standpunt gekomen aan de hand van het advies van het LBB en hetgeen hem overigens over [appellant] en [belanghebbende] bekend is.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:837
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 16-01-2019
CiteertitelAB 2020/184
SamenvattingVerzoek ten onrechte als een Wob-verzoek heeft aangemerkt? Verzoek om informatie.
Samenvatting (Bron)Op 17 februari 2017 heeft [appellant] de staatssecretaris in gebreke gesteld wegens het niet tijdig nemen van een besluit op zijn verzoek om informatie van 16 december 2016.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:85
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 06-02-2019
CiteertitelAB 2020/185
SamenvattingWob documenten op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften opgelegde verkeersboete. Wob?
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 18 december 2017 heeft de rechtbank het door [wederpartij] ingestelde beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit gegrond verklaard en dat met een besluit gelijk te stellen niet tijdig nemen van een besluit vernietigd. Voorts heeft de rechtbank daarbij de minister opgedragen om binnen twee weken na de dag van verzending van deze uitspraak alsnog een besluit op het door [wederpartij] ingediende informatieverzoek te nemen en bepaald dat de minister aan [wederpartij] een dwangsom van 100,00 verbeurt voor elke dag waarmee hij deze termijn overschrijdt tot een maximum van 15.000,00. Deze uitspraak is aangehecht.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:347
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 11-09-2019
CiteertitelAB 2020/186
SamenvattingWob met betrekking tot informatie over afgifte internationale rijbewijzen. Wob?
Samenvatting (Bron)[wederpartij] heeft op 23 oktober 2017 bij de hoofddirecteur van de vereniging een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de Wob) ingediend met betrekking tot informatie over de afgifte van internationale rijbewijzen.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 11-09-2019
CiteertitelAB 2020/187
SamenvattingWob documenten Eetcafé & Poppodium Stathe. Wob?
Samenvatting (Bron)Bij brieven van 22 en 23 juni 2017 heeft het college aan [appellant] medegedeeld dat op zijn verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob-verzoek) de Wob niet van toepassing is en de verzoeken om informatie doorgestuurd naar de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (hierna: VTH).
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 12-02-2020
CiteertitelAB 2020/188
SamenvattingRechtbank heeft ten onrechte de door haar ingeschakelde deskundige gevolgd.
Samenvatting (Bron)Toekenning loongerelateerde WGA-uitkering, mate van arbeidsongeschiktheid 65 tot 80%. De rechtbank heeft ten onrechte de door haar ingeschakelde deskundige gevolgd. De Raad doet de zaak zelf af en verklaart het beroep ongegrond.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 29-01-2020
CiteertitelAB 2020/189
SamenvattingUwv moet nieuwe beslissing nemen inzake arbeidsongeschiktheid.
Samenvatting (Bron)De volledige arbeidsongeschiktheid wordt door het Uwv niet als duurzaam aangemerkt. Dat standpunt kan niet worden gedragen door de daaraan ten grondslag gelegde motivering. Opdracht tot het nemen van een nieuwe beslissing op bezwaar, met toepassing van artikel 8:113, tweede lid, van de Awb.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCollege van Beroep voor het bedrijfsleven
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 04-02-2020
CiteertitelAB 2020/190
SamenvattingBoetes verkeerd opmaken vervoersbewijzen dierlijke mest ten onrechte niet gematigd op grond van het door de minister gehanteerde beleid bij de overschrijding beslistermijn.
Samenvatting (Bron)Boetes die zijn opgelegd voor het verkeerd opmaken van vervoersbewijzen dierlijke mest zijn ten onrechte niet gematigd op grond van het door de minister gehanteerde beleid bij de overschrijding van de beslistermijn als bedoeld in artikel 5:51, eerste lid, Awb. Geen verdere matiging op grond van overschrijding redelijke termijn, nu deze minder dan 6 maanden bedraagt.
AnnotatorA. Outhuijse , J.J.A. Waverijn
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:60
Artikel aanvragenVia Praktizijn