Jurisprudentie Milieurecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Milieurecht
Datum 21-05-2020
Aflevering 5
RubriekArtikelen
TitelOver openbaarmaking van milieu-informatie en emissiegegevens
CiteertitelJM 2020(5) 0
SamenvattingDe Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) heeft op 24 december 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:4422) een belangrijke uitspraak gedaan over een van de kernbegrippen in de Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob’): het begrip ‘emissies in het milieu’ of ‘emissiegegevens’. Voor emissiegegevens geldt onder de Wob een bijzonder, ruimhartig openbaarmakingsregime. In deze bijdrage focust de schrijver op de vraag of de documenten die bij de uitspraak een rol speelden emissiegegevens bevatten. Nauwkeuriger gezegd: of de documenten milieu-informatie bevatten die betrekking heeft op emissies in het milieu.
Auteur(s)J. Keur
LinkVolledige tekst annotatie (Dirkzwager.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRechtbank Rotterdam 11-12-2019
CiteertitelJM 2020/58
SamenvattingOverbrenging, Oud papier, Groene lijst, Verontreinigingsnormen, Stoorstoffen, Inherente verontreiniging, Onvermijdelijke verontreiniging.
Samenvatting (Bron)Overtreding EVOA, opzettelijk begaan door een rechtspersoon. Overbrenging van oud papier naar een niet OESO-land op een wijze die niet feitelijk was gespecificeerd in begeleidende documenten. Vrijspraak van opzetvariant. Veroordeling voor overtredingsvariant. Onzorgvuldig en onoplettend handelen van rechtspersoon. Overbrenging van oud papier naar een niet OESO-land zonder kennisgeving en toestemming van bevoegde autoriteiten. Verdachte niet strafbaar. Gerechtvaardigd vertrouwen. Ontslag rechtsvervolging. Uitleg code B3020. In casu geen sprake meer van een Groene Lijst-afvalstof met code B3020. Uitleg Beleidsregel Inspectie Leefomgeving en Transport en groene lijst-afvalstoffen code B3020. In artikel 2 van de Beleidsregel geen nadere definiëring van het begrip andere componenten dan papier opgenomen. De toelichting op de Beleidsregel bevat evenmin een duidelijke definiëring. Niet zonder meer duidelijk wat onder het begrip inherente stoffen moet worden verstaan. Verdachte mocht aan genoemde bepaling in de Beleidsregel het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat het was toegestaan om oud papier dat was verontreinigd met niet meer dan twee gewichtsprocent andere afvalstoffen over te brengen.
AnnotatorT. van der Meulen
UitspraakECLI:NL:RBROT:2019:10626
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening / Omgevingsrecht
TitelRaad van State 22-01-2020
CiteertitelJM 2020/59
SamenvattingBegrenzing inrichting, Aanvraag omgevingsvergunning milieu, Akoestisch onderzoek, Zorgvuldige voorbereiding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 december 2016 heeft het college aan [bedrijf] een omgevingsvergunning verleend voor onder meer het veranderen en in werking hebben van de inrichting aan de [locatie A] te Schiedam.
AnnotatorE.J.H. Plambeck
LinkVolledige tekst annotatie (Willedonker.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 24-12-2019
CiteertitelJM 2020/60
SamenvattingAsbestsanering, Milieu-informatie, Emissies in het milieu.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2017 heeft de minister het verzoek van [appellant] om openbaarmaking van stukken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) (hierna: Wob-verzoek) afgewezen.
AnnotatorJ. Keur
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4422
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 12-02-2020
CiteertitelJM 2020/61
SamenvattingExceptieve toetsing, Intensiteit, Rechtsbeginselen, Onverbindendheid avv, Algemeen verbindend voorschrift, Beslissingsruimte, Beslissingsbevoegdheid, Willekeursluis.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 februari 2018 heeft de raad van de gemeente Mill en Sint Hubert het bestemmingsplan "Buitengebied Mill en Sint Hubert, herziening 2018" vastgesteld.
AnnotatorE.J.H. Plambeck
LinkVolledige tekst annotatie (Willedonker.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekEuropa / Internationaal
TitelHvJ EU 02-04-2020, C-343/19
CiteertitelJM 2020/62
SamenvattingPrejudiciële verwijzing, Rechterlijke bevoegdheid, Aansprakelijkheid, Onrechtmatige daad, Schadebrengend feit, Manipulatie uitstootwaarden, Automotoren, Uitstootwaarden. Verein für Konsumenteninformation tegen Volkswagen AG
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal M. Campos S?nchez-Bordona van 2 april 2020.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:EU:C:2020:253
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 01-04-2020
CiteertitelJM 2020/63
SamenvattingBedrijventerrein, Geluidzone, Gezoneerd industrieterrein, Nadere afweging, Grote lawaaimakers.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2018 heeft de raad van de gemeente Epe het bestemmingsplan "Bedrijventerreinen gemeente Epe" vastgesteld. Het bestemmingsplan is een actualisering van de juridisch-planologische regimes voor de bedrijventerreinen Kweekweg (Epe) en Eekterveld (Vaassen). In het bestemmingsplan is rondom het bedrijventerrein Kweekweg een geluidzone opgenomen. Ook is in het bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein een zogeheten geluidruimteverdeelplan opgenomen. Hierin wordt de beschikbare geluidruimte binnen de vastgestelde maximaal toelaatbare geluidbelastingen over de bedrijfspercelen verdeeld. Het bedrijf van [appellante sub 1] is gevestigd op het bedrijventerrein Kweekweg. De bedrijven van [appellante sub 2] en andere, [appellante sub 3], [appellante sub 4], [appellante sub 5A] en Pisces en [appellante sub 6] zijn gevestigd op het bedrijventerrein Eekterveld. Zij vrezen alle dat zij worden beperkt in hun bedrijfsvoering als gevolg van het bestemmingsplan.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:959
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGeluid
TitelRaad van State 25-03-2020
CiteertitelJM 2020/64
SamenvattingTracébesluit, Geluidwerende voorzieningen, Suskasten, Aanvaarden aanbod, Ventilatie-eisen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 september 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Utrecht meegedeeld dat er geen geluidwerende voorzieningen worden aangebracht bij de woning op het adres [locatie] te Utrecht. [appellant] is eigenaar van de woning. Vanwege de vaststelling van het Tracébesluit "Sporen in Utrecht deeltracé Utrecht Centraal - Houten (2014)" heeft Rijkswaterstaat een gevelisolatieonderzoek laten uitvoeren bij de woning van [appellant]. Vervolgens heeft Rijkswaterstaat [appellant] een aanbod gestuurd voor het isoleren van de woning. Aangezien [appellant] volgens het college niet heeft ingestemd met dit aanbod, heeft het college hem medegedeeld dat geen geluidwerende voorzieningen worden aangebracht bij voornoemde woning. [appellant] is hiertegen in bezwaar en beroep gekomen. Volgens [appellant] stelt het college zich ten onrechte op het standpunt dat bepaalde voorgestelde voorzieningen die deel uitmaakten van het aanbod, als noodzakelijk moeten worden aangemerkt.
AnnotatorF. Arents
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:884
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekLandbouw en veeteelt
TitelRechtbank Oost-Brabant 28-01-2020
CiteertitelJM 2020/65
SamenvattingOmgevingsvergunning, Varkenshouderij, IPPC-installatie, Combiluchtwassers, Geuremissiefactoren, Geurverwijderingsrendement.
Samenvatting (Bron)Chemische combiluchtwassers. Nieuwe regeling geurhinder en veehouderij. Een omgevingsvergunning voor de uitbreiding van een varkenshouderij wordt geweigerd vanwege de gewijzigde emissiefactoren in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) per 20 juli 2018 voor chemische combiluchtwassers. Hierdoor kan de veehouderij na uitbreiding niet meer voldoen aan de geurnormen in de Wet geurhinder en veehouderij (artikel 3, vierde lid Wgv). Eiseres verzoekt de nieuwe Rgv onverbindend te verklaren. Daarom heeft de rechtbank ook de Minister van Milieu en Wonen laten deelnemen aan de procedure. Verder heeft de rechtbank de Stichting advisering bestuursrechtspraak als deskundige laten kijken naar de onderzoeken die de Minister ten grondslag heeft gelegd aan de wijziging van de Rgv. Gelet op het StAB-advies is de rechtbank van oordeel dat de steekproef in het WUR2 onderzoek niet voldoende representatief is om een geurverwijderingsrendement van een bepaald type combiwasser of het gemiddelde geurverwijderingsrendement van chemische combiwassers vast te stellen. Gelet op het totale aantal vergunde chemische combiwassers in Nederland is het aantal onderzochte combiwassers in het WUR 2 onderzoek simpelweg te laag. De Minister heeft mogen aannemen dat de combiwassers niet het geurverwijderingsrendement halen waar de oude Rgv van uit ging. Gelet op de technische complexiteit is de rechtbank van oordeel dat de Minister in redelijkheid heeft kunnen besluiten de Rgv te wijzigen en uit voorzorg de geuremissiefactoren van combiwassers gelijk te stellen met die van enkelvoudige wassers. Hoewel een meer evenwichtige regeling nadrukkelijk de voorkeur verdient, kan de rechtbank begrijpen dat de minister het voorzorgbeginsel zwaar laat wegen, waarbij meespeelt dat de minister ter zitting heeft aangegeven dat hij streeft naar een spoedige aanpassing van de regeling. In de uitspraak oordeelt de rechtbank ook dat er geen aanleiding is om de Stalderingsregeling in de Verordening ruimte Noord-Brabant buiten toepassing te laten. Het beroep van de veehouder wordt ongegrond verklaard.
AnnotatorP.B. Bokelaar
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2020:423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening / Mijnbouw en gaswinning
TitelRaad van State 19-02-2020
CiteertitelJM 2020/66
SamenvattingVerlenging duur winning, Hydraulische stimulatie, Versnellingsmeters, Bouwkundige nulmeting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 december 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat ingestemd met het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. ingediende winningsplan Hardenberg. De NAM wint gas uit de in de gemeente Hardenberg gelegen gasvelden Hardenberg, Hardenberg-Oost, Den Velde Limburg en Den Velde Zechstein. Sinds de start tot en met 2016 is bijna 10 miljard Nm3 gas uit deze gasvelden gewonnen.
AnnotatorH.S. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 31-01-2020
CiteertitelJM 2020/67
SamenvattingValsheid in geschrift, Vergunningaanvraag, Omgevingsvergunning, Transactievoorstel, Gevangenisstraf.
Samenvatting (Bron)valsheid in geschrift. Op een door de verdachte ingevuld formulier behorende bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning bij de Gemeente Amsterdam heeft de verdachte valselijk en in strijd met de waarheid aangegeven dat hij de afgelopen vijf jaren niet in aanraking is geweest met politie of justitie, terwijl hij op 2 april 2015 akkoord is gegaan met een transactievoorstel. Gevangenisstraf voor de duur van 2 maanden.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2020:329
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelRechtbank Amsterdam 18-03-2020
CiteertitelJM 2020/68
SamenvattingOndergrondse opslagtank, Lekdetectie, Diesel, Benzine, Vrijspraak.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Ondergrondse opslagtank. Geldboete van 4.000 euro voor rechtspersoon. Moment ontstaan wettelijke verplichting opzet verjaring vrijspraak valsheid in geschrift.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2020:1860
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 18-03-2020
CiteertitelJM 2020/69
SamenvattingOndergrondse opslagtank, Lekdetectie, Feitelijk leidinggever, Valsheid in geschrift, Vrijspraak.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Ondergrondse opslagtank. Voorwaardelijke geldboete van 2.000 euro voor feitelijk leidinggever. Moment ontstaan wettelijke verplichting opzet verjaring vrijspraak valsheid in geschrift.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2020:1861
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam 31-01-2020
CiteertitelJM 2020/70
SamenvattingHonden, Registratie, Onthouden van de nodige zorg, Taakstraf.
Samenvatting (Bron)de verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het niet voorzien van twee pups van een chip waardoor zij niet konden worden geïdentificeerd en geregistreerd. Tevens heeft hij de gezondheid en het welzijn van een reu en drie pups benadeeld en hen de nodige zorg onthouden door (een of meer van) hen niet te behandelen voor entropion, nagels niet tijdig te knippen, hen onvoldoende te ontwormen en hen langdurig in benches te houden. Taakstraf voor de duur van 30 dagen, subsidiair 15 dagen hechtenis.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2020:327
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 25-03-2020
CiteertitelJM 2020/71
SamenvattingBeschermde inheemse diersoort, Ontoelaatbare druk, Manipulatie, Redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Het hof veroordeelt de verdachte ter zake van 'overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 13, eerste lid, van de Flora- en faunawet, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd' (onder 1, 3 en 4 ten laste gelegd) en 'overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 9 van de Flora- en faunawet, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd' (onder 2 ten laste gelegd) tot een taakstraf voor de duur van 240 uren subsidiair 120 dagen hechtenis met aftrek van voorarrest en een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 3 maanden met een proeftijd van 2 jaren.
AnnotatorS. Pieters
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2020:1081
Artikel aanvragenVia Praktizijn