AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 09-05-2020
Aflevering 20
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 21-01-2020, C-274/14
CiteertitelAB 2020/191
SamenvattingBegrip 'nationale rechterlijke instantie'
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 januari 2020.#Procedure ingeleid door Banco de Santander SA.#Verzoek van de Tribunal Econ?mico Administrativo Central om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Artikel 267 VWEU - Begrip ,nationale rechterlijke instantie' - Criteria - Onafhankelijkheid van de betrokken nationale instantie - Onafzetbaarheid van de leden - Niet-ontvankelijkheid van het verzoek om een prejudici?le beslissing.#Zaak C-274/14.
AnnotatorP.M. van den Eijnden
UitspraakECLI:EU:C:2020:17
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 15-04-2020
CiteertitelAB 2020/192
SamenvattingOnvoldoende geschiktheid voor ambt van notaris
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2017 heeft de minister voor Rechtsbescherming geweigerd om [appellant] tot notaris te benoemen. [appellant] heeft een verzoek ingediend om te worden benoemd tot notaris. De benoeming tot notaris geschiedt bij koninklijk besluit. Een beschikking tot weigering van de benoeming wordt gegeven door de minister. De minister heeft de benoeming van [appellant] tot notaris geweigerd omdat zijn persoonlijke geschiktheid voor het ambt van notaris onvoldoende is gebleken.
AnnotatorL.M. Koenraad , R. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1057
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 07-04-2020
CiteertitelAB 2020/193
SamenvattingDe rechtbank heeft zaak schriftelijk afgedaan zonder de vreemdeling te horen. Dit ivm corona en sluiting gerechten. Deze uitspraak gaat over de vraag of het recht van de vreemdeling om te worden gehoord daarmee is geschonden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2020 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld. De vreemdeling is in bewaring gesteld met het oog op een uitzetting naar Marokko, omdat hij geen rechtmatig verblijf heeft. Hij heeft hiertegen beroep ingesteld en de rechtbank zou dit beroep op 18 maart 2020 op zitting behandelen. Alleen door de uitbraak van het coronavirus is deze zitting niet doorgegaan. De rechtbank heeft namelijk besloten vanaf 17 maart 2020 haar gebouwen te sluiten om te voldoen aan de maatregelen van de overheid om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De rechtbank heeft de zaak vervolgens schriftelijk afgedaan zonder de vreemdeling te horen. Deze uitspraak gaat over de vraag of het recht van de vreemdeling om te worden gehoord daarmee is geschonden.
AnnotatorP.R. Rodrigues
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:991
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 07-04-2020
CiteertitelAB 2020/194
SamenvattingDoor sluiting gerechtgebouwen geen openbaarmakingszittingen. Vervolgens heeft de rechtspraak gezocht naar een tijdelijk alternatief voor het houden van openbaarmakingszittingen. Daarover gaat deze uitspraak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2020 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld. De uitbraak van het coronavirus heeft ook in Nederland geleid tot uitzonderlijke maatregelen en oplossingen. Zo zijn de gebouwen van de rechtbank met ingang van 17 maart 2020 gesloten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door die sluiting kunnen in deze gebouwen geen openbaarmakingszittingen worden gehouden die voor eenieder vrij toegankelijk zijn. Vervolgens heeft de rechtspraak gezocht naar een tijdelijk alternatief voor het houden van openbaarmakingszittingen. Daarover gaat deze uitspraak. Deze uitspraak heeft ook betekenis voor andere bestuursrechtelijke uitspraken die in deze uitzonderlijke periode worden gedaan.
AnnotatorP.R. Rodrigues
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:992
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 01-04-2020
CiteertitelAB 2020/195
SamenvattingWob informatie over hoe gemeente Amsterdam omgaat met afwijkende burgers. Misbruik?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juni 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam het verzoek van [appellant] om hem op grond van de Wet openbaarheid van bestuur informatie te verstrekken buiten behandeling gesteld. [appellant] heeft aan het college gevraagd om hem alle informatie te verstrekken over hoe de gemeente Amsterdam omgaat met, zoals hij dat in zijn verzoek heeft genoemd, afwijkende burgers. Deze informatie wil hij gebruiken voor een door hem te schrijven boek. Het college gaat ervan uit dat [appellant] met zijn verzoek de gemeente slechts onder druk wil zetten. Dat is niet de bedoeling van de Wob. [appellant] maakt volgens het college misbruik van recht.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:920
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 25-03-2020
CiteertitelAB 2020/196
SamenvattingAanbod voor isoleren van de woning ivm Tracébesluit "Sporen in Utrecht deeltracé Utrecht Centraal - Houten (2014)". Appellant heeft niet ingestemd met dit aanbod.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht meegedeeld dat er geen geluidwerende voorzieningen worden aangebracht bij de woning op het adres [locatie] te Utrecht. [appellant] is eigenaar van de woning. Vanwege de vaststelling van het Tracébesluit "Sporen in Utrecht deeltracé Utrecht Centraal - Houten (2014)" heeft Rijkswaterstaat een gevelisolatieonderzoek laten uitvoeren bij de woning van [appellant]. Vervolgens heeft Rijkswaterstaat [appellant] een aanbod gestuurd voor het isoleren van de woning. Aangezien [appellant] volgens het college niet heeft ingestemd met dit aanbod, heeft het college hem medegedeeld dat geen geluidwerende voorzieningen worden aangebracht bij voornoemde woning. [appellant] is hiertegen in bezwaar en beroep gekomen. Volgens [appellant] stelt het college zich ten onrechte op het standpunt dat bepaalde voorgestelde voorzieningen die deel uitmaakten van het aanbod, als noodzakelijk moeten worden aangemerkt.
AnnotatorL.M. Koenraad , R. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:884
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 24-12-2019
CiteertitelAB 2020/197
SamenvattingWeigering verstrekken DigiD
Samenvatting (Bron)Op 20 juni 2017 heeft de minister gereageerd op de aanvraag van [appellante] tot het toekennen van een DigiD.
AnnotatorA. Drahmann , F. Çapkurt
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4434
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 17-12-2019
CiteertitelAB 2020/198
SamenvattingIn deze zaak gaat het over openbaarmaking document "foto voorraad gewasbeschermingsmiddelen 2015". Geheimhouding.
Samenvatting (Bron)[appellant sub 1] heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 14 juni 2018 in zaak nr. 16/6633 (201805562/1/A3). In deze zaak gaat het over de openbaarmaking van een brief van 14 december 2015 aan [appellant sub 2]. De minister en [appellant sub 2] hebben (voorwaardelijk) incidenteel hoger beroep ingesteld.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4222
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekABRvS
TitelRaad van State 11-12-2019
CiteertitelAB 2020/199
SamenvattingSchadevergoeding. Causaal verband.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 20 december 2018 heeft de rechtbank het verzoek van [appellant] om schadevergoeding op grond van artikel 8:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht.
AnnotatorL. di Bella
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4163
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCentrale Raad van Beroep
TitelCentrale Raad van Beroep 26-02-2020
CiteertitelAB 2020/200
SamenvattingOmleiding zorgtoeslag met toepassing van artikel 18f, zesde lid, van de Zvw is geen beslag zodat de regels van de beslagvrije voet als neergelegd in artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geen beperking inhouden om van deze bevoegdheid gebruik te maken.
Samenvatting (Bron)De gronden van appellant die gericht zijn tegen de aanmelding, de verschuldigdheid en de hoogte van de bestuursrechtelijke premie, kunnen niet door de Raad worden beoordeeld, gelet op artikel 8:5, eerste lid, van de Awb en artikel 1 van de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak. Deze keuze van de wetgever maakt niet dat appellant in het geheel geen toegang tot de rechter heeft; voor hem staat de weg vrij een vordering bij de burgerlijke rechter in te stellen. De omleiding van de zorgtoeslag met toepassing van artikel 18f, zesde lid, van de Zvw is geen beslag zodat de regels van de beslagvrije voet als neergelegd in artikel 475d van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geen beperking inhouden om van deze bevoegdheid gebruik te maken.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:CRVB:2020:450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Den Haag 14-04-2020
CiteertitelAB 2020/201
SamenvattingSluiting sauna ogv noodverordening corona
Samenvatting (Bron)vovo sluiting sauna ogv noodverordening COVID-19.
AnnotatorJ.G. Brouwer , A.J. Wierenga
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2020:3379
Artikel aanvragenVia Praktizijn