Bouwrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bouwrecht
Datum 03-06-2020
Aflevering 6
RubriekRedactioneel
TitelRedactioneel
CiteertitelBR 2020/35
SamenvattingDe bouwsector zal helaas niet immuun zijn voor de effecten van Corona. De sector die al geplaagd werd door stikstof- en PFAS-perikelen. Om die reden heeft ons blad Bouwrecht hieraan bijgaand themanummer willen wijden.
Auteur(s)W.H.E. Parlevliet
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelStaatssteun voor de bouwsector als gevolg van de coronacrisis
CiteertitelBR 2020/36
SamenvattingOnvermijdelijk zal de crisis ook gevolgen hebben voor de bouwsector, de vraag zal vooral zijn in welke omvang. Zo kan de corona crisis leiden tot vertraging in bouwprojecten door een tekort aan personeel of materialen. Ook dreigen sommige bouwprojecten stil te worden gelegd. De huidige crisis heeft negatieve gevolgen voor investeringsplannen van particuliere en zakelijke klanten van de bouw. Daarnaast kunnen kosten- en prijsstijgingen ontstaan.
Auteur(s)A.D.L. Knook , A. Atema
LinkVolledige tekst artikel (wolterskluwer)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe coronacrisis en de aanbestedingspraktijk in Nederland
CiteertitelBR 2020/37
SamenvattingOndanks het feit dat ook de aanbestedingspraktijk door de crisis is geraakt en met veel nieuwe vragen worstelt, heeft de Nederlandse overheid het aanbestedingsrecht ongeroerd gelaten. Er is bijvoorbeeld geen noodwetgeving aangenomen zoals dat wel is gebeurd in andere landen. Dit is ook niet vreemd, aangezien de huidige Aanbestedingswet genoeg flexibiliteit biedt aan aanbestedende diensten om ook in tijden van crisis opdrachten in de markt te zetten.
Auteur(s)O. de Wit , J. Yilmaz
LinkVolledige tekst artikel (CMS.law)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelCoronacrisis en bouwcontracten
CiteertitelBR 2020/38
SamenvattingHet is een open deur dat de coronacrisis gevolgen kan hebben voor het uitvoeren en sluiten van bouwcontracten. Maar welke gevolgen voor welke partijen? Bij die vraag staan we in deze bijdrage stil vanuit het bouwcontractenrecht.
Auteur(s)A. ter Mors , H. Plas
LinkVolledige tekst artikel (wolterskluwer)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFiscale maatregelen van belang voor de bouw- en vastgoedsector in verband met de bestrijding van COVID-19
CiteertitelBR 2020/39
SamenvattingOm deze nadelige gevolgen van de crisis te verzachten heeft de overheid fiscale crisismaatregelen aangekondigd, welke uitvoerig zijn besproken in de vele geschreven artikelen. Om te voorzien in de behoeften van praktische ondernemers, schetst dit artikel een aantal mogelijkheden (specifiek bouw en vastgoed) om deze crisis te doorstaan.
Auteur(s)R.N.G. van der Paardt
LinkVolledige tekst artikel (wolterskluwer)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrecht algemeen
TitelRaad van State 25-03-2020
CiteertitelBR 2020/40
SamenvattingGS Zuid-Holland mochten in dit geval de subsidie niet ambtshalve lager vaststellen op een lager bedrag van het verleende voorschot.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 januari 2018 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland een eerder aan Stichting CLOK verleende subsidie op nihil vastgesteld en het reeds uitbetaalde voorschot van 10.400,00 teruggevorderd. Bij besluit van 18 juni 2009 heeft het college aan Stichting CLOK een subsidie verleend van maximaal 13.000,00 voor activiteiten in het kader van het project "Meten = Weten, Uitvoering kwaliteitsscans op bedrijventerreinen in Zuid-Holland". Bij dit besluit is aan de stichting een voorschot verstrekt van 10.400,00.
AnnotatorS.E.A. Groeneveld , D. van Tilborg
LinkVolledige tekst artikel (akd.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:851
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrechtelijke schadevergoeding
TitelRaad van State 18-03-2020
CiteertitelBR 2020/41
SamenvattingTegemoetkoming in planschade afgewezen. Deze uitspraak gaat over de uitleg van artikel 6.1, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 29 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zundert aanvragen van [appellant] en anderen om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. Deze uitspraak gaat over de uitleg van artikel 6.1, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening. Ingevolge die bepaling moet een aanvraag voor een tegemoetkoming in schade ten gevolge van een oorzaak als bedoeld in het tweede lid, onder a, b, c, e, f of g, worden ingediend binnen vijf jaar na het moment waarop die oorzaak onherroepelijk is geworden. Partijen zijn verdeeld over het antwoord op de vraag op welke dag die termijn in dit geval is aangevangen.
AnnotatorI.P.A. van Heijst
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:792
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrechtelijke schadevergoeding
TitelRaad van State 18-03-2020
CiteertitelBR 2020/42
SamenvattingPercelen als gevolg inwerking getreden bestemmingsplan in waarde zijn gedaald, waardoor belanghebbende vermogensschade lijdt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 oktober 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zuidplas aan [appellant sub 2] een tegemoetkoming in planschade toegekend en besloten de schade in natura te compenseren. [appellant sub 2] is sinds 1991 eigenaar van percelen aan de [locatie] in Moordrecht. Deze gronden hebben een omvang van ongeveer 37.900 m2. In augustus 2015 heeft [appellant sub 2] het college verzocht om een tegemoetkoming in planschade. Hij stelt dat de bij hem in eigendom zijnde percelen als gevolg van het op 8 oktober 2009 inwerking getreden bestemmingsplan "Restveen en Groene Waterparel" in waarde zijn gedaald, waardoor hij vermogensschade lijdt.
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuursrechtelijke schadevergoeding
TitelRaad van State 25-03-2020
CiteertitelBR 2020/43
SamenvattingTegemoetkoming planschade afgewezen. Overgangsrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 september 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal een aanvraag van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen. [appellant] is sinds 16 oktober 1978 eigenaar van de bedrijfswoning en bedrijfsgebouwen op het perceel aan de locatie] te Veenendaal. Volgens [appellant] was het in de oude situatie, krachtens het overgangsrecht van de partiŽle herziening van het Uitbreidingsplan Industrieterrein II van 17 november 1988, toegestaan om een oppervlakte van 980 m≤ van de onroerende zaak voor algemene detailhandel te gebruiken. In het nieuwe bestemmingsplan is dit gebruik beperkt tot detailhandel in ICT-artikelen en ski-artikelen. Dit heeft een grote invloed gehad op de courantheid van de onroerende zaak.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:856
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Omgevingsrecht
TitelRaad van State 18-03-2020
CiteertitelBR 2020/44
SamenvattingBelanghebbenden kunnen zich er niet mee verenigen dat het gebruik van bedrijfsgebouw op dit perceel als zelfstandige kantoorruimte niet is toegestaan in nieuw bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 januari 2018 heeft de raad van de gemeente Moerdijk het bestemmingsplan "Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk" vastgesteld. Het plan is opgesteld om de planologische regeling voor het zeehaven- en industrieterrein van Moerdijk te actualiseren en aan te passen aan de huidige wet- en regelgeving. Verder biedt het plan meer ruimte voor duurzaamheidsmaatregelen en uitbreiding. Ook wordt met het plan beoogd om een verduidelijking te geven van de regeling ten aanzien van bestaande en nieuwe risicovolle inrichtingen en de gevolgen hiervan voor de omgeving. Star en [appellante sub 2] zijn huurder respectievelijk eigenaar van een bedrijfsgebouw en een bijbehorend perceel aan de Middenweg. Zij kunnen zich er niet mee verenigen dat het gebruik van het bedrijfsgebouw op dit perceel als zelfstandige kantoorruimte niet is toegestaan in het bestemmingsplan.
AnnotatorJ.A. Mohuddy , M. Buitenhuis
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:816
Artikel aanvragenVia Praktizijn