Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 10-05-2020
Aflevering 7505
RubriekRedactioneel
TitelVerschoonbare termijnoverschrijding in tijden van corona
CiteertitelGst. 2020/53
SamenvattingWat wanneer in de crisis bezwaar- of beroepschriften niet tijdig zijn ingediend? We kennen artikel 6:11 Awb: Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of beroepschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.
Auteur(s)G.A. van der Veen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet afdwingen van de verduurzaming van gebouwen op gemeentelijk niveau: art. 7a en 13 Woningwet onder de empirische loep
CiteertitelGst. 2020/54
SamenvattingDe verduurzaming van gebouwen in Nederland gaat te traag. De gebouwde omgeving is de bron van rond een derde van alle broeikasgassen in Nederland. Dit komt aan de ene kant door ontoereikende isolering en dus energieverspilling3 en aan de andere kant doordat slechts 7,4% van de verbruikte energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen.
Auteur(s)B. Hoops , J.M.R. Exterkate , Y. Hasnaoui
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelRechtsbescherming in de doe-democratie
CiteertitelGst. 2020/55
SamenvattingBurgerparticipatie staat in gemeenten hoog op de agenda. Wijkbudgetten lijken een goed instrument om die participatie vorm te geven. Vanuit juridisch perspectief vallen er echter ook kanttekeningen te plaatsen bij het wijkbudget. In sommige gemeenten blijkt er geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming open te staan tegen besluiten over de verdeling van het wijkbudget. In deze bijdrage bespreken de auteurs de rechtsbescherming bij deze vorm van burgerparticipatie. Zij gaan daarbij in op de inrichting en uitvoering van wijkbudgetten en op de manier waarop de rechtsbescherming is vormgegeven.
Auteur(s)D.K. Jongkind , A. Drahmann , W. den Ouden
LinkVolledige tekst artikel (Universiteitleiden.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDe Gemeentewet opgehelderd
TitelGeheimhouding wel, vertrouwelijkheid niet
CiteertitelGst. 2020/56
SamenvattingHet geheimhoudingsregime uit de Gemeentewet (art. 25 e.a.) is op onderdelen bepaald niet eenvoudig en kent marges, waardoor afwegingen mogelijk worden en allerlei, soms strategische, motieven voor geheimhouding en openbaarheid een rol kunnen gaan spelen. Daar komt als extra complicatie nog bij dat ook de rechter en de wetgever buiten de Gemeentewet om aan deze complexiteit een extra bijdrage hebben geleverd.
Auteur(s)D.J. Elzinga
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 01-04-2020
CiteertitelGst. 2020/57
SamenvattingWeigering exploitatievergunning. Veroordeling wegens veroorzaken lichamelijk letsel door schuld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 februari 2018 heeft de burgemeester van Utrecht geweigerd om [appellant] een exploitatievergunning te verlenen. [appellant] heeft op 19 mei 2017 bij de burgemeester een aanvraag gedaan tot verlening van een exploitatievergunning om een cafetaria op de [locatie] te Utrecht over te nemen. Om in aanmerking te komen voor een exploitatievergunning, mogen de in de aanvraag vermelde leidinggevenden op grond van de Horecaverordening 2015 niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn. Voor die beoordeling heeft de burgemeester gegevens opgevraagd bij de politie en justitie. Uit die gegevens volgt dat [appellant] in de periode van vijf jaar voorafgaand aan het besluit van 15 februari 2018 op 16 februari 2017 in Duitsland is veroordeeld tot betaling van een geldboete van 450,- wegens het veroorzaken van lichamelijk letsel door schuld.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:939
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 22-01-2020
CiteertitelGst. 2020/58
SamenvattingTermijnoverschrijding verschoonbaar? Bekendmaking vergunning is geplaatst in de categorie ‘’overig’’ onder de hoofdcategorie ‘’Voorlichting’’ hetgeen niet past in de systematiek van de categorieën van de berichtenservice nu de bekendmakingen van vergunningen op grond van de Huisvestingsverordening onder de hoofdcategorie "Rondom een adres" staan vermeld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam een vergunning verleend aan [vergunninghouder] voor het wijzigen van de samenstelling van de woonruimtevoorraad door het vormen van vijf woningen op de tweede, derde en vierde verdieping van het pand aan de [locatie 1]. [appellanten] zijn eigenaar van de woning aan de [locatie 2] te Amsterdam. Voor de woningen op de tweede, derde en vierde verdieping boven de woning van [appellanten] is vergunning verleend voor het vormen van vijf woningen. [appellanten] hebben niet binnen de bezwaartermijn bezwaar aangetekend tegen de verlening van deze vergunning.
AnnotatorL. van Moorsel , M. Buitenhuis
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-12-2019
CiteertitelGst. 2020/59
SamenvattingAfwijzing subsidie. Geen sprake van grootschalige nieuwbouwlocatie in de zin beleidskader.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2018 heeft de minister de subsidieaanvraag van Zorgpunt voor "instellingssubsidie Vinex 2018" afgewezen en als financiële compensatie op grond van artikel 11.4, onderdeel 2, van de kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS een bedrag van 150.000,00 toegekend.
AnnotatorH. Pennarts , C.J. Dekker
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4428
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-12-2019
CiteertitelGst. 2020/60
SamenvattingVoldoet m.e.r.-beoordelingsbesluit voldoet aan wettelijke vereisten?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 november 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Noortveer" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld.
AnnotatorR.M. Königel
LinkVolledige tekst annotatie (AK-advocaten.eu)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4327
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 24-07-2019
CiteertitelGst. 2020/61
SamenvattingOmgevingsvergunning verleend voor kappen van bomen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 oktober 2016 heeft het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland aan de gemeente Waddinxveen omgevingsvergunning verleend voor het kappen van zes bomen op het perceel gelegen tegenover [locatie] te Waddinxveen. De te kappen zes abelen zijn onderdeel van een groep van twaalf abelen op het perceel. De gemeenteraad heeft de aanvraag ingediend omdat de abelen overlast veroorzaken voor de mensen die in de buurt wonen.
AnnotatorM.A.J. West , J.E.A. de Rijk
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:2570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 10-04-2019
CiteertitelGst. 2020/62
SamenvattingSunny Fashion haar winkel in augustus 2002 gevestigd. Toen waren werkzaamheden voorzienbaar. Daarom sprake van actieve risicoaanvaarding en moet de schade voor rekening van Sunny Fashion blijven?
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 januari 2017 heeft het college een verzoek van Sunny Fashion om nadeelcompensatie afgewezen.
AnnotatorC. Lagerweij
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:1125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCentrale Raad van Beroep 27-11-2019
CiteertitelGst. 2020/63
SamenvattingTarief professional die niet in dienst is bij geregistreerde zorgaanbieder. Persoonsgebonden budget op basis van vier uur en dertig minuten huishoudelijke hulp per week tegen een tarief van 17,10 per uur.
Samenvatting (Bron)Het college had een pgb moeten verstrekken op basis van het tarief voor een professional die niet in dienst is bij een geregistreerde zorgaanbieder, namelijk 75% van het tarief voor een dienst in natura. De Raad ziet aanleiding zelf in de zaak te voorzien. Het gecontracteerde tarief voor hulp bij het huishouden 1 bedroeg in 2018 22,80, zodat uit had moeten worden gegaan van een tarief van 17,10 per uur. Appellante komt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2020 in aanmerking voor een persoonsgebonden budget op basis van vier uur en dertig minuten huishoudelijke hulp per week tegen een tarief van 17,10 per uur.
AnnotatorE.M. Linthorst , J.C. de Wit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2019:3759
Artikel aanvragenVia Praktizijn