Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 12-06-2020
Aflevering 6
RubriekGastcolumn
TitelMens erger je niet. De artikelen 5.5 Invoeringswet en 9.4 Invoeringsbesluit Omgevingswet
CiteertitelTBR 2020/76
SamenvattingIn deze bijdrage wordt ingegaan op de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de bevoegdheid van de Minister van BZK om de artikelen na inwerkingtreding te vernummeren.
Auteur(s)H.C.W.M. Moesker
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSysteemcollisie in het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen?
CiteertitelTBR 2020/77
SamenvattingIn deze publicatie onderzoekt mr. dr. ing. P.M.J. de Haan naast de uitwerking van het stelsel van kwaliteitsborging in het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb) ook of - en zo ja, hoe - systeemcollisie in het Bkb tot uitdrukking komt.
Auteur(s)P.M.J. de Haan
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek onteigeningsjurisprudentie 2019-2020
CiteertitelTBR 2020/78
SamenvattingIn deze kroniek wordt door het Team onteigeningsrecht van Pels Rijcken de onteigeningsjurisprudentie van 1 mei 2019 tot aan 1 mei 2020 thematisch besproken.
Auteur(s)J.S. Procee , M.W. Scheltema
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelBtw aspecten verbonden aan leveringen van onroerende zaken tijdens of kort na de (ver) bouw ervan
CiteertitelTBR 2020/79
SamenvattingIn dit artikel wordt door mr. M.A. Bonthuis-Broekman en mr. P.F.J, van Velthoven ingegaan op recente ontwikkelingen in de jurisprudentie met betrekking tot de btw-kwalificatie van de levering van een bouwterrein. Verder wordt ingegaan op diverse aanverwante ontwikkelingen, zoals de btw-kwalificatie van onroerende zaken na (ingrijpende) verbouwing en de (mogelijkheden bij) levering van onroerende zaken na projectontwikkeling.
Auteur(s)M.A. Bonthuis-Broekman , P. F.J. van Velthoven
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de nieuwe aansprakelijkheidsbepaling uit art. 7:758 lid 4 BW. Aandachtspunten voor de praktijk
CiteertitelTBR 2020/80
SamenvattingDe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en haar nieuwe aansprakelijkheidsbepaling hebben verstrekkende gevolgen voor de werking (en inkleuring) van privaatrechtelijke normen die het bouwproces beheersen. Mr. J.M. Henriquez en mr. L. Rijzewijk gaan in deze bijdrage in op de achtergrond van de nieuwe aansprakelijkheidsbepaling in de Wkb en bespreken de inhoudelijke verschillen met de huidige regeling van art. 7:758 lid 3 BW. Daarbij laten zij drie implicaties van de voorgestelde aansprakelijkheidsbepaling voor de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer de revue passeren en signaleren daarbij aandachtspunten voor de praktijk.
Auteur(s)J.M. Henriquez , L. Rijzewijk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 26-02-2020
CiteertitelTBR 2020/81
SamenvattingBestemmingsplan, vertrouwensbeginsel, geen toezegging
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 januari 2019 heeft de raad van de gemeente Son en Breugel besloten het bestemmingsplan "Son midden; [locatie]" niet vast te stellen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op gronden gelegen op de hoek van de H. Veenemanstraat en de Nachtegaallaan te Son en Breugel. [appellanten] hebben om een herziening van het bestemmingsplan gevraagd met het oog op een herontwikkeling van deze gronden. Beoogd is om de aanwezige vrijstaande woning te slopen en een appartementengebouw met 5 appartementen te realiseren.
AnnotatorT. Groot
LinkVolledige tekst artikel (stijladvocaten.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:580
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 25-03-2020
CiteertitelTBR 2020/81
SamenvattingHandhaving Bergen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 februari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bergen het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen de garage op het perceel [locatie] in Bergen afgewezen. Het perceel [locatie] in Bergen is eigendom van [belanghebbende]. Naast de woning staat aan de voorzijde een carport, waarachter een garage aanwezig is. Voor de garage is op 19 februari 1973 een bouwvergunning verleend. De garage heeft een breedte van 3,60 meter terwijl op grond van de verleende bouwvergunning een breedte van 3 meter is toegestaan. De woning en de garage zijn aanwezig op gronden die volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Bergen Dorpskern-Zuid" de bestemming "Wonen-2" hebben. [appellant] woont op het naastgelegen perceel [locatie 2]. Het perceel is in eigendom van zijn partner. Volgens [appellant] staat de garage ongeveer 65 centimeter op hun perceel. [appellant] kan zich daarmee niet verenigen en heeft het college gevraagd om handhavend op te treden.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:855
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 15-04-2020
CiteertitelTBR 2020/83
SamenvattingBestemmingsplan Amsterdam
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Amsterdam het bestemmingsplan "Winkeldiversiteit Centrum" vastgesteld. De raad wil met dit plan in het centrum van Amsterdam een monotoon winkelaanbod dat uitsluitend of vooral gericht is op dagjesmensen en toeristen tegengaan. Het plan is een zogeheten parapluplan. Met dit plan worden bestemmingsplannen binnen het stadsdeel Centrum gedeeltelijk herzien. De gedeeltelijke herziening van de bestemmingsplannen binnen het stadsdeel Centrum voorziet in een aanscherping van de planregels in die andere bestemmingsplannen. De aanpak komt neer op "bevriezing" van de huidige detailhandelsvestigingen in de "toeristenbranche". Naast een verbod op een aantal gebruiksvormen, waaronder een toeristenwinkel, kantoor met baliefunctie gericht op toeristen, souvenirwinkel, minisupermarkt en "growshop", voorziet het plan in een verbod om een mengformule te exploiteren in een winkel met een voedselwarenassortiment.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2020:1075
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 17-06-2019, 72.173
CiteertitelTBR 2020/84
SamenvattingBevoegdheidsincident. Contractuele wijziging arbitraal beding door SWK verplicht gesteld (wegens invoering AIG). Strekking artikel 13 model koop-/aanne-mingsovereenkomst. De voorafgaande uitdrukkelijke toestemming door de waarbor-gende instelling voor afwijkingen in specifieke gevallen is niet aan de orde. SGC is bevoegd. Arbiter van de Raad is onbevoegd.
AnnotatorF.M. van Cassel-van Zeeland
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn