Jurisprudentie Omgevingsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Omgevingsrecht
Datum 21-05-2020
Aflevering 11
TitelHvJ EU 12-11-2019, C-261/18
CiteertitelJOM 2020/244
SamenvattingNiet-nakoming, Niet-uitvoering arrest Hof, MER-richtlijn, Ongedaan maken schending Unierecht. Europese Commissie tegen Ierland.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 12 november 2019.#Europese Commissie tegen Ierland.#Niet-nakoming - Arrest van het Hof waarbij niet-nakoming wordt vastgesteld - Niet-uitvoering - Richtlijn 85/337/EEG - Bouw van een windturbinepark waarvoor een vergunning is verleend - Project dat een aanzienlijk milieueffect kan hebben - Geen voorafgaande milieueffectbeoordeling - Regularisatieplicht - Artikel 260, lid 2, VWEU - Verzoek tot oplegging van een dwangsom en een forfaitaire som.#Zaak C-261/18.
AnnotatorB.A. Beijen
UitspraakECLI:EU:C:2019:955
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 06-11-2019
CiteertitelJOM 2020/245
SamenvattingBestuurlijke lus, Hoor en wederhoor, Reactiemogelijkheid, Zienswijze andere partij.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Almelo aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van zorgappartementen op het perceel Bolscher Landen 27 te Bornerbroek. [vergunninghouder] exploiteert op het perceel onder de naam "Zorggoed [vergunninghouder]" een bedrijf waar jongeren met diverse beperkingen en problematiek terecht kunnen voor zorg, behandeling en wonen. Op het perceel is ook het bedrijf [naam bedrijf] aanwezig. Dat bedrijf verbouwt gewassen en houdt runderen voor de vleesproductie. [appellant] is eigenaar van de woning aan de [locatie] te Bornerbroek. Die woning ligt naast het perceel. [appellant] is het niet eens met het besluit van het college om de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen, omdat hij vreest overlast te zullen ondervinden van het toegenomen aantal personen dat daarmee bij [vergunninghouder] zal kunnen verblijven.
AnnotatorJ.H. Keinemans
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3712
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 13-11-2019
CiteertitelJOM 2020/246
SamenvattingOmgevingsvergunning voor bouw hotel, appartementen en parkeergarage, Belanghebbende, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU), De Klimaatpartij, Politieke partij.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 november 2017 heeft het college aan Amrâth Hotels & Restaurants B.V. een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een gebouw met daarin een hotel, 316 appartementen en een ondergrondse parkeergarage aan de Croeselaan en de Jaarbeursboulevard in Utrecht.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3833
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-11-2019
CiteertitelJOM 2020/247
SamenvattingOpenbaarheid van bestuur, Veterinaire dossiers apen, Informatie in redelijkerwijs niet te vergen vorm.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 mei 2016 heeft de raad beslist op een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:3925
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 27-11-2019
CiteertitelJOM 2020/248
SamenvattingWatervergunning, Elektronische kennisgeving besluit, Publicatie in digitaal blad, Bezwaar, Termijnoverschrijding, Verschoonbaarheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2015 heeft het Hoogheemraadschap aan [vergunninghouder] te Markenbinnen (hierna: [vergunninghouder]) een watervergunning verleend voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-11-2019
CiteertitelJOM 2020/249
SamenvattingBestuurlijke boete, Bewijs contra expertise.
Samenvatting (Bron)Bestuurlijke boete. Bewijs contra expertise. De minister verwijt de veehouder dat hij een koe heeft laten vervoeren, die niet geschikt was voor het voorgenomen transport, omdat het dier niet in staat was zich op eigen kracht pijnloos te bewegen. Het College is met de rechtbank van oordeel dat, gelet op de informatie die is verstrekt door de door de veehouder ingeschakelde deskundige, niet in voldoende mate kan worden vastgesteld dat de verweten overtreding is begaan. Hetgeen de minister in hoger beroep heeft aangevoerd heeft de twijfel over de mate van geschiktheid van de koe voor het voorgenomen transport niet weggenomen.
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 04-12-2019
CiteertitelJOM 2020/250
Samenvatting Last onder dwangsom ter zake van aangelegd pad, Vertrouwensbeginsel, Vertrouwensbeginsel, -stappenplan, Burgerperspectief, Overschrijding redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 februari 2016 heeft het college [appellant sub 2] onder oplegging van een dwangsom gelast om, kort weergegeven en voor zover hier van belang, het door hem aangelegde pad op de percelen nabij de [locatie] te Zoeterwoude te verwijderen en te herstellen in de oorspronkelijke situatie dan wel het pad voor minimaal 20 m te onderbreken.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4040
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 04-12-2019
CiteertitelJOM 2020/251
SamenvattingOmgevingsvergunning voor plaatsen clubgebouw, Gevolgen van enige betekenis, Geluidoverlast, Akoestisch rapport.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 juni 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Werkendam (thans gemeente Altena, hierna: het college) aan de gemeente Werkendam (thans gemeente Altena, hierna: de gemeente) een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een clubgebouw op het perceel Griendweg 18c te Sleeuwijk.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4079
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 18-12-2019
CiteertitelJOM 2020/252
SamenvattingOpsporingsvergunning koolwaterstoffen, Verlenging geldigheidsduur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 september 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat de geldigheidsduur van de aan Vermilion Energy Netherlands B.V. verleende opsporingsvergunning koolwaterstoffen Hemelum verlengd tot 1 februari 2023.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4311
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 18-12-2019
CiteertitelJOM 2020/253
SamenvattingInvordering verbeurde dwangsommen, Verjaring invorderingsbevoegdheid in hoger beroep, Stuiting verjaring, Uitstel van betalingsbericht niet aan gemachtigde gezonden, Procesbelang hoger beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 januari 2017 heeft het college besloten tot invordering van drie volgens het college door [wederpartij] verbeurde dwangsommen van in totaal 30.000,00.
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4243
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 19-11-2019
CiteertitelJOM 2020/254
SamenvattingLast onder dwangsom, Invordering, Bestuurlijke boete, Cumulatie herstelsanctie en bestraffende sanctie, Gelegenheid te worden gehoord, Bevoegdheid College, Rechtspraak in eerste en enige aanleg.
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom en invordering van dwangsommen vanwege het niet voldoen aan de last onder dwangsom. Overtreding van de artikel 2.17, eerste lid en derde lid, van het Besluit houders van dieren, artikel 2.18, tweede lid, van het besluit houders van dieren en artikel 2.22, eerste lid, van het Besluit houders van dieren. Met de woorden de beschikbare oppervlakte van een stal uit artikel 2.17, eerste lid van het Besluit houders van dieren en de woorden de oppervlakte van het dichte deel uit artikel 2.18, tweede lid, van het Besluit houders van dieren wordt de netto-ruimte voor varkens bedoeld. Dit betekent dat de ruimte onder de voertrog niet kan worden meegeteld, omdat het enkel gaat om dat gedeelte waar de varkens zich vrij, dus zonder gehinderd te worden door enig obstakel kunnen bewegen of kunnen liggen.
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10-12-2019
CiteertitelJOM 2020/255
SamenvattingInvorderingsbesluit, Gronden tegen hoogte dwangsommen, Geen uitzonderlijk geval.
Samenvatting (Bron)Artikel 5:32b van de Awb Invorderingsbesluit. . Een belanghebbende kan in beginsel niet met succes gronden naar voren brengen die hij tegen de last onder dwangsom naar voren heeft gebracht of had kunnen brengen. Geen uitzonderlijk geval.
UitspraakECLI:NL:CBB:2019:663
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 19-12-2019, C-752/18
CiteertitelJOM 2020/256
SamenvattingPrejudiciële verwijzing, Luchtverontreiniging, Luchtkwaliteit, Luchtkwaliteitsplan, Grenswaarden voor stikstofdioxide, Verplichting voor de nationale rechterlijke instanties om alle noodzakelijke maatregelen te treffen. Deutsche Umwelthilfe eV tegen Freistaat Bayern.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 19 december 2019.#Deutsche Umwelthilfe eV tegen Freistaat Bayern.#Verzoek van Bayerischer Verwaltungsgerichtshof om een prejudici?le beslissing.#Prejudici?le verwijzing - Milieu - Artikel 6, artikel 47, eerste alinea, en artikel 52, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Richtlijn 2008/50/EG - Luchtverontreiniging - Luchtkwaliteit - Luchtkwaliteitsplan - Grenswaarden voor stikstofdioxide - Verplichting om passende maatregelen vast te stellen om te zorgen dat de periode van overschrijding zo kort mogelijk is - Verplichting voor de nationale rechterlijke instanties om alle noodzakelijke maatregelen te treffen - Weigering van een regionale regering om een rechterlijk bevel na te leven - Lijfsdwang jegens hooggeplaatste politieke vertegenwoordigers of hooggeplaatste functionarissen van de betrokken regio - Effectieve rechterlijke bescherming - Recht op persoonlijke vrijheid - Rechtsgrond - Evenredigheid.#Zaak C-752/18.
AnnotatorH.C.F.J.A. de Waele
UitspraakECLI:EU:C:2019:1114
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 20-12-2019
CiteertitelJOM 2020/257
SamenvattingKlimaatverandering, Recht op leven, Recht op respect voor het privéleven en de woning, Recht op effectieve rechtsbescherming, Positieve verplichtingen, Bevel tot reductie van uitstoot van broeikasgassen, Bevel tot wetgeving, Democratische rechtsstaat, Politiek domein.
Samenvatting (Bron)Klimaatzaak Urgenda. Mensenrechten. EVRM. VN-Klimaatverdrag. Bevel aan Staat om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Gevaar klimaatverandering. Beschermingsomvang art. 2 en 8 EVRM; positieve verplichtingen. Effectieve rechtsbescherming art. 13 EVRM. Deelverantwoordelijkheid staten. Art. 3:305a BW en art. 34 EVRM. Doelstelling van 25-40% reductie van de uitstoot van broeikasgassen en de noodzaak daarvan. Internationaal draagvlak daarvoor. Binding Nederland aan deze doelsteling. Verantwoord beleid en de onderbouwing daarvan. Is sprake van ontoelaatbaar bevel tot wetgeving? Politiek domein.
AnnotatorD.G.J. Sanderink
UitspraakECLI:NL:HR:2019:2006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 24-12-2019
CiteertitelJOM 2020/258
SamenvattingVerlening evenementenvergunning Pinksteractiviteiten Schiermonnikoog, Ophangen haan in mand, Welzijn haan, Verhouding APV tot Wet dieren, Dierenmishandeling, Strijd met openbare orde, Specialiteitsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 mei 2018 heeft de burgemeester aan de stichting Folkloristisch Pinksterfeest (hierna: SFP) een evenementenvergunning onder voorschriften verleend voor de Pinksteractiviteiten 2018 te Schiermonnikoog.
AnnotatorR.J.N. Schlössels
UitspraakECLI:NL:RVS:2019:4391
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 07-01-2020
CiteertitelJOM 2020/259
SamenvattingLast onder bestuursdwang, Kostenbesluit, Financiële draagkracht, Redelijkheid kostenverhaal.
Samenvatting (Bron)Last onder bestuursdwang, kostenbesluit.
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 22-01-2020
CiteertitelJOM 2020/260
SamenvattingVergunning voor vormen van vijf woningen in een pand,Niet tijdig bezwaar, Verschoonbaarheid, Berichtenservice van overheid.nl.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam een vergunning verleend aan [vergunninghouder] voor het wijzigen van de samenstelling van de woonruimtevoorraad door het vormen van vijf woningen op de tweede, derde en vierde verdieping van het pand aan de [locatie 1]. [appellanten] zijn eigenaar van de woning aan de [locatie 2] te Amsterdam. Voor de woningen op de tweede, derde en vierde verdieping boven de woning van [appellanten] is vergunning verleend voor het vormen van vijf woningen. [appellanten] hebben niet binnen de bezwaartermijn bezwaar aangetekend tegen de verlening van deze vergunning.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 29-01-2020
CiteertitelJOM 2020/261
Samenvatting Intrekking van exploitatievergunning en drank- en horecavergunning, Belanghebbende.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juni 2018 heeft de burgemeester van Den Helder de aan [vergunninghouder] verleende exploitatievergunning en drank- en horecavergunning ten behoeve van [café] per direct ingetrokken. De burgemeester heeft de aan [vergunninghouder] verstrekte vergunningen op grond van de Algemene plaatselijke verordening 2012 en de Drank- en Horecawet ingetrokken. De burgemeester heeft de intrekking gebaseerd op drie grondslagen. Ten eerste heeft [vergunninghouder] onjuiste dan wel onvolledige gegevens bij haar aanvraag overgelegd. Ook is gebleken dat [appellant C] in verschillende situaties feitelijk heeft gehandeld als leidinggevende danwel als exploitant van het café. Er is daarom sprake van schijnbeheer. Ten tweede heeft er een geweldsincident in het café plaatsgevonden, waardoor gevaar voor de openbare orde is ontstaan. Ten derde heeft [vergunninghouder] het bij de aanvraag overgelegde veiligheidsplan niet nageleefd, aldus de burgemeester.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:269
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 12-02-2020
CiteertitelJOM 2020/262
SamenvattingGascompressorstation, Planschadebesluiten, Redelijke termijn, Uitstel, Deskundigenverslag.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 29 juli 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van Molenwaard (nu: Molenlanden) aanvragen van [appellante sub 1] en anderen om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. Bij besluit van 25 mei 2009 heeft de raad van de gemeente Graafstroom het bestemmingsplan Compressorstation Wijngaarden vastgesteld. Dit plan voorziet onder meer in de bouw van een gascompressorstation en de aanleg van een aardgasleiding in het buitengebied van Wijngaarden. Het gascompressorstation maakt deel uit van het hoofdtransportnet van aardgas en is bedoeld voor het (in stappen) verhogen van de druk met compressoren voor de doorstroming van het aardgas in het hoofdtransportnet. Het plangebied ligt ten zuiden van de provinciale weg N214 en ten noordwesten van Wijngaarden. De toegangsweg naar het compressorstation, de Wingerdse Donk, ligt aan de noordzijde parallel aan de N214. Het compressorstation heeft een oppervlakte van ongeveer 8,2 hectare.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:420
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 21-01-2020
CiteertitelJOM 2020/263
SamenvattingGeen procesbelang.
Samenvatting (Bron)Geen procesbelang. Appellant kan met zijn beroep dan ook niet bereiken wat hij wil. Art 1:2 Awb
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:39
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 19-02-2020
CiteertitelJOM 2020/264
SamenvattingBeroep tegen vaststelling bestemmingsplan, Verschoonbaarheid ontbreken zienswijze, Ontvankelijkheid beroep.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2018 heeft de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland het bestemmingsplan "Verkeersmaatregelen N57 - N59" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:527
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 26-02-2020
CiteertitelJOM 2020/265
SamenvattingBodemverontreiniging, Bodembescherming, Bestuursdwang, Overtreding, Curator, Faillissementsboedel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 maart 2017 heeft het college North Refinery en [appellant] een last onder bestuursdwang opgelegd.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:598
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 26-02-2020
CiteertitelJOM 2020/266
SamenvattingOplegging bestuurlijke boete, Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel, Herroeping boeteoplegging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam aan [appellant] een bestuurlijke boete opgelegd van 18.000,00 wegens het omzetten van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte. Op 29 december 2017 hebben toezichthouders van de Afdeling Wonen van de gemeente Amsterdam in het kader van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit een bezoek gebracht aan de woning [locatie], omdat meer personen op dat adres stonden ingeschreven in de basisregistratie personen. Tijdens het bezoek troffen zij een vrouw aan die verklaarde, evenals vijf andere huurders, een kamer in de woning te huren.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:576
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 26-02-2020
CiteertitelJOM 2020/267
SamenvattingKapverbod, Meldingenstelsel, Exceptieve toetsing, Open norm, Rechtszekerheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 oktober 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Westerkwartier [appellant] verboden om zeven eiken te kappen. [appellant] heeft op 12 september 2017 een melding bij de voormalige gemeente Zuidhorn gedaan voor de kap van vijf ŕ zeven eiken en een berk. Volgens het "formulier melding kap" ondervindt [appellant] veel overlast van vallende eikels en takken op het platte dak van de woning, waardoor hij regelmatig s nachts wakker wordt van het lawaai. Ook ondervindt hij veel overlast van bladval op het dak en rondom de woning.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 04-02-2020
CiteertitelJOM 2020/268
SamenvattingBestuurlijke boete, Matiging, Overschrijding beslistermijn art. 5:51 Awb, Overschrijding redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Boetes die zijn opgelegd voor het verkeerd opmaken van vervoersbewijzen dierlijke mest zijn ten onrechte niet gematigd op grond van het door de minister gehanteerde beleid bij de overschrijding van de beslistermijn als bedoeld in artikel 5:51, eerste lid, Awb. Geen verdere matiging op grond van overschrijding redelijke termijn, nu deze minder dan 6 maanden bedraagt.
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:60
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 04-02-2020
CiteertitelJOM 2020/269
SamenvattingWaarschuwing, Besluit, Waarschuwing niet gelijkgesteld met een besluit.
Samenvatting (Bron)Waarschuwing. Besluit of gelijk gesteld met een besluit. Artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht.
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:69
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 25-02-2020
CiteertitelJOM 2020/270
SamenvattingRecht op eigendom, Fair balance, Individuele en buitensporige last.
Samenvatting (Bron)Fosfaatrechten. Overzichtsuitspraak. Het College heeft eerder geoordeeld over het fosfaatrechtenstelsel en het recht op eigendom. In wat appellante en verweerder in deze zaak naar voren hebben gebracht ziet het College aanleiding zijn oordeel hierover in deze uitspraak nader te motiveren. Bij de beoordeling of de last buitensporig is, staat voorop dat de beslissingen van melkveehouders om te investeren in productiemiddelen als stallen, grond, melkvee en machines, om deze te verhuren of te verkopen, of om bestaande stalruimte (nog) niet te benutten, moeten worden gezien als ondernemersbeslissingen waaraan risicos inherent zijn. Het College hanteert als uitgangspunt dat de individuele melkveehouder zelf de gevolgen van die risicos draagt. Dit uitgangspunt wordt alleen bij uitzondering verlaten. Daarvoor moet dan wel de genomen beslissing in de gegeven omstandigheden - wat betreft het tijdstip waarop de beslissing is genomen, de omstandigheden waaronder de beslissing is genomen, de mate waarin is geďnvesteerd en de reden waarom is geďnvesteerd - navolgbaar zijn, mede bezien in het licht van de afschaffing van het melkquotum en de maatregelen die in verband met die afschaffing te verwachten waren. Bovendien moeten er goede redenen zijn om aan te nemen dat de last buitensporig is en aldus geen evenwicht bestaat tussen de belangen die zijn gediend met het fosfaatrechtenstelsel en de belangen van de melkveehouder. Het College komt in deze zaak tot de conclusie dat het bestreden besluit niet in strijd is met artikel 1 van het EP.
UitspraakECLI:NL:CBB:2020:114
Artikel aanvragenVia Praktizijn